Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

INNOAGH operatorem Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu

 

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie w konsorcjum z  Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., przez okres pi?ciu najbli?szych lat b?dzie pe?ni?o funkcj? operatora zewn?trznego Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki.

 

W wyniku umowy RCTNTW udost?pnia na okres 5 lat laboratoria, w których konsorcjum AGH oraz INNOAGH b?dzie prowadzi? dzia?alno?? dydaktyczn? i badawcz? skierowan? do lokalnych przedsi?biorstw. Z racji przeznaczenia laboratoriów i ich wyposa?enia obszar tematyczny oferowanych kursów, szkole? i bada? dotyczy g?ównie bran?y mechanicznej, materia?owej, mechatronicznej, lotniczej oraz informatycznej.

 

W budynku Centrum znajduje si? 10 bardzo nowoczesnych i ?wietnie wyposa?onych pracowni, w których mo?na naucza? pos?ugiwania si? nowoczesnymi maszynami i urz?dzeniami oraz zapozna? si? z tajnikami nowoczesnych technologii. S? to:

  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawaj?cych
  • Laboratorium obrabiarek dydaktycznych oraz obrabiarek przemys?owych (CNC)
  • Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali
  • Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo
  • Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich
  • Laboratorium bada? nieniszcz?cych
  • Laboratorium mechatroniki
  • Laboratorium nowoczesnych metod "Lean Manufacturing"

 

 

Kontakt :

Krakowskie Centrum

Innowacyjnych Technologii

INNOAGH Sp. z o.o.

 

ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017

30-054 Kraków

tel./fax.: 012 617 36 56

Kontakt:

Lucyna Gu?a

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Ul. Wojska Polskiego 2B

39-300 Mielec

tel. 017 250 64 83