Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

Oferta dla przedsi?biorstw

Nowoczesna baza i doskona?e wyposa?enie laboratoriów RCTNTW umo?liwia prowadzenie specjalistycznych kursów, szkole? oraz dzia?alno?ci badawczej wed?ug indywidualnych potrzeb zg?aszanych przez przedsi?biorstwa. Jeste?my otwarci na Pa?stwa propozycje i do?o?ymy wszelkich stara?, aby nasza oferta spe?ni?a Pa?stwa oczekiwania.

Prosimy zg?asza? potrzeby w zakresie szkole? lub bada? poprzez formularz.

 

Oferta dla osób indywidualnych

Osoby indywidulane zainteresowane zdobyciem nowych umiej?tno?ci zawodowych czy te? doskonaleniem ju? posiadanych zapraszamy do skorzystania z oferty kursowej. Oferta skierowana do odbiorców indywidualnych b?dzie poszerzana i zamieszczana regularnie na stronie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o zg?oszenie si? poprzez formularz.

 

 

 

Trwaj? zapisy na kursy :

 

 

 

Wszystkich ch?tnych zapraszamy do zapisu poprzez formularz elektroniczny. Decyduje kolejno?? zg?osze?.


Spawanie metod? MAG (135) blach spoinami pachwinowymi 


„Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod? MAG – 135”

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów ko?cowych IS-P/T-FW-FM1-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17.

Po zdaniu egzaminu ko?cowego uczestnik uzyskuje uprawnienia  do wykonywania spoin pachwinowych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i aktualnymi normami dotycz?cymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Wymagania stawiane kandydatom:

- uko?czona co najmniej szko?a podstawowa lub szko?a zawodowa;

- uko?czony 18 rok ?ycia;

- zdolno?? do wykonywania zawodu spawacza.

W kursie mog? uczestniczy? tak?e spawacze posiadaj?cy ksi??k? spawacza, którzy chc? poszerzy? posiadane uprawnienia spawalnicze o now? metod? spawania.

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin kwalifikacyjny przed Komisj? Spawalnicz? nadaj?c? uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu ko?cowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach. Uzyskane uprawnia daj? kwalifikacje Europejskiego Spawacza R?cznego w tej metodzie.

Wydawane dokumenty:

- ?wiadectwo Egzaminu Spawacza

- Ksi??ka spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotycz?cym uzyskanych uprawnie?

Miejsce zaj??:

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu:

- Laboratorium Nowoczesnych Metod Spawania i Metali.

Liczba godzin:

Szkolenie teoretyczne – 25 godz.

Szkolenie praktyczne – 120 godz.

Razem – 145 godz.

Egzamin – 3 godz.

Liczba uczestników: 12 osób

Rozpocz?cie kursu: stycze? 2016r

Koszt: 1 500 z? (cena uwzgl?dnia równie? koszt egzaminu pa?stwowego)

 

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!

 


Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 


Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – od podstaw

 

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

 

 

Cel szkolenia:

Nabycie umiej?tno?ci czytania programów obróbczych CNC, przygotowania obrabiarki do obróbki i sterowania procesem obróbczym w sposób bezpieczny.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • uko?czone 18 lat,
 • wykszta?cenie co najmniej ponadgimnazjalne,
 • podstawowa umiej?tno?? obs?ugi komputera,
 • podstawowa znajomo?? rysunku technicznego,
 • posiadanie podstawowych wiadomo?ci z obróbki skrawaniem.

 

Program kursu zawiera:

Przypomnienie wiadomo?ci z obróbki skrawaniem i narz?dzi skrawaj?cych oraz dokumentacji technologicznej. Programowanie, czytanie i wdra?anie programów obróbczych na obra­biar­kach numerycznych. Przygotowanie obrabiarki do obróbki, sterowanie i kontrolowanie przebiegu obróbki na obrabiarce CNC.

 

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin wewn?trzny przeprowadzany na ostatnich zaj?ciach.

 

Liczba godzin: 136 godzin (w tym 43 godziny zaj?? teoretycznych i 93 godziny zaj?? praktycznych).

 

Miejsce: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu:

 • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawaj?cych,
 • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

Rozpocz?cie kursu: luty 2016

 

Liczba uczestników: 12 osób

 

Promocyjny koszt: 1 950,00 z?

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!


Kierowca wózków jezdniowych z nap?dem silnikowym 


Kierowca wózków jezdniowych z nap?dem silnikowym

 

 

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

 

 

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnie? daj?cych prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z nap?dem silnikowym nast?puj?cych typów:

 • na?adowne,
 • unosz?ce,
 • podno?nikowe,
 • ci?gnikowe,
 • specjalne,

oraz dodatkowo uprawnie? do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

* uko?czona szko?a podstawowa,

* uko?czone 18 lat,

* za?wiadczenie lekarskie o przydatno?ci do wykonywania czynno?ci kierowcy wózków.

 

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy: Egzamin wewn?trzny.

 

Wydawane dokumenty: Uprawnienia do obs?ugi wózków z nap?dem silnikowym.

 

Miejsce zaj??: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

 

Liczba godzin: 67 godzin w tym 46 godz. zaj?? teoretycznych, 15 godz. jazdy, 6 godz. praktycznych wymiany butli gazowych.

 

Liczba uczestników: 12 osób

 

Rozpocz?cie kursu: listopad 2015

Koszt: 470,00 z?

 

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!


Wspomaganie projektowania – modelowanie 2D w programie AutoCAD 2013 – kurs podstawowy 


Wspomaganie projektowania – modelowanie 2D w programie AutoCAD 2013 – kurs podstawowy

 

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

 

Cel szkolenia:

Nabycie umiej?tno?? pos?ugiwania si? programem AutoCAD w stopniu podstawowym.

Kurs wprowadza u?ytkownika w tajniki programu, pocz?wszy od zapoznania z menu programu, poprzez przegl?d elementów graficznych, modyfikacji rysunkowych, zak?adania warstw, umieszczanie tekstów, nanoszenia wymiarów, tworzenia bloków rysunkowych, a? po przygotowanie projektu do wydruku i jego wydruk.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

uko?czone 18 lat, wykszta?cenie co najmniej ponadgimnazjalne, podstawowa umiej?tno?? obs?ugi komputera, podstawowa znajomo?? rysunku technicznego

 

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy: egzamin wewn?trzny.

 

Wydawane dokumenty: za?wiadczenie o uko?czeniu kursu

 

Miejsce zaj??: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

 

Liczba godzin: 50 w tym 10,5 godzin teoretycznych i 39,5 praktycznych.

 

Liczba uczestników: 12 osób

 

Rozpocz?cie kursu: po zebraniu si? grupy, rekrutacja trwa

 

Koszt: 550,00 z?

 

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!


Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – Fanuc – HAAS - od podstaw 


Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – Fanuc – HAAS

 

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

 

 

Cel szkolenia:

Poznanie j?zyka programowania FANUC-HASS na tokarkach i frezarkach. Nabycie umiej?tno?ci tworzenia programów obróbczych z pulpitu operatora i automatycznego generowania programów przy pomocy oprogramowania komputerowego.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • uko?czone 18 lat,
 • wykszta?cenie co najmniej ponadgimnazjalne,
 • podstawowa umiej?tno?? obs?ugi komputera,
 • podstawowa znajomo?? rysunku technicznego,
 • posiadanie podstawowych wiadomo?ci z obróbki skrawaniem i procesów technologicznych.

 

Program kursu zawiera:

Zapoznanie si? z obróbk? numeryczn? i sposobami zapisu tej obróbki w j?zyku FANUC-HASS. Programowanie w sposób r?czny dialogowy oraz automatyczny z wykorzystaniem programów komputerowych. Zaj?cia na symulatorze oraz na tokarkach i frezarkach HASS, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przystosowanie programu do danej obrabiarki.

 

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin wewn?trzny przeprowadzany na ostatnich zaj?ciach.

 

Liczba godzin: 126 godzin (w tym 28 godzin zaj?? teoretycznych i 98 godzin zaj?? praktycznych).

 

Miejsce: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu:

 • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

Rozpocz?cie kursu: pa?dziernik 2015

 

Liczba uczestników: 12 osób

 

Koszt: 1 820,00 z?

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!


Wykorzystanie programu EdgeCAM do programowania obrabiarek CNC  


Wykorzystanie programu EdgeCAM do programowania obrabiarek CNC

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

Cel szkolenia:

Nabycie umiej?tno?ci pos?ugiwania si? programem CAM – EdgeCAM w stopniu podstawowym. Wykorzystanie modu?u toczenia i frezowania.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • uko?czone 18 lat,
 • wykszta?cenie co najmniej ponadgimnazjalne,
 • podstawowa umiej?tno?? obs?ugi komputera,
 • podstawowa znajomo?? rysunku technicznego,
 • posiadanie podstawowych wiadomo?ci z obróbki skrawaniem i procesów technologicznych.

 

Program kursu zawiera:

Zapoznanie si? z obs?ug? programu EdgeCAM, wykorzystanie modu?u toczenia i frezowania, podstawy wczytywania gotowych plików i symulacja obróbki. Pisanie programów odbywa si? z wykorzystaniem komputera.

 

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin wewn?trzny przeprowadzany na ostatnich zaj?ciach.

 

Liczba godzin: 48

 

Miejsce: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu:

 • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

Planowane rozpocz?cie kursu: listopad 2015 (zaj?cia odbywaj? si? w soboty i niedziele)

 

Liczba uczestników: 12 osób

 

Koszt: 733,00 z?

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!

 


Spawanie metod? TIG (141) blach i rur spoinami pachwinowymi Spawanie metod? TIG (141) blach i rur spoinami pachwinowymi


„Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod? TIG (141)”

 

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

 

Cel szkolenia:

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów ko?cowych IS-PIT-FW-1-141, wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-12/lS-17.

Po zdaniu egzaminu ko?cowego w zale?no?ci od uko?czonego kursu spawania, uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metod? TIG (141) zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i aktualnymi normami dotycz?cymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Wymagania stawiane kandydatom:

- uko?czona co najmniej szko?a podstawowa lub szko?a zawodowa;

- uko?czony 18 rok ?ycia;

- zdolno?? do wykonywania zawodu spawacza.

W kursie mog? uczestniczy? tak?e spawacze posiadaj?cy ksi??k? spawacza, którzy chc? poszerzy? posiadane uprawnienia spawalnicze o now? metod? spawania.

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin kwalifikacyjny przed Komisj? Spawalnicz? nadaj?c? uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu ko?cowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach. Uzyskane uprawnia daj? kwalifikacje Europejskiego Spawacza R?cznego w tej metodzie.

Wydawane dokumenty:

?wiadectwo Egzaminu Spawacza

Ksi??ka spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotycz?cym uzyskanych uprawnie?

Miejsce zaj??:

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu:

Laboratorium Nowoczesnych Metod Spawania i Metali.

Liczba godzin:

Szkolenie teoretyczne -31 godz.

Szkolenie praktyczne - 80 godz.

Razem - 111 godz.

Egzamin - 3 godz.

Liczba uczestników: 12 osób

Rozpocz?cie kursu: stycze? 2016r

Koszt: 1 500 z? (cena uwzgl?dnia równie? koszt egzaminu pa?stwowego)

 

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!

 


Spawanie metodami MAG (135) i TIG (141) blach i rur spoinami pachwinowymi Spawanie metodami MAG (135) i TIG (141) blach i rur spoinami pachwinowymi


„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

w metodach TIG (141/1) i MAG – (135/1)”

 

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów ko?cowych IS-P/T-FW-FM1-141 i IS-P/T-FW-FM1-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17.

Po zdaniu egzaminu ko?cowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i aktualnymi normami dotycz?cymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Wymagania stawiane kandydatom:

- uko?czona co najmniej szko?a podstawowa lub szko?a zawodowa;

- uko?czony 18 rok ?ycia;

- zdolno?? do wykonywania zawodu spawacza.

W kursie mog? uczestniczy? tak?e spawacze posiadaj?cy ksi??k? spawacza, którzy chc? poszerzy? posiadane uprawnienia spawalnicze o now? metod? spawania.

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin kwalifikacyjny przed Komisj? Spawalnicz? nadaj?c? uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu ko?cowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach. Uzyskane uprawnia daj? kwalifikacje Europejskiego Spawacza R?cznego w tej metodzie.

Wydawane dokumenty:

?wiadectwo Egzaminu Spawacza

Ksi??ka spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotycz?cym uzyskanych uprawnie?

Miejsce zaj??:

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu:

Laboratorium Nowoczesnych Metod Spawania i Metali.

Liczba godzin:

Ilo?? godzin ogó?em: 238

 

Szkolenie teoretyczne – 38 godz.

Szkolenie praktyczne – 200 godz.

Razem – 238 godz.

Egzamin – 3 godz.

Liczba uczestników: 12 osób

Rozpocz?cie kursu: stycze? 2016r

Koszt: ze zni?k? za dwie metody 2 600 z? (cena uwzgl?dnia równie? koszt egzaminu pa?stwowego)

 

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!

 


Kurs przygotowuj?cy do egzaminu SEP do 1 kV Kurs przygotowuj?cy do egzaminu SEP do 1 kV


„Kurs przygotowuj?cy do egzaminu SEP do 1 kV” (stanowisko eksploatacji)

>>> formularz zg?oszeniowy <<<

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiej?tno?ci niezb?dnych w pracy na stanowisku eksploatacji urz?dze? elektrycznych. Uzyskanie uprawnie? SEP do 1 kV.

Wymagania stawiane kandydatom:

* uko?czona szko?a zawodowa,

* uko?czone 18 lat,

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy: Egzamin zewn?trzny.

Wydawane dokumenty: Uprawnienia SEP do eksploatacji urz?dze? elektrycznych.

Miejsce zaj??: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

Liczba godzin: 30 godzin.

Liczba uczestników: 12 osób.

Rozpocz?cie kursu: pa?dziernik 2015 (zaj?cia b?d? odbywa? si? g?ównie w soboty i niedziele)

 

Koszt: 460,00 z?

 

RCTNTW gwarancj? najwy?szej jako?ci!