Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

- to najnowocze?niejszy o?rodek szkolenia zawodowego m?odzie?y i doros?ych, funkcjonuj?cy w strukturze Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

 

 

 

 

 

Na d?ug? met? jedynym pewnym ?ród?em konkurencyjnej przewagi przedsi?biorstwa jest jego zdolno?? do uczenia si? szybciej ni? inni. […] Cz?owiek, jego wiedza i do?wiadczenie jest kluczem do sukcesu.

[Prof. Zbigniew K?kol – Prorektor AGH w Krakowie]

 

Wszyscy mamy ?wiadomo??, jak wa?n? rol? do spe?nienia ma odbudowuj?ce si? w Polsce szkolnictwo zawodowe, które musi sprosta? potrzebom coraz bardziej wymagaj?cego rynku pracy. Szczególnie jest to widoczne w Mielcu – mie?cie pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Parku Przemys?owego, Polskich Zak?adów Lotniczych. Mie?cie, w którym ponad 60% zatrudnionych pracuje w przemy?le; g?ównie w przetwórstwie metali (23%), lotnictwie i motoryzacji (20%), tworzywach sztucznych (13%) oraz materia?ach dla budownictwa (7%).

W celu sprostania oczekiwaniom mieleckich przedsi?biorców, Powiat Mielecki i jego jednostka organizacyjna, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wybudowa?a od podstaw nowoczesny o?rodek kszta?cenia zawodowego m?odzie?y i doros?ych. Jest to Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, które zosta?o wyposa?one w dziesi?? nowoczesnych laboratoriów:

 

  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawaj?cych
  • Laboratorium obrabiarek dydaktycznych oraz obrabiarek przemys?owych (CNC), które otrzyma?o status Centrum Szkoleniowego Haas
  • Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali
  • Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo
  • Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich
  • Laboratorium bada? nieniszcz?cych
  • Laboratorium mechatroniki
  • Laboratorium „Lean Management”

 

Znajduj?ce si? w tych laboratoriach bardzo nowoczesne wyposa?enie dydaktyczne zosta?o zorientowane g?ównie na zawody mechaniczne, lotnicze, mechatroniczne, elektrotechniczne, elektroniczne oraz informatyczne. W tych kierunkach organizowane jest kszta?cenie praktyczne m?odzie?y w systemie szkolnym oraz osób doros?ych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów dokszta?caj?cych.

 

Bud?et projektu

15.330.566,19 PLN – ca?kowita warto?? projektu

15.326.733,99 – wydatki kwalifikowane

13.027.723,89 – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.302.842,30 – bud?et Powiatu Mieleckiego