Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

http://leonardo.ckp.edu.pl?wi?towali niepodleg?o?? z medalami Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy CKPiDN Mielec wzi?li udzia? w Ogólnopolskich Niepodleg?o?ciowych Zawodach Szybowców Zdalnie Sterowanych F3K >>>


Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wzi?li udzia? w Ogólnopolskich Niepodleg?o?ciowych Zawodach Szybowców Zdalnie Sterowanych F3K zaliczanych do Pucharu Polski, które rozegrano w Krakowie. Podczas rywalizacji ?wietnie spisa? si? Eryk Halaburda, wyprzedzaj?c zarówno zawodników juniorskich, jak i seniorów.

 

Pokona? wszystkich

Zawody w kategorii F3K polegaj? na wykonaniu lotu zdalnie (radiowo) sterowanym modelem szybowca startuj?cym poprzez wyrzucanie „z r?ki”. Modelarz musi zmierzy? si? z sze?cioma trudnymi zadaniami (np. w ci?gu 10 minut czasu startowego zawodnik musi wykona? loty o d?ugo?ci 1, 2, 3 oraz 4 minut). Zadanie, za które startuj?cy otrzyma najmniejsz? ilo?? punktów nie jest brane pod uwag? w klasyfikacji ko?cowej.

Podczas krakowskich zawodów panowa?y bardzo niesprzyjaj?ce warunki pogodowe – wia? silny wiatr, co utrudnia?o loty. Zniszczeniu uleg?o a? 15 modeli! Nie przeszkodzi?o to mielczaninowi Erykowi Halaburdzie, który jako junior ma prawo startowa? zarówno w kategoriach m?odzie?owych, jak i seniorskich. Eryk „pozamiata?”, deklasuj?c rywali zarówno w?ród juniorów, jak i seniorów, pokonuj?c tym samym wielu cenionych modelarzy.

Warto doda?, ?e udany wyst?p zaliczy? równie? Przemys?aw ?urawski, który zaj?? 12. miejsce, co jest du?ym sukcesem w zawodach o tym poziomie i randze.

 

Udane rakietoplany

Kolejn? cz??? zawodów niepodleg?o?ciowych stanowi?a rywalizacja w konkurencji rakietoplanów zdalnie sterowanych S8E/P. W tej klasie model szybowca nap?dzany silnikiem du?ej mocy startuje pionowo (jak rakieta), po czym traci nap?d i w powietrzu „staje si?” szybowcem. Na wynik w seniorskiej konkurencji S8E/P sk?adaj? si? dwa czynniki. Pierwszy to czas lotu, gdzie 6 minut jest maksymalnym wynikiem. Zarówno czas krótszy, jak i d?u?szy skutkuje utrat? punktów. Drugim czynnikiem decyduj?cym o punktacji jest celno?? l?dowania, która cz?sto przewa?a o wyniku konkurencji.

Trzecie miejsce w seniorskiej kategorii rakietoplanów zaj?? Wojciech Koszelski, który - podobnie jak Eryk wcze?niej – pokona? wielu du?o bardziej do?wiadczonych zawodników. Niestety, Eryk Halaburda z powodu nieudanego l?dowania znalaz? si? poza podium, zajmuj?c „dopiero” czwarte miejsce.

 

Niespodzianki na koniec

Na zako?czenie zawodów odby?o si? podsumowanie generalnej klasyfikacji Pucharu Polski 2017 w kategorii S8E/P. Drugie miejsce zaj?? Eryk Halaburda, za? na trzecim uplasowa? si? inny modelarz z MAUT „Leonardo” – Andrzej Rusinowski. Jednak to nie wyniki Pucharu Polski by?y najwi?kszym zaskoczeniem dla zawodników z Mielca.

- Eryk Halaburda, Wojtek Koszelski, Przemek ?urawski, Mateusz Czerkies i Kacper Krempa otrzymali powo?ania do kadry narodowej w kategorii F3K. Pokazuje to, ?e ro?nie nasz poziom nie tylko w kategoriach modeli kosmicznych, ale równie? w innych klasach – nawet tak trudnych, jak F3K – komentuje Grzegorz Goryczka, trener modelarzy z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.


Sukces fotografów z MAUT „Leonardo”! Marcin My?liwiec oraz Micha? Krawiec z Mielca otrzymali nagrody w konkursie fotograficznym „Fotoszopa. Krajobraz w spadku” >>>


Marcin My?liwiec oraz Micha? Krawiec z Mielca otrzymali nagrody w konkursie fotograficznym „Fotoszopa. Krajobraz w spadku” organizowanym przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Obaj fotografowie s? zwi?zani z M?odzie?ow? Akademi? Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?c? przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Marcin My?liwiec prowadzi? kurs „Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej”, który odbywa? si? w naszej Akademii. Podczas konkursu „Fotoszopa. Krajobraz w spadku” fotograf otrzyma? pierwsz? nagrod? za cykl zdj?? przedstawiaj?cych swoich dziadków. Warto doda?, ?e zdj?cia zosta?y wykonane w aparatem analogowym – tzn. „na kliszy”.

Z kolei Micha? Krawiec otrzyma? wyró?nienie w konkursie Muzeum Kultury Ludowej. M?ody fotograf bra? udzia? w kursie „Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej”, a obecnie zajmuje si? dokumentacj? fotograficzn? dzia?a? MAUT „Leonardo”.

 

- Interesuje nas po??czenie przyrody z do?wiadczeniem i tradycj? cz?owieka. Przestrze?, która nas otacza na co dzie?, mo?liwo?? zatrzymania si? i spojrzenia na to, co jest nam bliskie. Praca nad obrazem mo?e sprzyja? refleksji nad tym, co mija, i nad tym, co jest obecne. – przekazuj? organizatorzy konkursu z Muzeum Kultury Ludowej - Zach?camy wszystkich do rejestrowania ?ladów aktywno?ci cz?owieka i ?ladów historii w przestrzeni. Do zadania pytania, jaki jest krajobraz kulturowy, który tworzymy wokó? siebie i jakie ?wiadectwo o nas samych i naszych czasach przeka?emy nast?pnym pokoleniom w spadku. Do dokumentowania przestrzeni i nadania temu indywidualnego, artystycznego wymiaru. – dodaj?.

 

 

Fot. MKL Kolbuszowa, arch.


MAUT LEONARDO - zaj?cia Rozpoczynamy zaj?cia w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych LEONARDO dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu >>>


Zaj?cia dla uczniów s? bezp?atne, rozpoczynaj? si? 15 wrze?nia 2016 r. i odbywaj? si? w ka?dy pi?tek od godziny 16:00 w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Mielec ul. Wojska Polskiego 2B.

 

Jedynym wyj?tkiem s? zaj?cia z Robotyki dla grupy pocz?tkuj?cej (w tabeli poni?ej kurs nr 1), które rozpoczynaj? si? o godz. 15.00 i b?d? prowadzone w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y ”KANA” przy ul. Ks. Arczewskiego 7. Wszystkie kursy trwaj? od wrze?nia 2017 roku do lutego 2018 roku.

 

 

Lp.

Nazwa zaj??

Liczba godzin

1.

Laboratorium budowy i programowania robotów dla pocz?tkuj?cych (uczniowie w wieku 11 do 14 lat)

30

2.

Laboratorium budowy i programowania robotów dla zaawansowanych (uczniowie powy?ej 12-go roku ?ycia)

45

3.

Laboratorium nauki programowania poprzez zabaw? – gra „Scottie Go!” oraz roboty „mBot” (dla dzieci z klas I-IV)

30

4.

„Kreatywno?? i logika” - laboratorium nauki programowania w programie Scratch (dla uczniów powy?ej 10-go roku ?ycia)

30

5.

Zaj?cia modelarskie dla pocz?tkuj?cych (dla uczniów klas I-V)

30

 

Uwaga: dziecko z klasy I, które chcia?oby uczestniczy? w zaj?ciach Laboratorium nauki programowania poprzez zabaw? – gra „Scottie Go!” oraz roboty „mBot”  powinno umie? czyta? oraz dodawa? i odejmowa? w zakresie 10.

 

 

W ramach MAUT Leonardo w najbli?szym pó?roczu prowadzone b?d? równie? zaj?cia modelarskie dla ?redniozaawansowanych i zaawansowanych (grupa mistrzowska), na które nie przewidziana jest rekrutacja, gdy? s? to kontynuacje prowadzonych w zesz?ym roku zaj??. Zaplanowana jest równie? organizacja zaj?? z Zapisu konstrukcji (rysunek techniczny) dla uczniów liceów ogólnokszta?c?cych, na które rekrutacja prowadzona b?dzie w poszczególnych szko?ach.

 

Osoby które zapisa?y si? na zaj?cia otrzyma?y wiadomo?? sms na telefon podany w formularzu zg?oszeniowym. Je?eli do kogo?nie dotar? sms z informacj? o rozpocz?ciu zaj?? prosz? o kontakt e-mail na adres: a.mikula@ckp.edu.pl

 

 

Kilka s?ów o MAUT „Leonardo”

M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpocz??a dzia?alno?? w lutym 2014 r. Staramy si? prowadzi? kursy na takim poziomie, aby uczniowie mogli dobrze rozwija? swoje talenty oraz naby? okre?lone umiej?tno?ci, np. projektowania i budowy modeli statków powietrznych czy programowania robotów. Zale?y nam tak?e, by skutecznie przygotowywa? m?odzie? do konkursów lokalnych i krajowych, za? w przypadku modelarzy równie? mi?dzynarodowych. Dowodem naszego zaanga?owania s? wyró?nienia w wojewódzkich konkursach z robotyki czy mistrzowie ?wiata i Europy w modelarstwie. Wi?cej informacji o dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” znajduje si? na stronie: www.leonardo.ckp.edu.pl


Modelarze podsumowuj? swoje sukcesy i dzi?kuj? za okazane im wsparcie  Modelarze na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych we W?oc?awku zdobyli kilkana?cie medali. Spotkanie, które odby?o si? 31 sierpnia 2017 r. w RCTNTW, by?o okazj? do podzi?kowania wszystkim, którzy wspieraj? ich nie tylko podczas zawodów, ale przede wszystkim w bie??cej dzia?alno?ci.


Modelarze na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych we W?oc?awku zdobyli kilkana?cie medali. Spotkanie, które odby?o si? 31 sierpnia 2017 r. w RCTNTW, by?o okazj? do podzi?kowania wszystkim, którzy wspieraj? ich nie tylko podczas zawodów, ale przede wszystkim w bie??cej dzia?alno?ci.

 

Jest nam mi?o poinformowa? o donios?ych sukcesach modelarzy z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”, którzy po raz kolejny godnie reprezentowali nasze miasto i region na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych we W?oc?awku w dniach 21-25 sierpnia 2017 r.

 

Wielkim bohaterem naszej dru?yny by? Wojciech Koszelski, zdobywca dwóch z?otych medali indywidualnie i dwóch z?otych medali dru?ynowych. Medale zdobyli tak?e: Przemys?aw ?urawski, Kacper Krempa, Eryk Halaburda, Bartosz Ka?mierski, Andrzej Rusinowski oraz instruktor modelarzy, a jednocze?nie zawodnik - Grzegorz Goryczka.

W tym miejscu chcieliby?my zaznaczy? tak?e donios?? rol? naszych sta?ych korespondentów – redaktorów pasjonatów modelarstwa Micha?a Krawca oraz Tomasza Ka?mierskiego, którzy z ogromnym zaanga?owaniem relacjonuj? zawody oraz bie??c? dzia?alno?? modelarzy.

 

Z relacji, któr? przekaza? Instruktor Grzegorz Goryczka wynika, i? modelarze jechali na Mistrzostwa Europy z pewn? doz? niepewno?ci, czy uda si? wywalczy? zaszczytne tytu?y. Szczególnie wzi?wszy pod uwag? fakt, ?e Rosjanie b?d?cy mocn? ekip?, po dwuletniej przerwie w mistrzostwach pretendowali do zebrania wi?kszo?ci laurów. Na szcz??cie okaza?o si?, ?e wielomiesi?czne przygotowania zaowocowa?y medalami. Reasumuj?c w du?ym skrócie; dru?yna polska i rosyjska „podzieli?y mi?dzy siebie worek medali”, pozostawiaj?c w tyle reprezentacje z innych krajów.

 

Modelarze-konstruktorzy, a za razem sportowcy skupieni wokó? Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych dzia?aj?cego przy CKPiDN w Mielcu, specjalizuj? si? w budowie modeli rakiet wysoko?ciowych, replik rakiet kosmicznych oraz rakietoplanów.

 

Spotkanie by?o doskona?? okazj? do podzi?kowania sponsorom i wszystkim tym, którzy poprzez ró?norodne formy wsparcia istotnie przyczynili si? do zdobycia tak zaszczytnych trofeów. Sukcesy, które odnosz? modelarze, to nie tylko ich ogromne osobiste osi?gniecie, ale tak?e godna promocja lotniczego Mielca na arenie polskiej i mi?dzynarodowej.

 

Pan Janusz Michalcewicz – Prezes Eurotech Sp. z o.o., w s?owach skierowanych do naszej instytucji napisa?: „Potwierdzili?cie Pa?stwo, ?e kluczem do sukcesu jest ambitny zespó? pasjonatów z dobrymi prowadz?cymi i opiek? instytucji (CKPiDN)”. Dzi?kujemy za s?owa uznania, ale trzeba podkre?li?, ?e gdyby nie wsparcie sponsorów, wielu ambitnych i innowacyjnych rozwi?za? w modelarskich konstrukcjach nie uda?oby si? zrealizowa?. Serdecznie dzi?kujemy firmom i samorz?dom, które mi?dzy innymi sfinansowa?y wyjazd, przekaza?y materia?y i urz?dzenia do budowy modeli, a tak?e wspiera?y technicznie pasjonatów lotnictwa. S? to mi?dzy innymi: Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. Oddzia? w Mielcu, Eurotech Sp. z o.o., Sieros?awscy Group, Firma Tarapata Sp. z o.o., Urz?d Miasta Mielca i Starostwo Powiatowe w Mielcu. Dzi?kujemy tak?e wszystkim pozosta?ym firmom, które na co dzie? rzeczowo i finansowo wspieraj? dzia?alno?? M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”: Bury Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Husqvarna Poland Sp. z o.o.

 

Dzi?kujemy tak?e mediom, które poprzez sprawowanie patronatu medialnego nad MAUT „Leonardo”, w tym tak?e nad modelarzami, wspieraj? nasz? dzia?alno??. S? to: Tygodnik Regionalny KORSO, Portal hej.mielec.pl, Radio Leliwa.

 

Zarówno Pan Zbigniew Tymu?a – Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Pan Jan My?liwiec – Wiceprezydent Miasta Mielca pogratulowali sportowych sukcesów, podzi?kowali za godne reprezentowanie miasta oraz powiatu. Zadeklarowali tak?e kolejne ?rodki finansowe na dzia?alno?? MAUT „Leonardo”.  Pan Starosta zapewni? o zarezerwowaniu ?rodków w przysz?orocznym bud?ecie na dzia?alno?? Akademii, natomiast Pan Prezydent zadeklarowa? wol? podtrzymywania i rozwijania systemu stypendialnego dla zdolnych modelarzy.

 

Spotkanie podsumowuj?ce najnowsze sukcesy modelarzy by?o tak?e okazj? do wr?czenia presti?owego w ?rodowisku lotniczym wyró?nienia „Dedal”, które trafi?o do M?odego Twórcy - Wojciecha Koszelskiego. Na tablicy pami?tkowej wr?czonej Wojciechowi  znalaz? si? nast?pj?cy zapis: "Za wybitne osi?gni?cia w dziedzinie innowacyjnych konstrukcji modeli samolotów i rakiet kosmicznych oraz za mi?dzynarodowe i krajowe sukcesy w sportach modelarskich". Prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa Pan Kazimierz Szaniawski skierowa? gratulacje i s?owa uznania nie tylko do wyró?nionego, ale tak?e do wszystkich pasjonatów lotnictwa, ?ycz?c im dalszych sukcesów.

 

Pan Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu zapowiedzia? inicjatyw? utworzenia Stowarzyszenia MAUT „Leonardo”, które b?dzie wspiera?o m?odych, ambitnych, kreatywnych i pe?nych pasji m?odych ludzi. Dalsze informacje na ten temat przeka?emy Pa?stwu wkrótce.

 

/JL/

 

 

PODSUMOWANIE OSI?GNI?? MODELARZY NA MISTRZOSTWACH EUROPY

MODELI KOSMICZNYCH WE W?OC?AWKU

 

JUNIORZY

 • Klasa modeli rakiet wysoko?ciowych S1A:

Wojciech Koszelski

z?oty medal, wynik 413 metrów

Kacper Krempa

br?zowy medal, wynik 369 metrów

Wojciech Koszelski, Kacper Krempa

z?oty medal dru?ynowo

 • Klasa modeli replik rakiet kosmicznych S7:

Wojciech Koszelski

z?oty medal

Przemys?aw ?urawski

srebrny medal

Wojciech Koszelski, Przemys?aw ?urawski i Eryk Halaburda

z?oty medal dru?ynowo

 • Klasa modeli rakietoplanów zdalnie sterowanych S8D:

Eryk Halaburda

br?zowy medal dru?ynowo

 

SENIORZY

 

 • Klasa modeli rakiet wysoko?ciowych S1B:

Andrzej Rusinowski

br?zowy medal, wynik 685 metrów

Andrzej Rusinowski

z?oty medal dru?ynowo

 • Klasa modelu rakietoplanów zdalnie sterowanych S8E/P:

Bartosz Ka?mierski, Andrzej Rusinowski

br?zowy medal dru?ynowo

 

 • Klasa modeli replik rakiet kosmicznych S7:

Andrzej Rusinowski

srebrny medal dru?ynowo

 

Na osobny w?tek zas?uguj? sukcesy Instruktora Grzegorza Goryczki, który dzieli si? swoim talentem, dopinguje i zara?a m?odych Modelarzy  ogromn? pasj? do lotnictwa:

 

Grzegorz Goryczka

srebrny medal indywidualnie w konkurencji seniorów w klasie modeli rakiet wysoko?ciowych S1B z wynikiem 715,5 m

z?oty medal dru?ynowo w klasie modeli rakiet wysoko?ciowych S1B

br?zowy medal indywidualnie w klasie modeli replik rakiet kosmicznych S7

srebrny medal dru?ynowo w klasie modeli replik rakiet kosmicznych S7

srebrny medal dru?ynowo w klasie modeli replik rakiet wysoko?ciowych S5C

 

 

>>> Pos?uchaj rozmowy z p. Grzegorzem Goryczk? <<<


Mielczanie na podium Mistrzostw Europy!  Wojciech Koszelski pierwszy, a Kacper Krempa trzeci w kategorii S1A >>>


Wojciech Koszelski pierwszy, a Kacper Krempa trzeci w kategorii S1A (rakiet wysoko?ciowych). Model Wojtka osi?gn?? wysoko?? 413 metrów, co by? mo?e jest nowym rekordem Polski. Taki wynik nie by?by mo?liwy, gdyby nie genialne formy wykonane przez Sieros?awscy Group.

 

 


Rekord Polski i najwi?cej medali w kraju – sukces modelarzy podczas Mistrzostw Polski Rekord Polski i najwi?cej medali w kraju – sukces modelarzy podczas Mistrzostw Polski


Rekord Polski i najwi?cej medali w kraju – sukces modelarzy podczas Mistrzostw Polski

Modelarze z Mielca zdeklasowali konkurencj? podczas Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych Juniorów i Seniorów, zdobywaj?c w sumie 14 medali. Na zawodach rozegranych we W?oc?awku sportowcy z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” wystartowali w barwach Mieleckiego Towarzystwa Rakietowego.

Debiutant na podium i rekordowy wynik

Mistrzostwa Polski otwarto rankiem w pi?tek 7 lipca. Jeszcze tego samego dnia rozpocz??a si? rywalizacja – mielczanie wystartowali w kategorii rakiet wysoko?ciowych S1. Konkurencja ta polega na locie modelem rakiety tak, aby osi?gn??a jak najwi?ksz? wysoko??. Sportowcom z Mielca posz?o znakomicie.

W kategorii juniorów srebrny medal i tytu? wicemistrza Polski zdoby? Kacper Krempa. Niestety, nie uda?o mu si? obroni? zesz?orocznego tytu?u mistrzowskiego, ale przegra? z Rados?awem Drasp? z Grudzi?dza o zaledwie 5 metrów. Z kolei na trzecim miejscu uplasowa? si? debiutant mieleckiej kadry – Jakub Kukie?ka. – Kuba bardzo dobrze przepracowa? zim?, przygotowuj?c si? do sezonu. I s? efekty – komentuje trener mieleckich modelarzy, Grzegorz Goryczka.

Seniorzy z naszego miasta równie? osi?gn?li ogromne sukcesy. Wygra? zawodnik MTR Grzegorz Goryczka, którego model osi?gn?? wysoko?? 694 metry (co prawdopodobnie stanowi nowy rekord Polski, a by? mo?e nawet ?wiata). Tu? za nim uplasowali si? Leszek Ma?myga i S?awomir ?asocha – podobnie jak Goryczka, stali oni na podium podczas ubieg?orocznych Mistrzostw Polski, tylko w innej kolejno?ci.

Sukcesy w kategorii rakiet wysoko?ciowych to w du?ej mierze zas?uga najnowszych technologii, które stosuj? modelarze z MAUT „Leonardo”. Podczas budowy modeli wykorzystano m.in. karbolin?, czyli specjalistyczne w?ókno w?glowe. Form? do budowy rakiet w zimie nieodp?atnie wykona?a firma Sieros?awski Group, umo?liwiaj?c mielczanom wdro?enie nowych projektów.

Do trzech razy sztuka

Kolejn? konkurencj?, w której rywalizowali modelarzy by?y rakiety ze spadochronem S3. Modele te po zako?czeniu lotu w gór? opadaj? na ziemi? na blisko metrowej ?rednicy spadochronie. Przy ocenie od uwag? brany jest czas lotu, który wynosi maksymalnie 300 sekund…

Po trzech kolejkach w juniorskiej kategorii S3 na prowadzenie wysun?li si? Sebastian Florek z Krakowa oraz Mateusz Czerkies z Mielca, maj?c po 900 punktów. Wi?za?o si? to z konieczno?ci? przeprowadzenia dogrywki, której zwyci?zca musia? osi?gn?? czas lotu równy 7 minut. Jakby na z?o?? s?dziom, obaj uzyska? wymagany czas. Ostatecznie po dwóch dogrywkach wygra? Mateusz, zdobywaj?c z?oty medal i tytu? Mistrza Polski. Trzecie miejsce tak?e nale?a?o do modelarzy z MAUT „Leonardo” – zaj?? je Karol Wójcik.

W czasie, kiedy odbywa?y si? kolejne dogrywki w S3 modelarze wystartowali w klasie rakietoplanów zdalnie sterowanych. Rakietoplany to zdalnie sterowane modele szybowców, które startuj? przy pomocy silnika rakietowego. Wa?ne jest, aby po odpowiednio d?ugim locie wyl?dowa? nimi w obr?bie wyznaczonego obszaru. Tutaj nie zawiód? Eryk Halaburda, zdobywaj?c srebrny medal co jest ?wietn?  prognoz?  przed Mistrzostwami Europy, które ju? za miesi?c.

Ca?e podium dla Mielca

Kolejnym dniem zawodów by?a sobota 8 lipca. Z samego rana zacz??y si? tzw. konkurencje klasyczne. Modelarze z Mielca nie maj? du?ego do?wiadczenia w „klasyce” – dopiero si? jej ucz?, jednocze?nie przygotowuj?c program szkolenia dla du?ej grupy mniej zaawansowanych modelarzy, pracuj?cych w MAUT „Leonardo” pod okiem instruktora Wojciecha Wojdy?y.

Jedn? z najwa?niejszych kategorii klasycznych jest kategoria wirnikowa S9. Przypomina nieco kategori? rakiet ze spadochronem, jednak w S9 opadaj?cy model jest hamowany przez specjalnie skonstruowane, sk?adane ?migie?ka. Mielczanie byli o w?os od medalu – Kacper Krempa zaj?? gorzkie czwarte miejsce. Podobnie by?o, je?li chodzi o rywalizacj? rakiet z ta?m? (gdzie ta?ma zast?puje wirnik i spadochron). W „ta?mówkach” tu?  poza podium uplasowa? si? instruktor Grzegorz Goryczka.

Sobotni wieczór up?yn?? pod znakiem konkurencji, w których liczy si? wysoko?? osi?gni?ta przez model – S5. Ró?nica pomi?dzy kategoriami S1 i S5 jest taka, ?e w tej drugiej modele s? replikami prawdziwych rakiet  badawczych. Tutaj ?wietny wyst?p zaliczy? Grzegorz Goryczka, zdobywaj?c srebrny medal. Do konkursu wystawi? replik? Polskiej Rakiety Badawczej Candle 2B, któr? u?ytkuje firma SPACEFOREST z Gdyni. Jeszcze lepiej posz?o juniorom – mielczanie zaj?li ca?e podium. Mistrzem Polski zosta? Wojciech Koszelski, a za nim uplasowali si? debiutuj?cy Micha? Dusza i Karol Wójcik.

Mistrz ?wiata nie zawiód?

W niedziel?, która by?a ostatnim dniem zawodów, rozgrywano konkurencje bardzo wa?ne dla mielczan – S7 i S8E/P. W tej pierwszej rywalizuj? repliki rakiet kosmicznych – musz? by? jak najdok?adniejsze, a ich lot musi przebiega? bezproblemowo i spe?nia? okre?lone wymagania. Z kolei S8E/P to konkurencja rakietoplanów. W obu kategoriach modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” ju? od d?u?szego czasu osi?gaj? spore sukcesy.

W konkurencji S7 dla juniorów pierwsze miejsce zaj?? aktualny Mistrz ?wiata – Wojciech Koszelski. Trzecie miejsce zaj?? jego kolega z dru?yny – Przemys?aw ?urawski. Seniorom szcz??cie nie dopisa?o – z powodu b??du elektroniki Grzegorz Goryczka rozbi? swój najlepszy model, a Andrzej Rusinowski zdoby? czwarte miejsce.

W kategorii rakietoplanów S8E/P po d?u?szej przerwie, wywo?anej studiami do rywalizacji powróci? Bartosz Ka?mierski, zdobywaj?c drugie miejsce. Tu? za nim uplasowa? si? kolega z dru?yny – Eryk Halaburda. Eryk, chocia? jest juniorem, ju? kolejny raz z powodzeniem startuje w klasyfikacji seniorskiej, co ?wiadczy o wysokim poziomie jego umiej?tno?ci – zw?aszcza w klasie tak trudnej, jak S8E/P.

Ostatecznie Mistrzostwa Polski zako?czy?y si? dla mielczan z rewelacyjnym wynikiem. Zdobyli oni 14 medali, w tym 4 z?ote – to wi?cej, ni? którykolwiek modelarski klub sportowy z Polski.

Obecnie modelarze przygotowuj? si? do Mistrzostw Europy Modeli Kosmicznych, które odb?d? si? w dniach 20-25 sierpnia we W?oc?awku.

Oni te? tworzyli sukces

Sukces nie by?by mo?liwy, gdyby nie wsparcie sponsorów.

- Rozszerza si? lista osób i instytucji, które nas wspieraj?. Szczególnie chcia?bym podzi?kowa? naszemu g?ównemu sponsorowi – firmie Polskie Zak?ady Lotnicze SP Z O.O. Przedsi?biorstwo to od lat wspiera sport modelarski w naszym mie?cie. Równie? od dawna mo?emy liczy? na pomoc firmy Kirchhoff. W tym roku do grona naszych partnerów do??czy?y Sieros?awski Group oraz Euro-Tech. Tradycyjnie ju? nasz wyjazd na Mistrzostwa Polski wspar? Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymu?a oraz Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozd?ba, który pomaga? modelarzom w okresie zimowym przyznaj?c im stypendia sportowe. To wszystko nie by?oby mo?liwe, gdyby dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zdzis?aw Nowakowski nie stworzy? warunków w zakresie dost?pu do bazy dydaktycznej, organizacji oraz zakupu materia?ów niezb?dnych do pracy modelarskiej – komentuje Grzegorz Goryczka.

- Potrzeby modelarzy ci?gle zwi?kszaj? si? w miar? rozwoju. Dlatego liczymy na ci?g?e wsparcie od naszych dotychczasowych sponsorów, a tak?e na pozyskanie nowych partnerów – dodaje instruktor.

M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” powsta?a w lutym 2015 roku przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. W ramach Akademii organizowane s? bezp?atne kursy o ró?nej tematyce i stopniach zaawansowania, m.in. modelarski, robotyczny czy programowania 3D.

 

Klasyfikacja medalowa Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych 2017 (pogrubion? czcionk?  zaznaczono zawodników Mieleckiego Towarzystwa Rakietowego / M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu)

 

JUNIORZY

Kat. S1

 1. Draspa Radoslaw
 2. 2. Krempa Kacper
 3. 3. Kukie?ka Jakub

Kat. S3

 1. 1. Czerkies Mateusz
 2. Florek Sebastian
 3. 3. Wójcik Karol

Kat. S5

 1. 1. Koszelski Wojciech
 2. 2. Dusza Micha?
 3. 3. Wójcik Karol

Kat. S7

 1. 1. Koszelski Wojciech
 2. Kos Patrick
 3. 3. ?urawski Przemys?aw

Kat. S8D

 1. Dymek Hubert
 2. 2. Halaburda Eryk
 3. Rodak Aleksander

SENIORZY

Grzegorz Goryczka

- 1. miejsce w S1

- 2. miejsce w S5

Bartosz Ka?mierski

- 2. miejsce S8E/P

Eryk Halaburda (jest juniorem, ale juniorom pozwala si? startowa? w kategoriach seniorskich)

- 3. miejsce S8E/P

 


Sportowe dwa weekendy  Trzeciego i czwartego czerwca 2017 roku modelarze z MAUT Leonardo uczestniczyli w zawodach Pucharu ?wiata i Pucharu Polski Modeli Kosmicznych w Krakowie >>>


3 i 4 czerwca 2017 roku modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych "Leonardo" przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu uczestniczyli w zawodach Pucharu ?wiata i Pucharu Polski Modeli Kosmicznych w Krakowie. W sobot? wystartowali w konkurencjach klasycznych i tu jedynie instruktorowi uda?o si? stan?? na podium w klasie modeli rakiet z opadaniem wirowym S9A. Grzegorz Goryczka zaj?? trzecie miejsce i jak powiedzia? w konkurencjach klasycznych startujemy po to, aby opracowa? konstrukcje na przysz?y rok szkolny dla pocz?tkuj?cej grupy modelarzy z Leonardo. M?odzi modelarze od wrze?nia b?d? przygotowywa? sie do startu w Mistrzostwach Polski Modeli Kosmicznych, które odb?d? si? w 2018 roku. W niedziele mielczanie wystartowali w swoich koronnych konkurencjach. W klasie rakietoplanów zdalnie sterowanych zwyci??y? Eryk Halaburda, co by?o bardzo dobrym wynikiem, gdy? Eryk jest jeszcze juniorem a wygra? z seniorami Leszkiem Ma?myg? z Zielonej Góry i Zdenkiem Kotlarem ze S?owacji. Eryk wygra? klasyfikacje zawodów Pucharu Polski i otrzyma? wyró?nienie jako najlepszy junior. Z Erykiem na podium Pucharu Polski uplasowa? si? równie? Andrzej Rusinowski, który zaj?? trzecie miejsce w kategorii rakietoplanów zdalnie sterowanych. Obydwaj zawodnicy uzyskali bardzo dobry wynik, co napawa optymizmem przed zbli?aj?cymi si? Mistrzostwami Europy Modeli Kosmicznych. W niedziele równie? startowali modelarze buduj?cy repliki rakiet kosmicznych S7 i w tej kategorii równie? na podium Pucharu Polski stan?? Mielczanin Przemys?aw ?urawski, który zaj?? trzecie miejsce. Przemek równie? zosta? wyró?niony, jako najlepszy junior w tej kategorii modeli. Zawodnicy w dobrych humorach wrócili do Mielca,  gdzie mieli tylko pi?? dni na przygotowanie si? do kolejnego startu.

10 czerwca w sobot? mielecka ekipa pojecha?a do Warszawy na mistrzostwa Polski modeli szybowców zdalnie sterowanych F3K. Jest to nowoczesna konkurencja, której powstanie umo?liwi? rozwój nowoczesnych materia?ów z w?ókien w?glowych. Szybowce w tej konkurencji wyrzucane s? za hak na ko?cówce skrzyd?a, najlepsi zawodnicy miotaj? modele na wysoko?? 70-90 metrów. Wyrzut modelu jest bardzo zbli?ony do rzutu dyskiem. Podczas mistrzostw zawodnicy mieli do rozegrania czterna?cie kolejek lotów, w czasie których wykonuj? ró?ne zadania. Po pi?ciu kolejkach rozegranych w sobot? do po?udnia w mistrzostwach Polski Juniorów prowadzi? Eryk Halaburda pozostali Mielczanie byli poza podium. W sobot? rozegrano jeszcze cztery kolejki lotów, po których pojawi?a  si? szansa na drugi  medal dla mielczan. Po dziewi?ciu kolejkach  prowadzi? Eryk Halaburda, na drugie miejsce wskoczy? Wojciech Koszelski, a  na trzecim miejscu plasowa? si?  Kacper Chrószcz z Rybnika. Znakomita pogoda pozwoli?a rozegra? w niedziele pozosta?e pi?? kolejek lotów, w których doskonale spisa? si? Przemys?aw ?urawski rzutem na ta?m?, zdobywaj?c br?zowy medal. Ostateczny wynik mistrzostw Polski Juniorów to zwyci?stwo Eryka Halaburdy, drugie miejsce Wojciecha Koszelskiego i br?zowy medal Przemys?awa ?urawskiego. O ogromnym pechu mo?e powiedzie? natomiast Kacper Krempa, który w drugiej kolejce lotów rozbi? swój najlepszy model i walk? o medale musia? toczy? du?o gorszym zapasowym modelem. Kacper ostatecznie zosta? sklasyfikowany na pi?tym miejscu, szóste miejsce zaj?? ostatni Mielczanin Mateusz Czerkies.

Zawodnicy chcieliby szczególnie podzi?kowa? Prezesowi firmy Eurotech panu Januszowi Michalczewiczowi za zakup serwomechanizmów wykonawczych do modeli szybowców, dzi?ki którym osi?gn?li tak znakomity wynik. W Mistrzostwach Polski  Juniorów szybowców zdalnie sterowanych F3K Mielczanie uczestniczyli po raz pierwszy.

 

Zobacz film z zawodów >>

 

 


Sukces modelarzy z MAUT Leonardo na Mistrzostwach Polski Modelarze z MAUT Leonardo zaj?li ca?e podium w klasie F3K >>>


Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Klasy F3K dla Juniorów zosta?y zdominowane przez modelarzy z MAUT Leonardo. Pierwsze miejsce zaj?? Eryk Halaburda, drugie Wojciech Koszelski za? trzecie Przemys?aw ?urawski.

 

1.Eryk Halaburda

2.Wojciech Koszelski

3.Przemys?aw ?urawski

 

Model F3K trzymany jest przez pilota za koniec skrzyd?a i z rozbiegu, ruchem obrotowym, jest wyrzucany dynamicznie w gór?. Technika troch? podobna do rzutu dyskiem. Wprawny pilot uzyskuje imponuj?ce wysoko?ci w granicach 50-70m

 

Gratulujemy!


Puchar Polski Modeli Kosmicznych we W?oc?awku z sukcesem!!! Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca rozpocz?li sezon zawodów modeli kosmicznych udzia?em w Zawodach Pucharu Polski Modeli Kosmicznych, które odby?y si? w dniach 27-30.04.2017 we W?oc?awku


Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca rozpocz?li sezon zawodów modeli kosmicznych udzia?em w Zawodach Pucharu Polski Modeli Kosmicznych, które odby?y si? w dniach 27-30.04.2017 we W?oc?awku. Dla modelarzy reprezentuj?cych Mieleckie Towarzystwo Rakietowe by?y to niezwykle wa?ne zawody - po ich zako?czeniu Trener Kadry Narodowej Jerzy Boniecki poda? sk?ad reprezentacji na sierpniowe Mistrzostwa Europy, które odb?d? si? równie? we W?oc?awku.

Na zawody wraz z trenerem Grzegorzem Goryczk? wyruszy?o sze?ciu modelarzy: Eryk Halaburda, Wojciech Koszelski, Mateusz Czerkies, Przemys?aw ?urawski, Andrzej Rusinowski, Kacper Krempa i czterech debiutantów: Karol Wójcik, Micha? Dusza, Kornelia Goryczka i Jakub Kukie?ka. Mielec reprezentowa?o równie? troje s?dziów chronometra?ystów. Sportowcy rywalizowali na lotnisku Aeroklubu W?oc?awskiego, co by?o niezmiernie wa?ne dla przygotowa? do Mistrzostw Europy.

 

W pierwszym dniu zawodów organizatorzy przegrali z pogod? - obfite opady nie pozwoli?y rozegra? konkurencji. Zawodnicy sp?dzili ten dzie? na spotkaniach z trenerem Kadry Narodowej i s?dziami technicznymi. Omówiono zmiany w przepisach FAI odnosz?ce si? dla modeli kosmicznych oraz ustalono taktyk? na Mistrzostwa Europy.

 

Dobra pogoda w sobot? pozwoli?a rozegra? cztery konkurencje. Pierwsz? by?y rakietoplany klasyczne S4A. S? to niewielkie modele szybowców nap?dzanych silnikiem rakietowym, gdzie zawodnik musi uzyska? w trzech lotach jak najlepszy czas. Znakomicie powiod?o si? Karolowi Wójcikowi, który wygra? t? konkurencj? i wspaniale otworzy? nam zawody.

Nast?pn? konkurencj? by?y modele rakiet z opadaniem wirowym S9A. Model rakiety po locie silnikowym ma opa?? na wiruj?cym ?migle. W tej konkurencji równie? modelarze walcz? o jak najd?u?szy czas lotu. I tu niestety si? nie uda?o. Mimo pe?nego zaanga?owania konkurencj? wygrali modelarze z Grudzi?dza i Krakowa. Mielczanie musz? dopracowa? jeszcze wiele elementów, aby zacz?? si? liczy? w tej konkurencji.

Nast?pn? konkurencj? rozgrywan? ju? po po?udniu by?y modele rakiet czasowych opadaj?cych po locie silnikowym na ta?mie hamuj?cej S6A. Znakomicie spisa?a si? Kornelia Goryczka, która dzi?ki pomocy kolegów z dru?yny wygra?a t? konkurencj?. Drugie miejsce zaj?? Marek Arasimowicz ze ?widnika, a na trzecim miejscu uplasowa? si? trener Mielczan Grzegorz Goryczka.

Ostatni? konkurencj? dnia by?y rakietoplany zdalnie sterowane S8D, w których startuj? tyko juniorzy.

Nie zawiód? Eryk Halaburda, który zaj?? ostatecznie drugie miejsce, a tu? za podium by? Mateusz Czerkies. Eryk startowa? rezerwowym modelem, gdy? najlepszy model rozbi? podczas regulacji i mieli?my obawy czy rezerwowy model wytrzyma start.

Sobot? ko?czyli?my w dobrych humorach.

W niedziel? przysz?y w ko?cu nasze koronne konkurencje czyli modele rakiet kosmicznych S7 i rakietoplany zdalnie sterowane S8E/P.

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej konkurencji modelarze walczyli o miejsca w reprezentacji na Mistrzostwa Europy.

 

W kategorii rakietoplanów do ?cis?ego fina?u wesz?o dwóch Mielczan: Andrzej Rusinowski i Eryk Halaburda. W finale polecieli koncertowo zajmuj?c ostatecznie drugie i trzecie miejsce, ulegaj?c tylko utytu?owanemu Leszkowi Ma?mydze z Zielonej Góry.

Ostatnia konkurencja przynios?a nam równie? sukces w postaci drugiego miejsca Andrzeja Rusinowskiego i trzeciego miejsca Kacpra Krempy. Po zako?czeniu zawodów odby?a si? ceremonia wr?czenia nagród i og?oszenie sk?adu reprezentacji na Mistrzostwa Europy.

 

Mielec w Mistrzostwach Europy Seniorów b?d? reprezentowa?: Andrzej Rusinowski, Bartosz Ka?mierski i Grzegorz Goryczka. W Mistrzostwach Europy Juniorów wezm? udzia? Wojciech Koszelski, Eryk Halaburda, Przemys?aw ?urawski i debiutant Kacper Krempa.

Na ten moment udzia? zg?osi?o dziesi?? reprezentacji narodowych.

 

Dzi?kujemy Panu Prezydentowi Mielca Danielowi Kozd?bie za sfinansowanie wyjazdu na zawody Pucharu Polski.

 

Grzegorz Goryczka


Zako?czenie kursu "Zapis konstrukcji z elementami..." 21 kwietnia 2017 r. w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?o si? zako?czenie kolejnej edycji kursu: „ Zapis konstrukcji z elementami wspomagania projektowania 2D i 3D dla uczniów liceów”.


21 kwietnia 2017 r. w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?o si? zako?czenie kolejnej edycji kursu: „ Zapis konstrukcji z elementami wspomagania projektowania 2D i 3D dla uczniów liceów”. Zaj?cia odbywa?y si? w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „LEONARDO”, która od 2015 roku organizuje bezp?atne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y.

W tej edycji kursu uczestniczy?o 13 uczniów II Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Miko?aja Kopernika w Mielcu. Dzi?ki udzia?owi w takich zaj?ciach uczniowie mieli mo?liwo?? zapozna? si? z podstawami zapisu konstrukcji oraz pracy z programem AutoCAD. Zdobycie takich podstaw wiedzy technicznej zdecydowanie u?atwi tej m?odzie?y start na studiach na kierunkach technicznych. Zaj?cia na kursie prowadzi?a Pani Halina Nowakowska. Uczniowie wyra?ali si?, zarówno o prowadz?cej jak i o samych zaj?ciach, w bardzo pozytywnych s?owach, byli wdzi?czni za umo?liwienie im zdobycia nowych umiej?tno?ci. A swoj? wdzi?czno?? i zadowolenie z kursu wyrazili wr?czaj?c prowadz?cej pi?kny bukiet kwiatów.


Rozpocz?li sezon z medalami Mistrzostw Polski Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca rozpocz?li sezon udzia?em w F3P Warsaw Challenge. >>>


Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca rozpocz?li sezon udzia?em w F3P Warsaw Challenge. Na tych niezwykle presti?owych zawodach, podczas których spotykaj? si? najbardziej utytu?owani sportowcy z ca?ego ?wiata, mielczanin Bartosz Ka?mierski otrzyma? dwa medale Mistrzostw Polski.

 

Na zawody wraz z trenerem Grzegorzem Goryczk? wyruszy?o czterech modelarzy: Eryk Halaburda, Wojciech Koszelski, Bartosz Ka?mierski i Mateusz Czerkies, dla którego by? to debiut na imprezie tej rangi. W tym roku sportowcy rywalizowali w hali BG? Arena w Pruszkowie.

 

Podczas imprezy najwi?kszy sukces osi?gn?? Bartosz Ka?mierski, student Wydzia?u Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej z Mielca, który startowa? w konkurencjach aeromusicalu F3P-AFM oraz w F5K. Ta pierwsza polega na wykonaniu lotu modelem RC (zdalnie sterowanym) w rytm muzyki, co daje wra?enie, ?e model efektownie „ta?czy” w powietrzu. F5K jest konkurencj? wy?cigow? – tu przede wszystkim liczy si? zwrotno?? i szybko?? modelu.

 

W zawodach aeromusicalu Bartek zaprezentowa? uk?ad choreograficzny z wykorzystaniem wielu figur opieraj?cych si? o wsteczny ci?g, wykonywanych tylko przez najlepszych modelarzy na ?wiecie.By?o to mo?liwe dzi?ki wyposa?eniu modelu w bardzo skomplikowane systemy sterowania ci?giem silnika.

 

Bartosz by? faworytem w swoich konkurencjach, poniewa? podczas ubieg?orocznych Mistrzostw Polski rozgrywanych w ramach F3P Warsaw Challenge obie wygra?. Okaza?o si? jednak, ?e w klasie aeromusicalu loty Wiktora ?aci?skiego z Warszawy zosta?y ocenione wy?ej, chocia? przewaga punktowa by?a niewielka. Z tego powodu Bartosz Ka?mierski zaj?? 2. miejsce w kategorii F3P-AFM. Lepiej posz?o mu w wy?cigu, gdzie zdeklasowa? konkurentów zajmuj?c pierwsze miejsce i tym samym obroni? ubieg?oroczny tytu?u Mistrza Polski.

 

Warto nadmieni?, ?e w?a?nie Bartek jest konstruktorem wszystkich modeli, jakie zaprezentowali mieleccy sportowcy podczas zawodów w Pruszkowie.

Nieco mniej szcz??cia mia? ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu Wojciech Koszelski. Startowa? on w zawodach akrobacji precyzyjnej dla pocz?tkuj?cych, ale spróbowa? te? swoich si? tak?e w?ród profesjonalistów. Konkurencja ta polega na wykonywaniu modelem bardzo powolnych, ale jednocze?nie precyzyjnych i majestatycznych akrobacji. Gimnazjalista wystartowa? równie? w kategorii aeromusicalu i wy?cigu. W tej ostatniej kategorii modelarz móg? liczy? na spory sukces, poniewa? podczas ubieg?orocznego debiutu w zawodach tego rodzaju Wojtek zdoby? 3 miejsce w rywalizacji m?odzików. Niestety, jeden z mniej do?wiadczonych modelarzy zderzy? si? w locie z samolotem Wojtka, co spowodowa?o nieuznanie lotu przez s?dziów.

 

Nie uda?o si? równie? Erykowi Halaburdzie z II Liceum Ogólnokszta?c?cego z Mielca .Startowa? we wszystkich mo?liwych konkurencjach, ale nie mia? szcz??cia. Jeszcze podczas treningów bezpo?rednio przed rywalizacj? dwa jego modele uleg?y zniszczeniu. Mimo szybkich napraw w przerwach zawodów nie uda?o mu si? osi?gn?? wymarzonego sukcesu.

 

Debiutuj?cy Mateusz Czerkies (ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu) wystartowa? w konkurencji wy?cigów, w której doszed? do samego fina?u. 14-latek zaj?? czwarte miejsce, jednak pokaza?, ?e ma spory potencja?, tylko musi go rozwija?. Ale z tym mo?e by? problem.

 

- Mog?o by? lepiej, gdyby nie trudno?ci zwi?zane z trenowaniem naszych modelarzy w hali Gimnazjum nr 2 w Mielcu. Trenowanie w ?rodku tygodnia rano, tu? przed rozpocz?ciem lekcji nie jest najlepszym rozwi?zaniem. Zawodnik trenuj?cy trudn? akrobacj? musi mie? du?y komfort, a nie stres, ?e za chwil? trzeba goni? na lekcje... – podsumowuje trener Grzegorz Goryczka.

 

Jednocze?nie modelarze chc? podzi?kowa? Staro?cie Powiatu Mieleckiego Zbigniewowi Tymule za mo?liwo?? rozwoju w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozd?bie za sfinansowanie wyjazdu na zawody.

 

M?odzie?owa Akademia  Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?a przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu od lutego 2015. Oprócz kursu modelarskiego „Leonardo” ma w swojej ofercie tak?e poszerzanie umiej?tno?ci z zakresu budowy i programowania robotów, fotografii, pilota?u wirtualnego oraz wielu, wielu innych dziedzin techniki. Warto doda?, ?e wszystkie zaj?cia odbywaj? si? z pomoc? najnowocze?niejszego sprz?tu technicznego oraz oprogramowania komputerowego. Bo bardzo wa?ne, by mie? pasj?. Ale równie wa?ne, by móc j? rozwija?…

 

Oprac. Micha? Krawiec


Modelarze docenieni przez Prezydenta Miasta Mielca 21 lutego Prezydent Miasta Mielec, Daniel Kozd?ba wr?czy? wyró?nienia najlepszym sportowcom 2016 roku.


Jak co roku, prezydent Mielca Daniel Kozd?ba spotka? si? z mieleckimi sportowcami, aby nagrodzi? ich za dzia?alno?? w minionym 2016 roku. Uroczysto?? odby?a si? w ?rod?, 21 lutego, w Restauracji Miastova w Mielcu. W?ród wyró?nionych sportowców nie mog?o zabrakn?? naszych modelarzy z instruktorem Grzegorzem Goryczk? na czele: Bartosza Ka?mierskiego, Wojciecha Koszelskiego, Kacpra Krempy, Eryka Halaburdy i Mateusza Czerkiesa. Modelarze otrzymali nagrody finansowe za dzia?alno?? w ubieg?ym roku. Wydarzenie sta?o si? równie? okazj? do oficjalnego wr?czenia pucharów zdobytych podczas ubieg?orocznych zawodów Pucharu ?wiata. Spotkanie przebiega?o w bardzo rodzinnej atmosferze i zako?czy?o si? wspólnymi rozmowami mieleckich dzia?aczy sportowych.

 

tekst i zdj?cia: Micha? Krawiec


Wojciech Koszelski z Akademii „Leonardo” w?ród najlepszych 10 Sportowców Mielca 2016 18 lutego 2017 r. odby?a si? Gala Mieleckiego Sportu zorganizowana przez Tygodnik Regionalny Korso. >>>


18 lutego 2017 r. odby?a si? Gala Mieleckiego Sportu zorganizowana przez Tygodnik Regionalny Korso. Sportowcem Roku 2016 zosta?a Paulina Buziak-?miatacz – mielecka chodziarka, zawodniczka LKS Stal Mielec, która w ubieg?ym roku wzi??a udzia? w Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii. Po raz kolejny mielczanie oraz Kapitu?a Plebiscytu dostrzeg?a tak?e sukcesy modelarzy z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy CKPiDN w Mielcu. Wysokie szóste miejsce zaj?? Wojciech Koszelski – pierwszy mistrz ?wiata w historii mieleckiego sportu, zdobywca z?otego medalu na Mistrzostwach ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie. Sukcesy mieleckich modelarzy dostrzeg? tak?e Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymu?a, który na r?ce instruktora i trenera Grzegorza Goryczki przekaza? od samorz?dowych w?adz Powiatu Mieleckiego nagrod? w postaci modelarskiej frezarki komputerowej 3D. W krótkim wyst?pieniu podkre?li?, ?e przekazuje to urz?dzenie w dowód wdzi?czno?ci za „konsekwentne realizowanie swoich zainteresowa?, pr??n? dzia?alno??, a tak?e godne i pe?ne sukcesów reprezentowanie miasta i powiatu na krajowych i mi?dzynarodowych zawodach”.

 

Tradycyjnie ju? nagrod? dla najlepszego ucznia sportowca wr?czy? dyrektor CKPiDN Zdzis?aw Nowakowski. Otrzyma? j? Maciej Ka?mierski z Gryf Mielec – podwójny (indywidualnie i dru?ynowo) br?zowy medalista szermierczych mistrzostw Polski m?odzików w szpadzie. Uzasadniaj?c sens promowania najlepszego ucznia sportowca, Zdzis?aw Nowakowski powiedzia? mi?dzy innym: „Kariera sportowa kiedy? przeminie i wtedy w?a?nie przydaje si? dobre wykszta?cenie, aby podj?? si? kolejnych ?yciowych wyzwa?. Mo?na przytoczy? ?yciorysy wielu polskich sportowców, który osi?gn?li wybitne sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach ?wiata i Europy. Niektórzy spo?ród nich po zako?czeniu kariery sportowej prze?ywali wiele ?yciowych niepowodze? i dramatów, inni natomiast wspaniale realizowali si? w pracy zawodowej. Nie mamy ?adnych w?tpliwo?ci, ?e kluczem do tego kolejnego sukcesu by?a wiedza zdobyta w trakcie nauki. Dlatego warto ??czy? ze sob? dwie niezmiernie wa?ne aktywno?ci w ?yciu ka?dego z nas – sport oraz nauk?”.


Otwieramy rekrutacj? na: SCRATCH – kreatywno?? i logika M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „LEONARDO”, przy CKPiDN Mielec og?asza nabór na zaj?cia >>>


M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „LEONARDO”, przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu og?asza nabór na zaj?cia:

 

„SCRATCH – kreatywno?? i logika”

dla m?odzie?y w wieku 12 -15 lat

 

W celu zg?oszenia si? do udzia?u w zaj?ciach „SCRATCH – kreatywno?? i logika” nale?y wype?ni? formularz rekrutacyjny dost?pny poni?ej w terminie: do 20 lutego br. Obowi?zuje kolejno?? zg?osze?.

 

 

Zaj?cia dla uczniów s? bezp?atne, rozpoczynaj? si? w lutym a sko?cz? w czerwcu 2017 roku, odbywaj? si? w pi?tki od godziny 16:00 w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Mielec ul. Wojska Polskiego 2B. Na zako?czenie warsztatów ka?dy uczestnik otrzyma za?wiadczenie o uczestnictwie.

 

 

„SCRATCH – kreatywno?? i logika” to 30-godzinne warsztaty, które ju? od pierwszych spotka? rozbudzaj? w uczestnikach zainteresowanie ?wiatem programowania.  J?zyk Scratch jest programowaniem wizualnym i przypomina uk?adanie puzzli, wi?c nie wymaga?a zaawansowanej wiedzy matematycznej i daje dziecku du?? szans? na odniesienie sukcesu, a efekty pracy s? od razu widoczne, co niezmiernie cieszy ka?dego m?odego programist?.

Pozosta?e zaj?cia prowadzone aktualnie w ramach MAUT Leonardo s? zaj?ciami ca?orocznymi, w zwi?zku z tym zapraszamy do udzia?u w rekrutacji ju? od wrze?nia 2017 roku.

 

Kilka s?ów o MAUT „Leonardo”

M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpocz??a dzia?alno?? w lutym 2014 r. Staramy si? prowadzi? kursy na takim poziomie, aby uczniowie mogli dobrze rozwija? swoje talenty oraz naby? okre?lone umiej?tno?ci, np. projektowania i budowy modeli statków powietrznych czy programowania robotów. Zale?y nam tak?e, by przygotowywa? m?odzie? do konkursów lokalnych i krajowych, za? w przypadku modelarzy równie? mi?dzynarodowych. Wi?cej informacji o dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” znajduje si? na stronie: www.leonardo.ckp.edu.pl

 


Programowanie w MAUT Leonardo 10 lutego zako?czy?a si? pierwsza edycja zaj?? dla m?odzie?y z nauki programowania, podczas których m?odzie? pozna?a mo?liwo?ci programu SCRATCH.


Oferta programowa M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?? Technicznych „Leonardo” zosta?a w 2016 roku wzbogacona o nowe zaj?cia pn. „SCRATCH – kreatywno?? i logika”, które maj? na celu przybli?enie dzieciom idei programowania oraz rozbudzenie ich zainteresowa? w tej materii.

J?zyk Scratch stworzony zosta? w?a?nie z my?l? o dzieciach i m?odzie?y, aby uczy? ich podstaw programowania. Jest to rodzaj programowania wizualnego i przypomina uk?adanie puzzli, wi?c nie wymaga zaawansowania wiedzy matematycznej i daje dziecku du?? szans? na odniesienie sukcesu.

 

Podczas 30-godzinnych warsztatów uczniowie posiedli umiej?tno?? animowania postaci, opisywania ruchu po linii prostej, krzywej i po okr?gu. Oprócz kreowania grafiki rozwi?zywane by?y ?wiczenia ze zmiennymi, listami, co pomaga?o tworzy? algorytmy obliczaj?ce zagadnienia matematyczne. W ko?cowej cz??ci zaj?? tematyk? by?o modelowanie 3d. Podczas ostatnich zaj?? uczestnicy otrzymali pami?tkowe za?wiadczenia.

Jak mówi prowadz?cy zaj?cia, Janusz Grzyb - Uczestnicy zaj?? czynili bardzo du?e post?py i szybko przeszli od podstaw programowania do bardziej zaawansowanych projektów. W czasie zaj?? powsta?y multimedialne mapy Polski, modele Uk?adu S?onecznego oraz gry komputerowe – typu wy?cigi samochodowe, czy gry platformowe. Utworzone projekty przekszta?cane by?y do postaci ?atwej do publikacji w Internecie. Tematy projektów nawi?zywa?y do praktycznego ich wykorzystania w codziennym ?yciu.

Programowanie jest umiej?tno?ci? nabieraj?c? szczególnego znaczenia w XXI wieku. Je?li pierwsze kroki w tym zakresie dzieci podejm? we wczesnych latach, tym ?atwiej b?dzie rozbudza? ich zainteresowania, które mog? w przysz?o?ci przerodzi? si? w wybór ?cie?ki zawodowej zwi?zanej z programowaniem. Otaczaj?cy nas ?wiat i rozwój technologii wymagaj? aby wspiera? kreatywno?? i logiczne my?lenie. Scratch jest w?a?nie takim programem, który uczy jak tworzy? w?asne animacje, co spotyka si? z du?ym zainteresowaniem najm?odszych. Korzystaj?c z jego mo?liwo?ci dzieci mog? stworzy? gr? komputerow?, historyjk?, w?asn? ilustracj?, czy komentarz do przeczytanej ksi??ki lub pasjonuj?cego wydarzenia. Po drodze dzieci ucz? si? te? podstaw my?lenia algorytmicznego i logiki programowania. Nale?y zaznaczy?, ?e mo?liwo?ci Scratcha s? znacznie szersze - tak jak znacznie szersze s? mo?liwo?ci zastosowania technologii informacyjnych.

 

M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „LEONARDO” to inicjatywa utworzona w 2015 roku przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, która poprzez realizacj? zaj?? dla dzieci i m?odzie?y w systemie pozaszkolnym stara si? rozbudza? ich zainteresowania ró?nymi dziedzinami nauki i techniki.


Modelarz z MAUT „Leonardo” wykona? pokazowy lot zdalnie sterowanym modelem samolotu akrobacyjnego podczas gali, na której nagrodzono uzdolnion? m?odzie? z Podkarpacia 29 listopada 2016 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odby?a si? uroczysta gala podsumowuj?ca Program wspierania edukacji uzdolnionej m?odzie?y „Nie zagubi? talentu”. >>>


29 listopada 2016 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odby?a si? uroczysta gala podsumowuj?ca Program wspierania edukacji uzdolnionej m?odzie?y „Nie zagubi? talentu”. Wojciech Koszelski, Przemys?aw ?urawski, Andrzej Rusinowski, Eryk Halaburda oraz instruktor Grzegorz Goryczka to modelarze z MAUT „Leonardo”, którzy zostali wyró?nieni podczas uroczysto?ci.

 

Gal? u?wietni? widowiskowy lot zdalnie sterowanym modelem samolotu akrobacyjnego, który zaprezentowa? Eryk Halaburda – podopieczny modelarni dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Marsza?ek województwa podkarpackiego W?adys?aw Ortyl skierowa? do zdolnej m?odzie?y nast?puj?ce s?owa uznania:

Ciesz? si?, ?e ten program ukazuje talenty podkarpackiej m?odzie?y, ale aby nie zagubi? talentu, to najpierw trzeba go odnale??. A to odnalezienie i wykreowanie talentów jest zwi?zane z Waszymi codziennymi wysi?kami. Dochodzi do tego ci??ka praca Waszych pedagogów, nauczycieli, wychowawców, a tak?e rodziców, którzy si? Wami opiekuj?. Dzi? jest Wasze ?wi?to, ale to te? rado?? dla Samorz?du Województwa Podkarpackiego, bo my chcemy wspiera? uzdolnion? m?odzie? – powiedzia? marsza?ek.

 


Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” wyró?nieni podczas uroczysto?ci przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów 16 listopada 2016 roku w sali kolumnowej Podkarpackiego Urz?du Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wr?czy?a najzdolniejszym uczniom z województwa podkarpackiego stypendia Prezesa Rady Ministrów. >>>


16 listopada 2016 roku w sali kolumnowej Podkarpackiego Urz?du Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wr?czy?a najzdolniejszym uczniom z województwa podkarpackiego stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Uroczysto?? by?a tak?e okazj? do wyró?nienia modelarzy  z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”, tj. Wojciecha Koszelskiego, Eryka Halaburdy, Przemys?awa ?urawskiego oraz Andrzeja Rusinowskiego. Listy gratulacyjne wr?czone przez Pani? Wojewod? by?y wynikiem uznania wybitnych osi?gnie? modelarzy podczas Mistrzostw ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie, które odby?y si? w sierpniu 2016 r.

 

Wyró?niono tak?e instruktora Grzegorza Goryczk?, który z ogromnym zaanga?owaniem dzieli si? swoj? pasj? i talentem z m?odymi lud?mi.

 

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator O?wiaty Ma?gorzata Rauch w listach  gratulacyjnych skierowanych do modelarzy wyrazi?y nadziej?, ?e zainteresowania modelarstwem i ich niebywa?e umiej?tno?ci konstruktorskie zaowocuj? w przysz?o?ci sukcesem zawodowym. Zauwa?y?y tak?e, ?e twórcza inwencja, pozwalaj?ca kreowa? nowatorskie dzie?a to powód do dumy dla M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.

 

JL


?yciowy sukces Eryka Halaburdy podczas Tatry Cup 2016 Za nami ostatnie zawody w modelarstwie kosmicznym w tym sezonie. Uczestnicy zaj?? MAUT "Leonardo" wrócili z medalami. Swój ?yciowy sukces odniós? Eryk Halaburda ale inni zawodnicy nie pozostaj? w tyle >>>


Uczestnicy zaj?? modelarskich, które odbywaj? si? w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  maj? za sob? kolejny udany start na zawodach. Tym razem wzi?li udzia? w Mi?dzynarodowych Zawodach Modeli Kosmicznych do Pucharu ?wiata 2016 Tatry Cup.

 

Mieleccy modelarze podró? w kierunku Tatr rozpocz?li 23 wrze?nia. Na ten w?a?nie dzie? zostali zaproszeni do Krakowa przez tamtejszych modelarzy. Krakowscy koledzy poprosili Mielczan o zrobienie pokazu z okazji otwarcia nowej modelarni. Uroczystego otwarcia modelarni przy M?odzie?owym Domu Kultury „Dom Harcerza” dokona? Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Przy MDK otwarto sal? sportow?, umo?liwiaj?c? treningi modelarzom i innym niszowym sportom, jak karate czy cheerleading. Otwarcie  wzbogaci? swoim interesuj?cym pokazem aeromiusicalu Bartosz  Ka?mierski.

 

Podczas zawodów w Nowym Targu Grzegorz Goryczka – trener i zawodnik, wzi?? udzia? w konkurencjach rakietoplanów, rakiet z ta?m? i rakiet z wirnikiem. Jak sam mówi: W pierwszym dniu, który traktowali?my  treningowo i tak uda?o si? stan?? na podium. Niespodziewanie zaj??em wysokie V miejsce w Pucharze ?wiata w kategorii rakietoplanów klasycznych i III  miejsce w Pucharze Polski w tej samej kategorii, jest to kategoria S4A  czyli rakietoplany, które nie s? sterowane radiem tylko swobodnie lataj? po zako?czeniu lotu silnikowego.

Niedziela to trzy koronne konkurencje dla mieleckich modelarzy. Jednak poranek okaza? si? dosy? pechowy, wiele z pierwszych lotów zosta?o zdyskwalifikowanych. Towarzysz?ca mg?a powodowa?a zbyt ostro?ne próby lotów, co przek?ada?o si? na wyniki. Mimo tego Wojciech Koszelski zdoby? IV miejsce a Eryk Halaburda miejsce V w kategorii S8D. Co przy takim pocz?tku by?o nie lada wyczynem.

W konkurencji S7 posz?o zdecydowanie lepiej. Grzegorz Goryczka stan?? na III miejscu podium Pucharu ?wiata, przegrywaj?c z zawodnikami z  Ukrainy. Natomiast w Pucharze Polski wynik by? jeszcze lepszy  - Grzegorz Goryczka wygra? a II miejsce nale?a?o do Andrzeja Rusinowskiego.

Popo?udnie to starty rakietoplanów zdalnie sterowanych. W Pucharze ?wiata nie ma jednak specjalnego podzia?u na wiek w tej kategorii i mog? w niej startowa? zarówno seniorzy jak i juniorzy, kto ma model i czuje si? na si?ach mo?e w niej wzi?? udzia?. I tutaj mieli?my bardzo mi?? niespodziank? – okaza?o si?, ?e po dwóch lotach Eryk Halaburda jest drugi, nale?a?o wi?c wykona? ?wietny trzeci lot ?eby móc wej?? do fina?u. W finale zostaje pi?ciu najlepszych zawodników z danej konkurencji.  W trzecim  locie Eryk zdoby? pe?ne1000 punktów, lataj?c idealnie 6 minut i l?duj?c  idealnie w punkt, w którym mia? wyl?dowa?. Lot fina?owy Eryka równie? zdoby? maksymalne 1000 punktów. Innym zawodnikom posz?o nieco gorzej, a byli to zawodnicy ze ?wiatowej czo?ówki,czego efektem by?o zdobycie I miejsca w tej konkurencji.  To pierwsze zwyci?stwo 16-letniego Eryka Halaburdy w zawodach Pucharu ?wiata w kategorii S8P/E czyli w kategorii seniorskiej. Bardzo dobrze równie? spisa? si? Bartosz Ka?mierski, który wszed? do fina?u Pucharu Polski i zaj?? III miejsce.

 

Zawody Tatra Cup to ostatnie zawody w tym sezonie. Sezon 2016 by? bardzo udany dla mieleckich modelarzy z CKPiDN, zako?czyli go zdobywaj?c  27 medali, z czego 17 medali Mistrzostw Polski i 10 medali Mistrzostw ?wiata.

Ale nie czas na odpoczynek. Ju? od trzech tygodni modelarze intensywnie pracuj? nad nowymi rozwi?zaniami na nowe modele. W przysz?ym roku Polska jest gospodarzem Mistrzostw Europy Modeli Kosmicznych , które odb?d? si? w Nowym Targu. Jako gospodarze chcieliby?my  pokaza? si? z jak najlepszej strony zarówno pod wzgl?dem organizacyjnym  jak i pod wzgl?dem sportowym. Wszelkie dzia?ania b?d? teraz nastawione na te w?a?nie zawody, nie zapominaj?c jednak o rozwijaniu dronów i aeromiusicalu. Celem na nowy sezon jest równie? przygotowanie kolejnych zawodników do udzia?u w Mistrzostwach Polski w aeromiusicalu tym bardziej , ?e faworytem jest Bartosz Ka?mierski, a jak mówi instruktor na podium s? jeszcze dwa miejsca.....


Spotkanie Pana Starosty z uczestnikami Mistrzostw ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie  15 wrze?nia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Mielcu odby?o si? spotkanie uczestników Mistrzostw ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie ze Starost? Powiatu Mieleckiego Zbigniewem Tymu?? >>>


15 wrze?nia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Mielcu odby?o si? spotkanie uczestników Mistrzostw ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie ze Starost? Powiatu Mieleckiego Zbigniewem Tymu??. W spotkaniu wzi?li udzia? tak?e nast?puj?cy go?cie: Henryk Niedba?a – Przewodnicz?cy Rady Powiatu w Mielcu, Krzysztof ?l?zak – Dyrektor Agencji Rozwoju Przemys?u Oddzia? w Mielcu, Bogdan Ostrowski – Dyrektor Techniczny Polskich Zak?adów Lotniczych wMielcu, Magdalena Stec – Kierownik Dzia?u Personalnego Kirchhoff Polska, Józef Rybi?ski – Burmistrz Radomy?la Wielkiego, Ma?gorzata Wac?awska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Mielcu, Józef Twardowski – Prezes Zarz?du Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Spotkanie by?o szans? na z?o?enie gratulacji medalistom, a tak?e okazj? do wr?czenia nagród ufundowanych przez (Starostwo Powiatowe w Mielcu, ARP S.A. Oddzia? Mielec, PZL Mielec, Kirchhoff Polska).

 

Zdzis?aw Nowakowski skierowa? nast?puj?ce s?owa do modelarzy i go?ci:

Alberta Einstain powiedzia?: „Nigdy niczego nie nauczy?em moich studentów. Tworz? im jedynie warunki, w których mog? si? uczy?”. To przewrotne stwierdzenie w ustach tak wybitnego uczonego ma bardzo g??boki sens. Pokazuje bowiem, ?e nasz osobisty rozwój oraz osi?gni?cia naukowe i sportowe zale?? przede wszystkim od nas samych, od naszych marze?, kreatywno?ci oraz pracowito?ci. Patrz?c dzisiaj na tych m?odych konstruktorów, a jednocze?nie sportowców nie mamy ?adnych w?tpliwo?ci, ?e maj? oni nie tylko marzenia, ale tak?e pasje w d??eniu do wielkich rzeczy.

 

Dzisiaj naszymi bohaterami s? modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”. Instytucja, któr? kieruj?, stworzy?a im jedynie warunki, aby mogli rozwija? swoje pasje i marzenia.

Tutaj pozwol? sobie na kolejny cytat. Tym razem jest to przys?owie „Sukces ma wielu ojców, pora?ka jest sierot?”. Chc? dokona? istotnej korekty w tym przys?owiu i stwierdzi?, ?e ten sukces ma JEDNEGO OJCA. Jest nim instruktor, wychowawca, trener zawodnik i pasjonat w jednej osobie – Pan Grzegorz Goryczka. Mówi? to z pe?nym przekonaniem, gdyby nie on – nie by?oby tych sukcesów. My jedynie stworzyli?my wspomniane warunki, aby nast?pi?a ta eksplozja sukcesów. Zatem zanim oddamy g?os Panu Grzegorzowi, aby zaprezentowa? naszych wspania?ych uczniów, studentów i zawodników, pozwólcie, ?e podzi?kuj? sponsorom, dzi?ki którym nast?pi? rozwój tej „kosmicznej” dzia?alno?ci, w sposób kapitalny promuj?cej nasze lotnicze miasto.

 

Sukcesy te wymaga?y zaplecza finansowego. Dlatego te? Dyrektor Zdzis?aw Nowakowski podzi?kowa? wszystkim tym, którzy partycypowali w tych zwyci?stwach.

W pierwszej kolejno?ci dzi?kuj? tradycyjnie ju? trzem najwa?niejszym dla nas partnerom: Polskim Zak?adom Lotniczym, Kirchhoff Polska oraz Oddzia?owi Agencji Rozwoju Przemys?u w Mielcu. Szanowni Pa?stwo, bez Was nie istnia?oby Leonardo, a tak?e nie by?oby Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki.

Dzi?kuj? Panu Staro?cie, który z wielk? ?yczliwo?ci?, a tak?e finansowym zaanga?owaniem wspiera naszych modelarzy dofinansowuj?c wyjazdy na zawody oraz zakup niezb?dnych urz?dze? (np. zakupionej drukarki 3D i planowanej frezarki CNC).

Dzi?kuj? Panu Prezydentowi, który tak?e w??cza si? finansowo w wyjazdy modelarzy na zawody.

Dzi?kuj? Panu Staro?cie, Panu Janowi Tarapcie oraz Henrykowi Niedbale, którzy (jako jedyni) dofinansowali wyjazd modelarzy na Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie.

Dzi?kujemy równie? firmie Sieros?awscy, która wspiera technicznie i technologicznie modelarni? i wyra?amy nadziej? na dalszy rozwój tej wspó?pracy.

Bardzo Pa?stwa prosz?, nie zapominajcie o nas w przysz?o?ci.

 

Instruktor Grzegorz Goryczka przedstawiaj?c swoich modelarzy – wychowanków opowiedzia? o ogromie pracy, którzy Ci m?odzi ludzie, a tak?e on, musieli w?o?y? w swoj? codzienno??, aby?my mogli by? ?wiadkami ich sukcesów.

 

Podczas Mistrzostw ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie w dniach 22-30 sierpnia br.:

 • Wojciech Koszelski, ucze? Gimnazjum Nr 2 w Mielcu zosta? mistrzem ?wiata juniorów w kategorii modeli S7;
 • Przemys?aw ?urawski, ucze? Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu zosta? wicemistrzem ?wiata juniorów w tej samej kategorii S7.

 

Obaj nasi modelarze zostali tak?e dru?ynowymi wicemistrzami ?wiata w kategorii modeli S7 oraz br?zowymi medalistami w kategorii modeli S5B.

 

Na podium stan?li równie? Andrzej Rusinowski oraz instruktor i trener Grzegorz Goryczka. Zostali oni dru?ynowymi wicemistrzami ?wiata seniorów w klasie S7 oraz w klasie S5C.

 

Warto tak?e wspomnie? o du?ym sukcesie Eryka Halaburdy, ucznia II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu, który zaj?? szesnaste miejsce w kategorii S8D (rakietoplany zdalnie sterowane).

 

Cieszymy si?, ?e nasi konstruktorzy - modelarze odnosz? tak wielkie sukcesy, rozwijaj? swoje talenty, ale równie? godnie reprezentuj? nasz region, dla którego tradycje lotnicze s? niezwykle aktualne. Zauwa?my, ?e je?li w naszym ?rodowisku pojawiaj? si? sukcesy lotnicze to jest to rewelacyjna promocja naszego miasta, na której niew?tpliwie korzystamy wszyscy. Wyra?amy nadziej?, i? techniczne zainteresowania m?odych ludzi oraz ich zdumiewaj?ce osi?gni?cia przyczyni? si? w najbli?szej przysz?o?ci do dalszego rozwoju Podkarpacia i Doliny Lotniczej.

 

Podczas spotkania poruszono tak?e kwesti? braku finansowania dla dzia?alno?ci takiej jak M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”. Tego typu dzia?ania musz? by? realizowane przez monta? finansowy, którego struktura mo?e by? nast?puj?ca:

 • samorz?dy (uczniowie ze szkó? – organem prowadz?cym jest miasto lub powiat);
 • mieleccy przedsi?biorcy (g?ównie przemys? – w przysz?o?ci uczestnicy Akademii mog? by? kadrami dla mieleckiej gospodarki);
 • projekty unijne (niestety obecnie projekty unijne zorientowane s? g?ównie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkó? osi?gaj?cych najs?absze wyniki z egzaminów zewn?trznych);
 • stypendia dla najlepszych.

 

W tym miejscu warto wspomnie?, i? Józef Rybi?ski Burmistrz Radomy?la Wielkiego, ufundowa? stypendium dla Andrzeja Rusinowskiego, które by?o dla niego wyró?nieniem oraz pomog?o mu w rozwijaniu swoich pasji i umiej?tno?ci.

 

Krzysztof ?l?zak wyrazi? s?owa uznania skierowane do modelarzy oraz podkre?li?, ?e finansowanie takich inicjatyw nale?y wpisa? do bud?etu kierowanej przez niego instytucji.

Równie? Starosta Powiatu zapewni?, ?e trwaj? prace, które umo?liwi? cz??ciowe finansowanie MAUT „Leonardo”.

 

Zdumiewaj?ce jest to, ?e na Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie pojecha?o pi?ciu zawodników, a zdobyli a? dziesi?? medali. W?ród medalistów jest Mistrz ?wiata Juniorów w Kategorii Modeli S7. Zastanówmy si?; czy Mielec mia? wcze?niej mistrza ?wiata w jakiejkolwiek dyscyplinie? Chyba nie, dlatego te? doce?my naszych mistrzów.

 

 

>>> Zobacz najwi?ksze sukcesy uczestników „Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych” dzia?aj?cego w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „LEONARDO” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (ostatnie trzy lata). <<<

 


Najwi?ksze sukcesy uczestników „Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych”  Najwi?ksze sukcesy uczestników „Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych” dzia?aj?cego w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „LEONARDO” przy CKPiDN Mielec


Najwi?ksze sukcesy uczestników „Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych” dzia?aj?cego w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „LEONARDO” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (ostatnie trzy lata).

 

Imi? i nazwisko

Najwi?ksze sukcesy w 2016 r.

Grzegorz Goryczka

 

Trener i zawodnik

Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych – Ukraina:

II miejsce dru?ynowo – kl.S5C

III miejsce dru?ynowo – kl. S7

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Nowy Targ:

II miejsce – kl. S1B

II miejsce – kl. S7

Puchar ?wiata Modeli Kosmicznych – Kraków:

II miejsce – kl. S7

Puchar Polski Modeli Kosmicznych – Kraków:

I miejsce – kl. S7

Puchar Polski Modeli Kosmicznych – W?oc?awek:

II miejsce – kl. S7

Wojciech Koszelski

 

Ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych dla Juniorów – Ukraina:

I miejsce – kl. S7

I miejsce dru?ynowo – kl. S7

II miejsce dru?ynowo – kl. S5B

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych dla Juniorów – Nowy Targ:

I miejsce – kl. S7

II miejsce– kl. S5B

III miejsce – kl. S1A

III miejsce – S6A

Mistrzostwa Polski FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych:

III miejsce – kl. F5K (junior)

Puchar Polski Modeli Kosmicznych – W?oc?awek:

I miejsce – kl. S8D

Przemys?aw ?urawski

 

Ucze? Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych dla Juniorów – Ukraina:

II miejsce – kl. S7

I miejsce dru?ynowo – kl. S7

II miejsce dru?ynowo – kl. S5B

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych dla Juniorów – Nowy Targ:

II miejsce – kl. S7

II miejsce – kl. S1A

Eryk Halaburda

 

Ucze? II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych dla Juniorów – Nowy Targ:

III miejsce – kl. S8D

Mistrzostwa Polski FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych:

III miejsce – kl. F5K (w kat. seniorów)

Puchar ?wiata Modeli Kosmicznych – Kraków:

I miejsce – kl. S8D (junior)

III miejsce – kl. F8E/P (senior)

Puchar Polski Modeli Kosmicznych – W?oc?awek:

III miejsce – kl. S8D

Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych dla Juniorów – Ukraina:

16 miejsce – kl. S8D

Bogdan Koszelski

 

S?dzia

Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych – Ukraina

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Nowy Targ

Puchar ?wiata Modeli Kosmicznych – Kraków

Puchar Polski Modeli Kosmicznych – W?oc?awek

Mistrzostwa Polski FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych

Andrzej Rusinowski

 

Student Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych – Ukraina:

II miejsce dru?ynowo – kl.S5C

III miejsce dru?ynowo – kl. S7

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Nowy Targ:

III miejsce – kl. S7

III miejsce – kl. S5C

Bartosz Ka?mierski

 

Student Politechniki Rzeszowskiej im. I. ?ukasiewicza w Rzeszowie

Mistrzostwa Polski FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych:

I miejsce – kl. F3P AFM

I miejsce – kl. F5K – Pylon Racing

Kacper Krempa

Ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Nowy Targ:

I miejsce – kl. S1A (junior)

Puchar Polski Modeli Kosmicznych – W?oc?awek:

III miejsce – kl. S7

Mateusz Czerkies

Ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Nowy Targ:

III miejsce – kl. S1A

Puchar Polski Modeli Kosmicznych – Kraków:

III miejsce – kl. S7

 

Imi? i nazwisko

Najwi?ksze sukcesy w 2015 r.

Grzegorz Goryczka

 

Trener i zawodnik

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

II miejsce – kl. S7

II miejsce – kl. S5C

Puchar ?wiata Modeli Kosmicznych – Kraków:

III miejsce – kl. S7

Zawody Pucharu Polski w Kategorii Modeli Kosmicznych - Grudzi?dz:

II miejsce – S7

Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych – Lwów:

III miejsce – kl. S5C

III miejsce – kl. S7

III miejsce dru?ynowo – kl. S1B

III miejsce dru?ynowo – kl. S7

III mi dru? – kl. F5C

Puchar ?wiata Modeli Kosmicznych „Tatra Cup” – Nowy Targ:

III miejsce – kl. S7

Wojciech Koszelski

 

Ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych – Lwów:

II miejsce – kl. S5B

II miejsce – kl. S7

II miejsce dru?ynowo – S5B

III miejsce dru?ynowo – kl. S7

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

II miejsce – kl. S5B

II miejsce – kl. S7

Przemys?aw ?urawski

 

Ucze? Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

I miejsce – kl. S5B

II miejsce – kl. S1A

Eryk Halaburda

 

Ucze? II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

III miejsce – kl. S8D

Puchar ?wiata Modeli Kosmicznych „Tatra Cup” – Nowy Targ:

I miejsce – kl. S8D

Andrzej Rusinowski

 

Student Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

Puchar ?wiata Modeli Kosmicznych – Kraków:

I miejsce – kl. S7 (junior)

Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych – Lwów:

II miejsce – kl. S5B

I miejsce – kl. S7

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

III miejsce – kl. S7 (junior)

Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych – Lwów:

II miejsce dru?ynowo – S5B

III miejsce dru?ynowo – kl. S7

Bartosz Ka?mierski

 

Student Politechniki Rzeszowskiej im. I. ?ukasiewicza w Rzeszowie

Mistrzostwa Polski Aeromusical F3P-AFM – Warszawa:

III miejsce – kl. F3P

III miejsce – F3P-AFM

Mistrzostwa ?wiata Modeli w Akrobacji Precyzyjnej – Warszawa:

III miejsce – Polish Challenge

Mistrzostwa ?wiata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych –Pruszków:

III miejsce – kl. F3P-AFM

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

II miejsce – kl. S8E/P

Puchar ?wiata Modeli Kosmicznych „Tatra Cup” – Nowy Targ:

I miejsce – kl. S8D

Mateusz Skop

Pilot dronów w firmie Eurotech

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

III miejsce – kl. S5C

 

 

Imi? i nazwisko

Najwi?ksze sukcesy w 2014 r.

Grzegorz Goryczka

 

Trener i zawodnik

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

I miejsce – kl. S7

Wojciech Koszelski

 

Ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

I miejsce – kl. S5B

Bartosz Polak

 

Ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych – Bu?garia:

II miejsce dru?ynowo – kl. S7 (junior)

Andrzej Rusinowski

 

Student Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

II miejsce – kl. S8D

Bartosz Ka?mierski

 

Student Politechniki Rzeszowskiej im. I. ?ukasiewicza w Rzeszowie

Mistrzostwa Polski Aeromusical F3P-AM – Warszawa:

I miejsce – kl. F3P-AM

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

II miejsce – kl. S8D

Mateusz Skop

Pilot dronów w firmie Eurotech

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych – Grudzi?dz:

II miejsce – kl. S5C

 


Byli?my obecni z naszymi rakietami w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce 12 wrze?nia w Jasionce ko?o Rzeszowa , w trakcie Zawodów ?azików Marsja?skich – European Rover Challange, zaprezentowali?my osi?gni?cia modelarzy z MAUT „Leonardo”. >>>


Wielkie zainteresowanie zwiedzaj?cych wzbudzi?y modele rakiet Apollo, z którymi nasi konstruktorzy-zawodnicy zdobyli najwy?sze trofea na Mistrzostwach ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie w dniach 22.08-30.08 2016 roku.

 

Nasze stoisko odwiedzi? mi?dzy innymi popularyzator nauki i pasjonat kosmosu Karol Wójcicki. Zwróci? on szczególn? uwag? na wierno?? w odtworzeniu i precyzj? wykonania modeli rakiet. Niech za komentarz pos?u?y jego stwierdzenie – „musz? do Was przyjecha?, aby?cie mnie tego nauczyli”. Oczywi?cie serdecznie zapraszamy.

 

Korzystaj?c z okazji, utrwalili?my tak?e nasz? obecno?? na zawadach ?azików marsja?skich oraz stoiskach po?wi?conych popularyzacji nauki.

 

 

 


?wiatowy sukces modelarzy z MAUT „Leonardo” Z wielk? rado?ci? informujemy, ?e nasi uczniowie z MAUT „Leonardo” odnie?li wielki sukces na odbywaj?cych si? w dniach 22.08 – 30.08.2006 we Lwowie Mistrzostwach ?wiata Modeli Kosmicznych. >>>


Z wielk? rado?ci? informujemy, ?e nasi uczniowie z MAUT „Leonardo” odnie?li wielki sukces na odbywaj?cych si? w dniach 22.08 – 30.08.2006 we Lwowie Mistrzostwach ?wiata Modeli Kosmicznych.

 

Mistrzem ?wiata Juniorów w klasie S7 zosta? Wojciech Koszelski, a pierwszym wicemistrzem Przemys?aw ?urawski. To nie jedyne ich sukcesy, w kategorii dru?ynowej zostali  Mistrzami ?wiata w klasie S7 oraz wicemistrzami ?wiata w kategorii S5B.

 

Z medalami przyjechali tak?e Andrzej Rusinowski oraz nasz instruktor i trener Grzegorz Goryczka.  Zostali oni Dru?ynowymi  Wicemistrzami ?wiata Seniorów w klasie S7 oraz w klasie S5C.

 

To kolejny wielki sukces naszego trenera i jego wychowanków. GRATULUJEMY!

 

Wi?cej informacji na ten temat wkrótce.


Trzyna?cie medali mieleckich modelarzy na Mistrzostwach Polski Modeli Kosmicznych! Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zdobyli 13 medali podczas Mistrzostw Polski >>


Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”, dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, zdobyli 13 medali podczas Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych. Zawody rozegrano na malowniczo po?o?onym lotnisku w Nowym Targu.

 

 

Zawody rozpocz??y si? w pi?tek 8 lipca konkurencjami S1A i S1B. Polegaj? one na locie modelem kosmicznym tak, aby rakieta osi?gn??a jak najwi?ksz? wysoko??.

 

 

 

Mistrzostwa Polski

 

Zgodnie z taktyk? pierwszy wystartowa? instruktor Grzegorz Goryczka. Jego model „przebi?” chmur? i szybko znikn?? z oczu… - Na szcz??cie na mistrzostwa przyjechali rodzice jednego z modelarzy, którzy znale?li model – skomentowa? instruktor. Goryczka z wynikiem 649 metrów pobi? swój rekord ?yciowy i zako?czy? konkurencj? na drugim miejscu, tu? po S?awomirze ?asosze z Grudzi?dza, którego model polecia? na 679 metrów.

 

Jeszcze lepiej wygl?da?o podium juniorskie, które nale?a?o wy??cznie do zawodników z Mielca. Pierwsze miejsce zaj?? Kacper Krempa z wynikiem 347 metrów, tu? za nim uplasowa? si? Przemys?aw ?urawski (342 m), za? model Wojciecha Koszelskiego polecia? na wysoko?? 327 metrów. Czwarte miejsce równie? nale?a?o do mielczanina – debiutuj?cy Mateusz Czerkies osi?gn?? wynik 321 metrów.

W pi?tkowe popo?udnie odby?y si? konkurencje S5B i S5C. W tych kategoriach oceniana jest jako?? wykonania modelu b?d?cego odwzorowaniem prawdziwej rakiety oraz wysoko?? jego lotu. Model Mateusza Skopa zboczy? z kursu i uderzy? w ziemi?, jednak Andrzej Rusinowski zaj?? trzecie miejsce, wyprzedzaj?c instruktora Grzegorza Goryczk?.

 

Nieco lepiej wygl?da?o podium juniorów: Wojciech Koszelski z wynikiem 237 metrów zdoby? srebrny medal, za? Mateusz Czerkies, którego model polecia? o metr ni?ej stan?? na ostatnim stopniu podium. Pierwsze miejsce zaj?? Micha? Bobrowski z Krakowa, który zdoby? wynik 285 metrów.

 

W pi?tkowy wieczór odby?y si? konkurencje rakietoplanów dla juniorów (S8D), polegaj?ce na pilotowaniu zdalnie sterowanego szybowca startuj?cego z u?yciem silnika rakietowego. W tej kategorii Eryk Halaburda zdoby? br?zowy medal, broni?c tym samym tytu?u II wicemistrza z ubieg?ego roku.

 

W sobot? odby?y si? konkurencje klasyczne, w których mieleccy modelarze z regu?y nie bior? udzia?u, Jedn? z nich jest konkurencja S6A – rakiet z ta?m?. Polega ona na jak najd?u?szym locie modelu rakiety, w którym funkcj? spadochronu pe?ni ta?ma z folii. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski w konkurencji S6a wystartowa? Wojciech Koszelski. Jak powiedzia? instruktor – wystartowa? na prób?. Owa próba okaza?a si? nadzwyczajnie udana – debiutuj?c Wojtek otrzyma? br?zowy medal.

 

Ostatniego dnia mistrzostw rozegrano konkurencje, które Grzegorz Goryczka okre?la jako koronne – S7 i S8 E/P. Pierwsza polega na zbudowaniu mo?liwie najdok?adniejszego modelu, b?d?cego odwzorowaniem prawdziwej rakiety, za? druga to konkurencja rakietoplanów dla seniorów. Wprawdzie rakietoplanistom nie uda?o si? zdoby? ?adnego medalu, ale Eryk Halaburda i Andrzej Rusinowski weszli do fina?u. – Rozwijamy ilo?? zawodników, których jeste?my w stawnie „wprowadzi?” do fina?u. My?l?, ?e jeszcze rok lub dwa i b?dziemy reguralnie zdobywa? medale w tej kategorii. – podsumowuje instruktor.

 

W konkurencji S7 seniorów ju? po ocenie jako?ci wykonania modelu trzeci? lokat? zajmowa? Andrzej Rusinowski, za? Grzegorz Goryczka znajdowa? si? na szóstej pozycji. Ostatecznie, dzi?ki pi?knym lotom Grzegorz Goryczka otrzyma? srebrny medal, za? Andrzej Rusinowski – br?zowy.

 

Du?o korzystniejsza dla mielczan okaza?a si? klasyfikacja juniorska S7. Wojciech Koszelski zaj?? pierwsze miejsce, drugie nale?a?o do Przemys?awa ?urawskiego, za? na ostatnim stopniu podium znalaz? si? Pawe? Radzik z Muszyny.

 

Jak powiedzia? Grzegorz Goryczka, poziom zawodników ci?gle wzrasta.

- Poziom modelarzy z roku na rok jest coraz wy?szy. Wyniki, które w ubieg?ych latach zapewnia?y pierwsze lub drugie miejsce dzi? ju? nie gwarantuj? podium. Dlatego musimy ci?gle trenowa? – mówi? instruktor.

 

Warto doda?, ?e najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Polski zosta? Wojciech Koszelski, który zdoby? a? cztery medale.

- Czo?owe miejsca w Mistrzostwach Polski to dla mnie bardzo du?e wyró?nienie i motywacja do dalszej pracy – powiedzia? Wojtek.

 

Obecnie modelarze przygotowuj? si? do wyjazdu na Mistrzostwa ?wiata Modeli Kosmicznych, które odb?d? si? we Lwowie w dniach 22 - 30 sierpnia. Ju? teraz wiadomo, ?e wezm? w nich udzia? juniorzy Wojciech Koszelski, Przemys?aw ?urawski i Eryk Halaburda, za? tegoroczny maturzysta Andrzej Rusinowski i Grzegorz Goryczka b?d? reprezentowa? Polsk? w klasyfikacji seniorów. Jednym z s?dziów b?dzie tata Wojtka, Bogdan Koszelski.

 

M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” powsta?a w lutym 2015 roku przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. W ramach Akademii organizowane s? ró?norakie bezp?atne kursy, na które zapisy przez nasz? stron? internetow? ropoczynaj? si? na pocz?tku wrze?nia, m.in. modelarski, dziennikarski, robotyczny, nauka pilota?u czy fotograficzny. Jednak dzia?alno?? Akademii nie by?aby mo?liwa, gdyby nie pomoc wielu sponsorów, partnerów i w?adz.

 

Patronat honorowy nad udzia?em modelarzy w Mistrzostwach Polski obj?? Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymu?a.

M.Krawiec

 

 


Zako?czenie zaj?? MAUT 2015/2016 W czerwcu zako?czone zosta?y zaj?cia z drugiego pó?rocza oraz ca?oroczne odbywaj?ce si? w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych "Leonardo".


Ko?cz?c rok szkolny 2015/2016 zako?czyli?my równie? tegoroczne zaj?cia M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.

Zrealizowane zosta?y zaj?cia dla 10 grup uczniów, w których uczestniczy?o w sumie 122 osoby.

Lp.

Nazwa zaj??

Liczba godzin

I pó?rocze

1.

Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilota?u

45

2.

Zapis konstrukcji z elementami wspomagania projektowania 2D i 3D dla uczniów liceów

30

3.

Zaj?cia modelarskie dla pocz?tkuj?cych

30

4.

Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej

30

II pó?rocze

5.

Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilota?u

45

6.

Zaj?cia modelarskie dla pocz?tkuj?cych

30

7.

Warsztaty dziennikarskie

30

ca?oroczne

8.

Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych

120

9.

Laboratorium budowy i programowania robotów

60

10.

Obs?uga i programowanie obrabiarek CNC HAAS

60

 

17 czerwca za?wiadczenia potwierdzaj?ce udzia? w tej inicjatywie odebrali uczniowie uczestnicz?cy w zaj?ciach:

 • Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilota?u
 • Zaj?cia modelarskie dla pocz?tkuj?cych
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Laboratorium budowy i programowania robotów
 • Obs?uga i programowanie obrabiarek CNC HAAS

Natomiast uczestnicy Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych swoje zaj?cia zako?czyli 24 czerwca. Otrzymali za?wiadczenia potwierdzaj?ce uczestnictwo a tak?e Dyplomy oraz pami?tkowe odznaki Aeroklubu Polskiego za osi?gni?te sukcesy.

 

Zapraszamy do udzia?u w zaj?ciach pozalekcyjnych M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” w roku szkolnym 2016/2017, zapisy ju? we wrze?niu.


Uczestnicy zaj?? MAUT Leonardo wyró?nieni podczas gali "Komputer dla Najlepszego" Podczas tegorocznej gali "Komputer dla Najlepszego" za swoje osi?gni?cia wyró?nieni zostali uczestnicy zaj?? M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych "Leonardo" oraz dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzis?aw Nowakowski.


23 czerwca odby?a si? gala XVI edycji konkursu „Komputer dla Najlepszego”. Organizatorem tej cyklicznej uroczysto?ci jest Starostwo Powiatowe w Mielcu przy wspó?pracy z firm? Kronospan Mielec-fundatorem nagrody g?ównej – wysokiej klasy multimedialnego laptopa, przyznawanej uczniowi posiadaj?cemu szczególne osi?gni?cia i wyró?nienia zarówno w dziedzinie nauki jak i sportu oraz dzia?alno?ci na rzecz spo?eczno?ci lokalnej lub szkolnej.

 

Nagrod? g?ówn? otrzyma?a Agnieszka Truniarz z II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu, wybitny umys? ?cis?y, laureatka wielu konkursów matematycznych i fizycznych, aktywnie dzia?aj?ca harcerka. Nagrod?, któr? w imieniu zwyci??czyni odebra? tata uczennicy wr?czyli: przedstawicielka firmy Kronospan Agnieszka Jemio?o, starosta Zbigniew Tymu?a oraz przewodnicz?cy Rady Powiatu Henryk Niedba?a.

- Bardzo si? ciesz?, ?e spotykamy si? dzi? podczas wielkiego ?wi?ta powiatowej edukacji. To zarazem doskona?a okazja do podsumowania  kolejnego udanego roku szkolnego. Inwestycja w wykszta?cenie to jedna z najlepszych lokat. Dzisiaj ogromn? rol? odgrywa zdobyte solidne wykszta?cenie, a wspieranie najlepszych, odbywa si? z korzy?ci? dla rozwoju  naszego miasta i powiatu – powiedzia? starosta Zbigniew Tymu?a.

 

W czasie uroczysto?ci zostali uhonorowani tak?e wyró?niaj?cy si? nauczyciele szkó? ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali zaszczytny tytu? Belfer the BESTia 2016 przyznawany w trzech kategoriach:

Twórca sukcesu – Pawe? Skowron - Zespó? Szkó? Technicznych

Nauczyciel dydaktyk – Anna Lewandowska -  II Liceum Ogólnokszta?c?ce

Nauczyciel wychowawca – Krystyna Golba - Zespó? Szkó? Technicznych

Nagrody wr?czyli starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymu?a, wicestarosta Powiatu Mieleckiego  Maria Napieracz i cz?onek Zarz?du Powiatu Andrzej Bry?a.

 

Gala by?a równie? okazj? do podsumowania wybitnych osi?gni?? uczniów, którzy zostali laureatami i finalistami w ró?nych konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Laureaci i finali?ci konkursów wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich, a tak?e artystycznych, sportowych i modelarskich - uczniowie mieleckich liceów ogólnokszta?c?cych:

Sylwia ?achut - I Liceum Ogólnokszta?c?ce

Piotr Borys - I Liceum Ogólnokszta?c?ce

Aleksandra Czarnota - II Liceum Ogólnokszta?c?ce

Dorota Dydo – Ro?niecka -  II Liceum Ogólnokszta?c?ce

Agnieszka Truniarz - II Liceum Ogólnokszta?c?ce

Rafa? Konefa? -  II Liceum Ogólnokszta?c?ce

Jakub Wo?niak - II Liceum Ogólnokszta?c?ce

Andrzej Rusinowski Mistrz Europy w kategorii Modeli Kosmicznych dla Juniorów

Bartosz Ka?mierski - Drugi dru?ynowy wicemistrz Europy

Nagrody wr?czyli: wicestarosta Powiatu Mieleckiego Maria Napieracz i wiceprzewodnicz?cy Rady Powiatu Marek Kami?ski.

Laureaci i finali?ci konkursów wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich, a tak?e artystycznych i sportowych - uczniowie techników i zasadniczych szkó? zawodowych

 

Kamil Le?niak - Zespó? Szkó? Budowlanych

Adrian Siwy - Zespó? Szkó? Budowlanych

Adam So?tys - Zespó? Szkó? TechnicznychPatryk Ludwikowski - Zespó? Szkó? Technicznych

Magdalena Sz?szo? – Gruszecka – Zespó?  Szkó? Technicznych

Adrian Rogala -  Zespó? Szkó? Ekonomicznych

Konrad Borczyka - Zespó? Szkó? Ekonomicznych

Aneta Szeliga - Zespó? Szkó? Ekonomicznych

Karolina ?wi?tek - Zespó? Szkó? im. Janusza Groszkowskiego

Dariusz Rolek -  Zespó? Szkó? im. Janusza Groszkowskiego

Izabella Stolarz – Zespó? Szkó? im. Janusza Groszkowskiego

Nagrody wr?czyli: cz?onek Zarz?du Powiatu Mieleckiego Andrzej Bry?a oraz wiceprzewodnicz?ca Rady Powiatu Maria Or?owska.

Najlepsi specjali?ci, którzy uzyskali tytu? „Certyfikowany Operator CNC” - Zespó? Szkó? Technicznych:

Mateusz Dzia?o

Damian Szewc

Rafa? Per?owski

 

Laureaci III miejsca  Turnieju Glazurników Szkó? Budowlanych – Zespó? szkó? Budowlanych:

Tomasz Trela

Mateusz Szarek

 

Laureat III miejsca I Podkarpackiego Turnieju Budowlanego Monterów Systemu Suchej Zabudowy – ZSB:

Mateusz Jedynak

 

Ponadto, doceniono zespo?owy sukces szko?y tj. Zespo?u Szkó? Budowlanych, który ju? dwukrotnie okaza? si? najlepsz? szko?? budowlan? w ogólnopolskim turnieju „Z?ota Kielnia”. Na r?ce dyrektora Stanis?awa Starzyka wr?czona zosta?a drukarka, która pos?u?y wszystkim uczniom szko?y.

Nagrody wr?czyli: cz?onek Zarz?du Powiatu Mieleckiego Waldemar Barna?, przewodnicz?cy Komisji Edukacji  Kultury i Sportu Zdzis?aw Lassota, reprezentant firmy Abplanalp oraz firmy Haas Andrzej Hodór.

 

Starosta Powiatu Mieleckiego postanowi? w uznaniu ca?okszta?tu pracy zawodowej, przyzna? tak?e nagrody odchodz?cym na emerytur? dyrektorom: Józefowi Lewczakowi zarz?dzaj?cemu Poradni? Psychologiczno - Pedagogiczn? w Mielcu oraz Januszowi ?wi?toniowi wieloletniemu dyrektorowi I Liceum Ogólnokszta?c?cego.  Wyró?nienie za ca?okszta?t dzia?alno?ci odebra? tak?e Zdzis?aw Nowakowski dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Gal? zako?czono pami?tkowymi zdj?ciami i wspólnym selfie.  W ten sposób XVI edycja konkursu „Komputer dla Najlepszego” przesz?a do historii.  Nast?pna  ju? za rok.

Opraw? artystyczn? przygotowa? Zespó? Szkó? Budowlanych w Mielcu. Gal? poprowadzi?y nauczycielki Bogus?awa Starzyk i Jadwiga Dudek.

 

tekst i zdj?cia: powiat-mielecki.pl


„Szcz??liwa siódemka” mieleckich modelarzy Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca wzi?li udzia? w Mi?dzynarodowych Zawodach Modeli Kosmicznych "World Cup In Cracow 2016" >>>


Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca wzi?li udzia? w Mi?dzynarodowych Zawodach Modeli Kosmicznych "World Cup In Cracow 2016", po??czonych z zawodami Pucharu Polski. W rozegranych w Pobiedniku Wielkim k. Krakowa zawodach mielczanie wywalczyli ??cznie siedem pucharów.

 

Tegoroczne zawody cieszy?y si? bardzo du?ym powodzeniem- wystartowa?o w nich ponad 60 zawodników z 6 krajów. W zawodach wystartowa?o o?miu mieleckich modelarzy: Bartosz Ka?mierski, Andrzej Rusinowski, Eryk Halaburda, Mateusz Czerkies, Przemys?aw ?urawski, Wojciech Koszelski, Kacper Krempa i instruktor- Grzegorz Goryczka.

W ramach imprezy rozegrano tak naprawd? dwa zawody: Mi?dzynarodowe Zawody Modeli Kosmicznych "World Cup In Cracow 2016" klasyfikowane do Pucharu ?wiata i zawody klasyfikowane do Pucharu Polski.

 

Ju? od pocz?tku w kategorii S7, która polega na locie modelu redukcyjnego, b?d?cego odwzorowaniem prawdziwej rakiety wyniki by?y bardzo dobre dla mielczan-po ocenie statycznej instruktor Grzegorz Goryczka by? trzeci, na pi?tej pozycji plasowa? si? Przemys?aw ?urawski, za? siódmy by? Andrzej Rusinowski. Ostatecznie w zawodach Pucharu ?wiata Grzegorz Goryczka zaj?? drugie miejsce trzystopniowym modelem rakiety Argo D4 Javelin, dziel?c podium z reprezentantami Bu?garii. Z kolei Eryk Halaburda zaj?? pierwsze miejsce w S8D oraz trzecie w  S8E/P. Obie kategorie polegaj? na locie zdalnie sterowanym szybowcem, startuj?cego przy pomocy silnika rakietowego. Dla Eryka by?a to ju? kolejna wygrana w zawodach Pucharu ?wiata po zesz?orocznym zwyci?stwie w „Tatry Cup” w Nowym Targu.

 

Du?o lepsze  wyniki modelarze uzyskali w zawodach Pucharu Polski. W konkurencji S7, okre?lanej przez Grzegorza Goryczk? „koronn?” zaj?li oni wszystkie miejsca podium: na szczycie uplasowa? si? instruktor, drugi by? Andrzej Rusinowski, za? trzeci- Mateusz Czerkies. Szcz??cie dopisa?o tak?e Erykowi Halaburdzie, który by? trzeci w kategorii S8E/P.

-Zawody by?y bardzo trudne, ale jednocze?nie zako?czy?y si? dla nas bardzo szcz??liwie. Z roku na rok  poziom zawodów jest coraz wy?szy, modele musz? by? coraz bardziej skomplikowane, a umiej?tno?ci- coraz wi?ksze – skomentowa? instruktor Grzegorz Goryczka - Bardzo ciesz? si?, ?e m?odzie? zaczyna goni? mistrzów – mówi? trener.

Dodatkowo Eryk Halaburda i Mateusz Czerkies otrzymali specjalne wyró?nienia dla najlepszych juniorów zawodów Pucharu ?wiata. Warto nadmieni?, ?e dla Mateusza by?y to dopiero drugie zawody , po Pucharze Polski Modeli Kosmicznych rozegranym w kwietniu we Wroc?awku.

 

Obecnie modelarze przygotowuj? si? do Mistrzostw Polski, które odb?d? si? w lipcu w Nowym Targu. B?d? to ju? ostatni sprawdzian  przed Mistrzostwami ?wiata Modeli Kosmicznych. Na Mistrzostwa Polski pojedzie najwi?ksza ekipa w historii klubu dziesi?ciu zawodników, instruktor i s?dzia chronometra?ysta . W czasie mistrzostw odb?d? si? ostatnie próby lotu, doboru silników i sprawdziany poprawno?ci  za?o?e? konstrukcyjnych. Ju? teraz wiadomo, ?e w Mistrzostwach ?wiata wezm? udzia? juniorzy Wojciech Koszelski, Przemys?aw ?urawski i Eryk Halaburda, za? tegoroczny maturzysta Andrzej Rusinowski i Grzegorz Goryczka b?d? reprezentowa? Polsk? w klasyfikacji seniorów. Talent modelarzy nie móg?by jednak zosta? wykorzystany, gdyby nie pomoc sponsorów.

 

- Chcieli?my bardzo podzi?kowa? Prezydentowi Mielca za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu. Takie wsparcie jest dla nas bardzo wa?ne, poniewa? zarówno same wyjazdy, jak i uprawianie modelarstwa s? bardzo kosztowne. Staramy si? godnie reprezentowa? Mielec i podtrzymywa? jego lotnicz? tradycj?.

 

Micha? Krawiec


Kolejne sukcesy naszych modelarzy W pi?tek 19 lutego w Hotelu Polskim w Mielcu odby?a si? uroczysta Gala Mieleckiego Sportu, podsumowuj?ca Plebiscyt „Sportowcy Roku”. >>>


W pi?tek 19 lutego w Hotelu Polskim w Mielcu odby?a si? uroczysta Gala Mieleckiego Sportu, podsumowuj?ca Plebiscyt „Sportowcy Roku”. Konkurs ten jest organizowany ju? od 22 lat przez Tygodnik Regionalny “Korso”. Podczas tegorocznej gali nagrodzono modelarzy z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.

 

Wyró?nienia przyznawane s? w trzech kategoriach: „Talent Roku”, „Trener Roku” i „Sportowiec Roku”. Dodatkowo podczas ostatniego plebiscytu przyznano tak?e wyró?nienia specjalne.

 

G?osowanie odbywa?o si? poprzez kupony wyci?te z Tygodnika “Korso”, lub te? drog? SMS. Wp?yw na nominacj? poszczególnych sportowców mia?a tak?e kapitu?a, na której czele stan?? dziennikarz sportowy i zarazem zast?pca redaktora naczelnego Tygodnika Edward Tabor.

 

Nauka i sport- w MAUT umiej? to pogodzi?

 

W kategorii „Talent Roku” nominowano Wojciecha Koszelskiego, ucznia Gimnazjum nr 2 w Mielcu, ucz?szczaj?cego na zaj?cia w Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych w M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”. Wprawdzie nie zdoby? on tytu?u „Talentu Roku”, ale kapitu?a Gali nie pozosta?a oboj?tna na gigantyczne sukcesy tego m?odego sportowca. Organizatorzy postanowili wyró?ni? go nagrod? specjaln?- „Najlepszy Sportowiec- Ucze? 2015”. Jest to wyró?nienie uzasadnione- Wojtek oprócz sukcesów modelarskich podczas np. Mistrzostw Polski czy ?wiata ma tak?e doskona?e oceny.

 

- Ciesz? si? z wyró?nienia, poniewa? znaczy ono, ?e kto? zauwa?y? prac? modelarzy w Mielcu. Jest to tak?e motywacja do dalszego dzia?ania. – powiedzia? „Najlepszy Sportowiec- Ucze?”.

 

Swoj? statuetk? Wojtek odebra? z r?k Zdzis?awa Nowakowskiego, dyrektora Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, w ramach którego dzia?a MAUT „Leonardo”.

 

Trener i jego podopieczni

 

Sporym zaskoczeniem by?o równie? przyznanie tytu?u „Trener Roku 2015”. W pierwszej dziesi?tce nominowanych znale?li si? czo?owi dzia?acze w mieleckim ?rodowisku sportowym: Janusz Bia?ek, Beata Cetnar, Grzegorz Cibicki, Grzegorz Goryczka, Marzena Kulig, Les?aw Lechoci?ski, Zbigniew Magda, Bogus?aw Omiotek, Zbigniew ?ola i Antoni ?uraw.

 

Statuetk? zwyci?zcy przyzna? starosta mielecki Zbigniew Tymu?a, a zosta? nim Grzegorz Goryczka (modelarz, trener Wojciecha Koszelskiego w MAUT „Leonardo”).

 

– Nagroda jest dla mnie podsumowaniem kilku lat pracy z modelarzami, dostrze?eniem pozytywów w tej pracy. Uprawiamy sport jednocze?nie ucz?c techniki. Ca?e szcz??cie znalaz? si? cz?owiek, który podj?? si? tego wyzwania razem ze mn?- mowa tu o dyrektorze CKPiDN Zdzis?awie Nowakowski. Dzi?ki niemu znale?li?my lokal i pieni?dze na wiele przedsi?wzi?? – powiedzia? instruktor Grzegorz Goryczka – Dla kapitu?y najwa?niejszy okaza? si? czysty sport, dzia?anie które prowadzi do wyniku, nie za? dyscyplina- jej popularno??, widowiskowo??. Nadanie mi tytu?u sta?o si? przez to prze?amaniem pewnych barier.

Korzystaj?c z okazji Goryczka zaprezentowa? zebranym prezentacj? multimedialn?, w której pokaza? prac? z m?odzie?? w ramach „Leonarda”, a tak?e liczne zdj?cia i filmy wykonane podczas zawodów, takich jak np. Puchar Polski czy Mistrzostwa ?wiata.

 

– Chcia?em przekaza? gratulacje koledze Grzegorzowi, który wraz z dyrektorem Nowakowskim wspó?pracuj? w CKPiDN, robi? co? dla m?odzie?y. Kiedy? zaproszono mnie do nich w czasie weekendu. By?em zdumiony, jak dobrze ci ludzie potrafi? dzia?a? z m?odzie??. W takie dzia?ania warto inwestowa?  – powiedzia? Starostwa Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymu?a wr?czaj?c statuetk? Grzegorzowi Goryczce. Jednocze?nie Starosta zapowiedzia? dalsze wsparcie dla M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”, co zgromadzeni przyj?li gromkimi brawami.

 

Na modelarzy z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” czeka?o jeszcze jedno wyró?nienie. Trafi?o ono do Bartosza Ka?mierskiego, który odebra? nagrod? za 6. miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego „Sportowca Roku 2015”. Wyró?nienie wr?czy? mu Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozd?ba.

 

- Sport jest bardzo istotny w promocji miasta. Pami?tajmy, ?e promocja to nie tylko dzia?ania bezpo?rednie, jakie miasto mo?e realizowa?, to tak?e dzia?ania poboczne, takie jak kultura, ciekawe imprezy, wydarzenia i w?a?nie sport. Nawet patrz?c na dzisiejszych laureatów mo?na zobaczy?, jak wa?na i ciekawa jest to dziedzina. Dla mnie, mimo i? niekoniecznie zajmuj? oni najwy?sze miejsca chwal? nie tylko Mielec, ale tak?e bran??, z jak? jeste?my zwi?zani- lotnictwo. Mowa tutaj o modelarzach, którzy pi?knie nas reprezentuj? mimo zdarzaj?cych si? problemów natury egzystencjalnej, takich jak np. zbyt niskie ?rodki na realizacj? swoich dzia?a?. Przed nami zadanie, aby stara? si? wspiera? t? dzia?alno??. Ca?y czas wracam do dyskusji, która toczy si? nad utrzymaniem kultury lotniczej w naszym mie?cie, a tak?e dost?pno?ci i otwarto?ci lotniska – powiedzia? prezydent Kozd?ba

 

Dyrektor CKPiDN: Ta dzia?alno?? jest potrzebna

 

- Sukcesy jakie odnie?li modelarze zarówno podczas pi?tkowej gali, jak i ca?ego ubieg?ego sezonu dobitnie pokazuj?, jak nasza dzia?alno?? jest wa?na i potrzebna – skomentowa? sukcesy Zdzis?aw Nowakowski, dyrektor CKPiDN, pod skrzyd?ami którego dzia?a MAUT „Leonardo” - Dobrze wida?, na jak podatny grunt trafia tego typu dzia?alno??, dlatego b?dziemy si? stara? o ci?g?y rozwój – dodaje dyrektor.

 

Micha? Krawiec fot. Tomasz Ka?mierski

 

 


Rekrutacja do "LEONARDO" Rekrutacja do M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych LEONARDO rozpoczyna si? 04 lutego 2016 r. od godziny 15:00. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?. Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy. >>>


 

 

Rekrutacja do M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych LEONARDO

 

 

Rekrutacja rozpoczyna si? 04 lutego 2015 r. od godziny 15:00. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?. Liczba miejsc ograniczona.

 

Osoby, które zostan? zakwalifikowane otrzymaj? na e-mail informacj? o przyj?ciu na zaj?cia lub na list? rezerwow?.

 

Zapraszamy!

 

 

W celu zapisania si? na zaj?cia kliknij w link do zaj??, na które chcesz si? zapisa?:

 

 

Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilota?u dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych >>zapisy<<

 

Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej dla uczniów gimnazjów >>zapisy<<

 

Warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów >>zapisy<<

 

Wype?niaj?c formularz wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych przez CKPiDN Mielec w oparciu o art.23, ust.1 pkt1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przys?uguje Pani/Panu prawo dost?pu do swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

 


Nominacje do Kadry Narodowej w modelarstwie kosmicznym na rok 2016 Siedmiu modelarzy z MAUT "Leonardo" otrzyma?o nominacje do Kadry Narodowej w modelarstwie kosmicznym na rok 2016 >>>


10 medali podczas Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych, czo?owe miejsca podczas zawodów Pucharu ?wiata, organizacja kilku zawodów o charakterze regionalnym…- to tylko niektóre sukcesy, którymi mog? pochwali? si? modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca. W?a?nie ze wzgl?du na szeroko poj?t? dzia?alno?? w zakresie modelarstwa lotniczego i kosmicznego w sezonie 2015 a? siedmiu z nich otrzyma?o nominacje do Kadry Narodowej w modelarstwie kosmicznym na rok 2016.

Za nominacje odpowiedzialny jest trener Kadry Narodowej Jerzy Boniecki z Malborka. Podczas doboru modelarzy maj?cych reprezentowa? Polsk? kierowa? si? on g?ównie ilo?ci? medali zdobytych podczas Mistrzostw Polski w Lisich K?tach w czerwcu oraz Mistrzostw Europy Modeli Kosmicznych rozegranych we Lwowie pod koniec wakacji. Nie bez znaczenia pozosta?y te? wyró?nienia zdobyte podczas innych imprez, jak np. wrze?niowych zawodów Pucharu ?wiata „Tatry CUP” czy zawodów podczas obozu Kadry Narodowej 2015. Ostatecznie nominacje otrzyma?o a? 7 mielczan: Eryk Halaburda, Przemys?aw ?urawski, Andrzej Rusinowski, Mateusz Skop, Wojciech Koszelski, Bartosz Ka?mierski oraz instruktor Grzegorz Goryczka.

 

Dla trzech spo?ród ju? wymienionych- Eryka, Przemka i Mateusza- jest to pierwsza nominacja do Kadry Narodowej w ?yciu. Jak powiedzia? nam instruktor Grzegorz Goryczka, szczególnie nale?y tutaj wspomnie? o wielkim osi?gni?ciu Przemka ?urawskiego, który ju? w pó? roku po rozpocz?ciu powa?nej przygody z modelarstwem kosmicznym zosta? medalist? podczas Mistrzostw Polski, za? kolejne pó? roku pó?niej otrzyma? najwi?ksze mo?liwe wyró?nienie dla sportowca- mo?liwo?? reprezentowania swojego kraju na arenie mi?dzynarodowej…

 

Eryk Halaburda (ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu) zosta? nominowany w kategorii S8D Junior. Konkurencja ta polega na pilotowaniu zdalnie sterowanego modelu szybowca (tzw. rakietoplanu), który jest wynoszony na odpowiedni? wysoko?? przy pomocy silnika rakietowego. Nale?y tak kierowa? modelem, aby znajdowa? si? w powietrzu odpowiedni? ilo?? czasu (przynajmniej 6 min) a pó?niej wyl?dowa? w wyznaczonym miejscu (kwadrat 20m x 20m).

 

Innym mieleckim modelarzem, który b?dzie reprezentowa? Polsk? w kategorii rakietoplanów jest Bartosz Ka?mierski z II LO w Mielcu. Nominowano go jednak w ró?ni?cej si? nieco od S8D kategorii S8E/P, w której to modelarz musi tak kierowa? rakietoplanem, aby w dok?adnie 6. minucie lotu wyl?dowa? na ziemi w wyznaczonym punkcie.

 

W Kadrze Narodowej znalaz? si? tak?e kolega Bartka z klasy, Andrzej Rusinowski. Wystartuje on w kategoriach S7 i S5C. Pierwsza polega na wykonaniu jak najdok?adniejszej lataj?cej miniatury (tzw. makiety) prawdziwej rakiety kosmicznej. W tej kategorii oceniane s? efekty specjalne, jako?? lotu oraz dok?adno?? wykonania modelu. W klasie S5C równie? startuj? makiety, ale tam obok jako?ci wykonania s?dziowie bior? pod uwag? tak?e wysoko?? lotu. Obok Andrzeja w kategoriach S7 i S5C wystartuje jeszcze dwóch sportowców z Mielca: studiuj?cy na AGH w Mielcu Mateusz Skop (dla którego by?a to pierwsza nominacja do Kadry Narodowej w ?yciu) oraz instruktor Grzegorz Goryczka.

 

Pozostali modelarze z MAUT „Leonardo”, Wojciech Koszelski (ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu) oraz Przemys?aw ?urawski (Gimnazjum nr 1) b?d? reprezentowa? nasz kraj w kategoriach S7 i S5B. S5B nie ró?ni si? niczym od S5C pod wzgl?dem oceny, natomiast w tej pierwszej u?ywane s? silniki rakietowe o mniejszej mocy.

 

 

 

Modelarnia w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu istnieje od wrze?nia 2013 roku. W lutym 2015 roku wesz?a w struktury M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”, utworzonej przy CKPiDN.


Starosta u „Leonarda” W pi?tek 20. listopada w M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu go?ci? Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymu?a. >>>


Podczas swojej wizyty starosta zobaczy? start balona na rozgrzane powietrze, zwiedzi? pracownie w których odbywaj? si? kursy MAUT oraz przekaza? drukark? 3D, która ma pomaga? w edukacji nast?pców Leonarda…

Na pocz?tku spotkania starosta zosta? zaproszony do obejrzenia startu balonów na rozgrzanych powietrze, przygotowanych przez uczestników  Zaj?? Modelarskich dla Pocz?tkuj?cych Uczniów Szkó? Podstawowych oraz do spotkania si? z uczestnikami kursu „Praktyczne Podstawy Fotografii i Grafiki Cyfrowej”. Nast?pnie odby?o si? spotkanie w holu CKPiDN, w którym wzi?li udzia? organizatorzy MAUT, uczniowie w ka?dym wieku oraz instruktorzy.

 

Na pocz?tku zgromadzonych powita? Zdzis?aw Nowakowski, dyrektor CKPiDN, przy którym dzia?a MAUT „Leonardo”.  Przedstawi? on dzia?alno?? poszczególnych pracowni i laboratoriów oraz zaprezentowa? ide? MAUT- Staramy si? prowadzi? kursy tak, aby uczniowie mogli dobrze rozwija? swoje talenty oraz naby? okre?lone umiej?tno?ci, np. robienia zdj??, projektowania w programach graficznych czy pilotowania modeli samolotów. Zale?y nam tak?e, by przygotowywa? m?odzie? do konkursów lokalnych i krajowych, za? w przypadku modelarzy równie? mi?dzynarodowych- powiedzia? dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Zapowiedzia? on tak?e VII Mielecki Festiwal Nauki „Leonardo”, który odb?dzie si? w dniach 2-3. czerwca 2016 roku w Mielcu.

 

Nast?pnie wypowiedzia? si? starosta mielecki Zbigniew Tymu?a- Ciesz? si? ?e, taka inicjatywa powsta?a przy CPKiDN i wzbudzi?a du?e zainteresowanie m?odzie?y . Nawet teraz, w pi?tkowy wieczór po ca?ym tygodniu nauki jest tu tak wielu m?odych ludzi. Wa?ne jest aby od najm?odszych lat edukowa? si? w kierunkach, na które jest zapotrzebowanie na rynku, szczególnie naszym lokalnym- mieleckim- powiedzia?.

 

Przy okazji wizyty starosta przekaza? na potrzeby MAUT drukark? 3D- „MAUT „Leonardo”  ??czy w sobie nauk? z zabaw? przy wykorzystaniu najnowocze?niejszych technologii, wi?c je?eli nadarza si? okazja aby jako? wspomóc edukacj? to zawsze b?d? to robi?, rozwój m?odzie?y w tych kierunkach jest bardzo wa?ny”-powiedzia? Zbigniew Tymu?a. W imieniu spo?eczno?ci „Leonarda” urz?dzenie odebra? Grzegorz Goryczka, instruktor w Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych. W swojej wypowiedzi podzi?kowa? on za drukark?, podsumowa? ubieg?y sezon (który by? dla modelarzy wyj?tkowo korzystny) oraz podkre?li? wag? nowoczesnych technologii w przygotowaniach mieleckich sportowców do Mistrzostw ?wiata Modeli Kosmicznych na Ukrainie w sierpniu 2016 roku.

 

Nast?pnie Artur Bodziony, koordynator M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” wr?czy? staro?cie pami?tkowy model rakiety, która jest symbolem „Leonarda”. Miniaturk? pojazdu kosmicznego wykonano w technice druku 3D.

 

W trakcie swojej wizyty starosta odwiedzi? równie? pozosta?e pracownie MAUT: Laboratorium Budowy i Programowania Robotów, Wirtualne Loty nad Mielcem- Kurs Pilota?u, oraz Obs?ugi i Programowanie Obrabiarek CNC HAAS. By? to okazja do bli?szego spotkania z kursantami i instruktorami, rozmowy oraz poznania urz?dze? wykorzystywanych w CKPiDN.

Micha? Krawiec


Pisz? o nas - Per?a Regionu W biuletynie samorz?dowym Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podkarpackiego mo?na przeczyta? o Perle Podkarpacia oraz o unikatowej w skali województwa dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych "Leonardo" >>>


Biuletyn informacyjny

 

 

Podkarpacka gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a m?odzi ludzie licz? na miejsca pracy, dzi?ki którym b?d? mogli godziwie zarabia?. Inwestycje w szko?y i uczelnie w ramach RPO WP 2007-2013 oraz innych programów znacznie poprawi?y sytuacj? w obszarze edukacji.

 

 

Per?a regionu - Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli (CKPiDN) w Mielcu swoje warsztaty stworzy?o od podstaw. Powsta? nowoczesny i funkcjonalny budynek, który w 2013 r. zdoby? l miejsce w konkursie „Unijne Per?y Podkarpacia" w kategorii „Per?a w?ród projektów dotycz?cych infrastruktury technicznej i publicznej". Nowoczesny sprz?t zgromadzony w przestronnych warsztatach jest podstaw? kszta?cenia m?odych ludzi. W tym roku praktyki odbywa tu 650 uczniów. Centrum oferuje te? bezp?atne kwalifikacyjne kursy zawodowe (w 2015 r. skorzysta?o z nich ponad sto osób) oraz komercyjne szkolenia pracowników okolicznych firm (ponad 200). Wszyscy korzystaj? z 11 ?wietnie wyposa?onych laboratoriów, co zapewnia wysoki standard szkolenia.

RCTNTWWyró?nikiem mieleckiego Centrum jest udost?pnianie nowoczesnej bazy dydaktycznej uczniom szkó? podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokszta?c?cych w ramach unikatowej w skali województwa dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo". Jej celem jest rozwijanie wyobra?ni, kreatywno?ci oraz konkretnych umiej?tno?ci technicznych. W ofercie znajduj? si? m.in. zaj?cia z modelarstwa lotniczego i kosmicznego, budowa i projektowanie robotów, wirtualne loty nad Mielcem - kurs pilota?u oraz praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej. Akademia jest jednym z efektów wspó?pracy z firmami z regionu - to one dofinansowa?y jej dzia?alno??. Andrzej Rusinowski, ucze? II LO w Mielcu, uczestniczy w zaj?ciach, dzi?ki którym mo?e realizowa? swoje marzenia. Modelarstwo jest moj? pasj? od sze?ciu lat. Stworzenie modelarni da?o mi ogromne mo?liwo?ci rozwoju i osi?gni?cia sukcesów. Zaj?cia prowadz? ?wietni instruktorzy, a dzi?ki sponsorom mamy dost?p do najnowocze?niejszych materia?ów. Gdybym nie „Leonardo" nadal budowa?bym modele rakiet kosmicznych hobbystycznie, w tradycyjnej technologii, a teraz mog? to robi? jako uczestnik zawodów, co daje ogromn? satysfakcj? - mówi ucze? III klasy. W sierpniu br. podczas Mistrzostw Europy Modeli Kosmicznych we Lwowie zosta? mistrzem Europy w kategorii S-7 (lataj?ce modele rakiet kosmicznych) oraz II wice-mistrzem w kategorii S5B (wysoko?ciowe lataj?ce modele rakiet).

W kolejnych latach chcemy kontynuowa? we wspó?pracy z mieleckimi szko?ami zawodowymi projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców". Obok kursów i sta?y dla uczniów w zak?adach pracy planujemy tak?e kszta?ci? nauczycieli przedmiotów zawodowych. B?d? równie? organizowane kolejne mieleckie festiwale nauki i techniki oraz zaj?cia w ramach Akademii „Leonardo". Nie zapominamy o doposa?aniu bazy dydaktycznej - mówi Zdzis?aw Nowakowski, dyrektor CKPiDN.

 

sprzetTworz?c koncepcj? funkcjonowania placówki, uznali?my, ?e warunkiem sukcesu tego innowacyjnego przedsi?wzi?cia b?dzie nawi?zanie sta?ej wspó?pracy z mieleckim przemys?em - dodaje Zdzis?aw Nowakowski. Realizuj?c projekty edukacyjne w poprzedniej perspektywie finansowej, m?odzie? i nauczyciele odbywali sta?e w zak?adach pracy, m.in. w Polskich Zak?adach Lotniczych Mielec oraz Kirchhoff Mielec. Podpisane zosta?y tak?e umowy na klasy patronackie, a wspó?praca z Kirchhoffem zaowocowa?a szko?ami partnerskimi w Niemczech. In?ynierowie z mieleckich firm prowadz? te? seminaria dla nauczycieli Centrum, podczas których opowiadaj? o materia?ach i technologiach wykorzystywanych w produkcji. Bo jasne si? sta?o, ?e dzi?ki takiemu wspó?dzia?aniu firmy pozyskaj? ?wietnie wyszkolonych m?odych pracowników. Edukacja zadzia?a na przemys? jak oliwa na ruchome elementy maszynerii.

 

Projekt: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat mielecki

Beneficjant: Powiat Mielecki

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Warto?? projektu: ok. 15,33 min z?

Dofinansowanie: ok. 13,03 min z?

Okres realizacji: 2008-2013


Sukces uczestnika MAUT Leonardo 24 pa?dziernika na Uniwersytecie Rzeszowskim odby? si? Turniej Robotyki Amatorskiej o Puchar IMPERIUM TECHNIKI, w którym sukces odniós? Kamil Kolin – uczestnik zaj?? z budowy i programowania robotów, odbywaj?cych si? w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.


24 pa?dziernika na Uniwersytecie Rzeszowskim odby? si? Turniej Robotyki Amatorskiej o Puchar IMPERIUM TECHNIKI, w którym sukces odniós? Kamil Kolin – uczestnik zaj?? z budowy i programowania robotów, odbywaj?cych si? w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”. Organizatorem turnieju by?a Fundacja IMPERIUM TECHNIKI im. Nikoli Tesli z siedzib? w Rzeszowie. Patronat honorowy nad imprez? obj?li Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacki Kurator O?wiaty, a Partnerem Turnieju zosta?a Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec.

Konkurencje skierowane by?y do uczniów w wieku 10 - 17 lat. Podczas turnieju Kamil Kolin zaj?? 2 miejsce w konkurencji na napisanie programu do robota w ograniczonym czasie (Code Trip). W ca?ym turnieju wydzielonych by?o 7 konkurencji:

 

 • Manual Challenge - polega?a pokonaniu toru przeszkód zdalnie sterowanym robotem zbudowanym z klocków LEGO Mindstorms NXT 2.0. Sterowanie odbywa? si? mia?o przy pomocy bezprzewodowego pilota zbudowanego równie? z tych klocków. Ka?dy z zawodników mia? dwie próby pokonania toru, a s?dziowie oceniali t?, która wypad?a korzystniej dla zawodnika.
 • Creative Robo Master - poleg?a na zbudowaniu i zaprogramowaniu robota, który wykona okre?lone zadanie. Zadanie konkursowe by?o znane dopiero w dniu turnieju. Zawodnik mia? do dyspozycji 90 minut czasu na zaliczenie tej konkurencji.
 • Code Trip - w tej konkurencji robot by? ju? zbudowany. Zawodnik mia? napisa? program, który wprawi robota w ruch, aby ten wykona? okre?lone czynno?ci. Programowanie odbywa?o si? na standardowym, graficznym, ?rodowisku programistycznym Lego, które jest do??czane do ka?dego zestawy LEGO Mindstorms NXT 2.0. O tym co dok?adnie robot mia? zrobi? zawodnicy dowiedzieli si? w momencie przyst?pienia do konkurencji. Czas na zaliczenie konkurencji: 60 minut.
 • Square War - to zadanie dla majsterkowiczów, którzy mieli wykona? robota w domu i zaprogramowa? go tak aby wykona? zadanie opisane w wytycznych.
 • LEGO Sumo
 • Line Follower
 • Freestyle - aby powalczy? w tej kategorii nale?a?o zbudowa? w domu swojego robota, zaprogramowa? go, przynie?? na turniej i zaprezentowa? co potrafi.

Spotkanie Rady Programowej "Leonardo" W dniu 21 pa?dziernika br. w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?o si? posiedzenie Rady Programowej M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.


W dniu 21 pa?dziernika br. w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?o si? posiedzenie Rady Programowej M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.  W spotkaniu uczestniczyli tak?e Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymu?a, Wiceprezydent Miasta Mielca Jan My?liwiec oraz przedstawiciele Urz?du Marsza?kowskiego: Katarzyna Stachowicz i Marcin Garlak.

Program spotkania obejmowa?:

 1. Sprawozdanie z dzia?alno?ci MAUT „Leonardo” w r.szk. 2014/2015.
 2. Dyskusj? nt. oferty programowej MAUT „Leonardo” w r.szk. 2015/2016.
 3. Dyskusj? nt. mo?liwo?ci finansowanie dzia?alno?ci MAUT „Leonardo” w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
 4. Uzgodnienie terminu VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.

Spotkanie pokaza?o, ?e dzia?alno?? MAUT „Leonardo” doskonale wpisuje si? w rozwijaj?c? si? obecnie w kraju tendencj? „uprawiania edukacji w przestrzeni pozaszkolnej”, poza obowi?zuj?c? w szkole podstaw? programow? oraz poza obowi?zuj?cym system klasowo-lekcyjnym. W 30-minutowej prezentacji dyrektor CKPiDN przedstawi? trzy podstawowe wyzwania stawiane przed takim modelem edukacji: kszta?ci? nowocze?nie, popularyzowa? nauk? i technik?, rozwija? wyobra?ni? i kreatywno??. Nie do przecenienia jest równie? nowatorski model tworzenia programów nauczania, których tre?ci wynikaj? z inspiracji uczniów. Oto jeden z przyk?adów, który odnosi si? do uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach z modelarstwa lotniczego i kosmicznego. To nie kto inny, tylko Ci m?odzi konstruktorzy zaproponowali dla siebie dodatkowe zaj?cia z obs?ugi plotera laserowego, projektowania in?ynierskiego 2D oraz wirtualnego kursu pilota?u. A jakie s? efekty takiego bardzo praktycznego modelu kszta?cenia, dobitnie pokazuj? sukcesy naszych bardzo zdolnych modelarzy. S? w?ród nich medali?ci mistrzostw Europy oraz mistrzostw Polski.

Dyrektor Zdzis?aw Nowakowski w swoim wyst?pieniu podzi?kowa? cz?onkom Rady Programowej reprezentuj?cych te instytucje, które wspar?y finansowo dzia?alno?? „Leonarda”. S?owa podzi?kowania zosta?y skierowane do PZL Mielec, Kirchhoff Mielec, ARP – Euro-Park Mielec, Urz?du Marsza?kowskiego, Urz?du Miasta oraz Starostwa Powiatowego. Podkre?li? tak?e, ?e w poprzednim roku szkolnym wi?kszo?? nauczycieli/instruktorów prowadzi?o swoje zaj?cia bez wynagrodzenia. Obecnie s? bardzo du?e szanse, aby dzia?alno?? programowa Akademii mog?a by? finansowana ze ?rodków UE. Na pewno o takie fundusze wyst?pimy, je?li tylko WUP w Rzeszowie og?osi konkurs  w ramach dzia?ania 9.2 RPO WP.

W trakcie dyskusji ze strony cz?onków Rady Programowej pad?o wiele bardzo konkretnych propozycji, które mog? wzbogaci? ofert? programow? „Leonarda”. Wskazano mi?dzy innymi na: warsztaty dziennikarskie, zaj?cia z podstaw elektroniki, warsztaty e-learningowe „jak w prosty sposób wyt?umaczy? rzeczy skomplikowane”, utworzenie dru?yny pi?karskiej z robotów i opracowanie algorytmu gry, wyk?ady popularno-naukowe prowadzone przez pracowników naukowych wy?szych uczelni oraz in?ynierów z mieleckich zak?adów pracy, wycieczki na wy?sze uczelnie.

Na zako?czenie spotkania zosta? zaproponowany termin VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki na 2-3 czerwca 2016 roku, który w za?o?eniach lokalnych organizatorów móg?by mie? rang? wojewódzk?. G?ównym przes?aniem festiwalu b?dzie obecnie rozbudzanie zainteresowa? naukowo-technicznych zwi?zanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu czyli lotnictwo, kosmonautyka, informatyka, robotyka i odnawialne  ?ród?a energii. Jednocze?nie b?dzie to bardzo dobra okazja do promocji tworzonych w nowej perspektywie finansowej UE instytucji popularyzuj?cych nauk?.

 

Po zako?czeniu dyskusji Bartosz Ka?mierski z Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych zaprezentowa? uczestnikom spotkania akrobacje modelem Trivia, którym zdobywa? medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach ?wiata i Pucharach ?wiata.

 


Rozwijamy wspó?prac? z Politechnik? Dzieci?c? 24 pa?dziernika Politechnika Dzieci?ca zainaugurowa?a w Mielcu pi?ty semestr wyk?adów skierowanych do uczniów szkó? podstawowych. Politechnika Dzieci?ca to inicjatywa stworzona przez Fundacj? Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a w Mielcu od pocz?tku dzia?alno?ci koordynowana przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.


24 pa?dziernika Politechnika Dzieci?ca zainaugurowa?a w Mielcu pi?ty semestr wyk?adów skierowanych do uczniów szkó? podstawowych. Politechnika Dzieci?ca to inicjatywa stworzona przez Fundacj? Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a w Mielcu od pocz?tku dzia?alno?ci koordynowana przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Podczas ka?dego semestru z zaj?? prowadzonych w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu korzysta 200 dzieci w wieku 6-12 lat.

 

W inauguracji uczestniczyli oprócz dzieci, tak?e ich rodzice oraz ?ukasz Szuba – Dyrektor Fundacji, Janusz Zakr?cki – Prezes Zarz?du Polskich Zak?adów Lotniczych w Mielcu, Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Dyrektor Fundacji rozpoczynaj?c zaj?cia krótkim wst?pem, w którym uczestniczyli równie? rodzice, przypomnia? histori? powstania Politechniki Dzieci?cej, nakre?li? jej rozwój oraz przedstawi? zasady tego przedsi?wzi?cia. Warto podkre?li?, ?e w tym momencie Politechnika Dzieci?ca dzia?a ju? w 5 miastach województwa podkarpackiego, i s? to: Rzeszów, Mielec, D?bica, Ustrzyki Dolne a w tym semestrze do??czy?a tak?e Stalowa Wola.

Kilka s?ów do zebranych skierowa? równie? Janusz Zakr?cki, którego firma finansuje mieleckie dzia?ania Politechniki Dzieci?cej. Wspomnia?, ?e jest to bardzo dobra inwestycja, dzi?ki której dzieci mog? pozna? nauk? z bardziej praktycznej i do?wiadczalnej strony, a która na pewno zwróci si? w przysz?o?ci.

Nast?pnie zebranych przywita? Zdzis?aw Nowakowski. W swoim krótkim wyst?pieniu nakre?li? mo?liwo?ci rozwoju zainteresowa? na kolejnych etapach edukacyjnych: b?d?c w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej b?d? mogli uczestniczy? w zaj?ciach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.

 

Temat pierwszych zaj?? V semestru brzmia?: Czy wszystkie zwierz?ta si? ?lini?? Przeprowadzone zosta?y przez mgr in?. Patrycj? Wanat oraz mgr in?. Katarzyn? S?ota z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Ko???taja w Krakowie. Ten pozornie b?ahy temat pozwoli? dzieciom pozna? odpowiedzi na przyk?ad na pytania:

- czy to mo?liwe, ?e jedna substancja jest zarówno lekarstwem, trucizn?, mo?e zbudowa? schronienie, a tak?e sta? si? pu?apk??

- dlaczego ?lina niektórych zwierz?t jest truj?ca?

- dlaczego krowa produkuje a? 150 litrów ?liny, a delfin nie ma jej w ogóle?

- jak dzia?a ?lina w??a oraz gdzie produkowany jest ten p?yn?

 

Próbuj?c skierowa? zainteresowania uczniów szkó? podstawowych na nauki ?cis?e, Politechnika Dzieci?ca rozszerzy?a swoj? propozycj? o zaj?cia laboratoryjne. W tym celu Fundacja zwróci?a si? z pro?b? do dyrektora CKPiDN, aby we wspó?pracy z M?odzie?ow? Akademi? Umiej?tno?ci Technicznych  „Leonardo” zorganizowane zosta?y zaj?cia z robotyki i odnawialnych ?róde? energii. S? one prowadzone przez naszego nauczyciela Sylwestra Paterka.

Po pozytywnych ocenach uczestników takich zaj?? w poprzednim semestrze w obecnym realizowane b?d? dla trzech grup:

 

- laboratoria "Czysta energia" gr. 1

- laboratoria "Czysta energia" gr. 2

- laboratoria "Pneumatyka"

 

 


Mi?dzynarodowa konferencja "Szko?a z wyobra?ni?". - Pozna? Zostali?my zaproszeni na odbywaj?c? si? w dniach 12-14 pa?dziernika br. w Poznaniu mi?dzynarodow? konferencj? "Szko?a z wyobra?ni?". >>


M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych Leonardo dzia?aj?ca przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu kolejny raz zosta?a dostrze?ona poza naszym miastem jako przyk?ad dobrych praktyk.

Zostali?my zaproszeni na odbywaj?c? si? w dniach 12-14 pa?dziernika br. w Poznaniu mi?dzynarodow? konferencj? "Szko?a z wyobra?ni?". Organizatorem konferencji by? Zak?ad Pedeutologii  i Pracownia Pedagogiki Szkolnej Wydzia?u Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz O?rodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Bogaty program tego wydarzenia zapewni? ogromne zainteresowanie nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkó? oraz innych instytucji o?wiatowych.Poruszone podczas konferencji tematy mia?y pomóc odpowiedzie? m.in. na pytania: Jak powinny wygl?da? dzisiejsze szko?y? Czy sztywno maj? trzyma? si? pedagogicznych za?o?e?? Podczas konferencji zaprezentowa?y si? placówki dydaktyczne z Polski i ?wiata, które wykracza?y poza powszechne praktyki pedagogiczne. I w te w?a?nie zagadnienia programowe, w bloku tematycznym "Szko?a poza szko?? - prezentacje dobrych praktyk", wpisywa?a si? MAUT Leonardo.

Zaprezentowali?my nasz? inicjatyw? jako przyk?ad zorganizowania dla uczniów interesuj?cych zaj?? pozalekcyjnych, realizowanych poza murami szko?y. Nasze zaj?cia rozbudzaj? nowe zainteresowania oraz rozwijaj? posiadane ju? umiej?tno?ci. M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych Leonardo wzbudzi?a du?e zainteresowanie w?ród s?uchaczy a najwi?kszy aplauz dosta? zaprezentowany przez nas film obrazuj?cy niezwyk?e umiej?tno?ci pilota?u Bartosza Ka?mierskiego modelem samolotu Trivia.


Trzy Puchary ?wiata W ostatni wrze?niowy weekend w Nowym Targu odby?y si? Zawody Pucharu ?wiata „Tatry Cup”. Jednocze?nie rozegrano zawody Pucharu Polski. Naturalnie tak wa?nych zawodów nie mogli przegapi? modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca. I dobrze- pasjonaci lotnictwa wywalczyli bowiem a? trzy medale… >>


W ostatni wrze?niowy weekend w Nowym Targu odby?y si? Zawody Pucharu ?wiata „Tatry Cup”. Jednocze?nie rozegrano zawody Pucharu Polski. Naturalnie tak wa?nych zawodów nie mogli przegapi? modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca. I dobrze- pasjonaci lotnictwa wywalczyli bowiem a? trzy medale…

G?ow? mieleckich modelarzy by? Grzegorz Goryczka, który wystartowa? w klasie S7 (makiety rakiet, czyli wierne repliki prawdziwych rakiet kosmicznych i badawczych). W swojej ulubionej konkurencji instruktor wywalczy? III miejsce w zawodach Pucharu ?wiata.

Kolejnym modelarzem z Mielca, który wzi?? udzia? w zawodach by? Wojciech Koszelski, ucze? Gimnazjum nr 2 w Mielcu. Podobnie jak instruktor, wystartowa? on w klasie S7 Pucharu Polski, zdobywaj?c III miejsce, za? w Pucharze ?wiata zaj?? czwart? lokat?. Warto doda?, ?e to nie pierwszy sukces 13-letniego sportowca. Podczas rozegranych w sierpniu we Lwowie Mistrzostw Europy Modeli Kosmicznych Wojtek zdoby? II srebrne medale w klasyfikacji indywidualnej i dwa w klasyfikacji dru?ynowej. Oprócz tego jest on m.in. wielokrotnym medalist? Mistrzostw Polski. W klasie S7 modelarze zaliczyli bardzo udany start, 3-7

Chyba najwi?kszym sukcesem modelarzy z MAUT „Leonardo” podczas ostatnich zawodów by? wyst?p Eryka Halaburdy (ucznia Gimnazjum nr 2 w Mielcu). Wystartowa? on w konkurencji S8D (rakietoplanów, zdalnie sterowanych szybowców wynoszonych na odpowiedni? wysoko?? przy pomocy silnika rakietowego). W?a?nie w kategorii S8D Eryk zaj?? I miejsce w zawodach Pucharu ?wiata. Tym samym powtórzy? on sukces Bartosza Ka?mierskiego z II LO, który dok?adnie rok wcze?niej w Nowym Targu równie? wygra? zawody Pucharu ?wiata w tej konkurencji.

Warto doda?, ?e po tych ko?cz?cych sezon modelarski zawodach Wojtek zaj?? III miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski za rok 2015, za? tu? przed nim znalaz? si? instruktor Grzegorz Goryczka.

Nadzieje przysz?ego sezonu

Zawody w Nowym Targu zako?czy?y sezon modelarstwa rakietowego. Jak twierdz? sportowcy, rok 2015 by? dla nich bardzo udany- 10 medali podczas Mistrzostw Polski i 14 podczas Mistrzostw Europy robi wra?enie, cho? to tylko u?amek sukcesów mielczan z ostatnich miesi?cy.

-Ilo?? medali stawia nasz? modelarni? w krajowej czo?ówce.- powiedzia? po powrocie instruktor Grzegorz Goryczka- Po ostatnich zawodach jestem szczególnie dumny z Eryka. Mam nadziej?, ?e znajdzie si? on w sk?adzie Reprezentacji Polski na Mistrzostwa ?wiata, jakie w przysz?ym roku zostan? rozegrane w sierpniu na Ukrainie. Eryk ma ju? do?wiadczenie z zawodami mi?dzynarodowymi- w sierpniu br. bra? udzia? w Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych na Ukrainie, gdzie pe?ni? funkcj? s?dziego chronometra?ysty.

Jak mówi? modelarze, ich dzia?alno?? nie by?aby mo?liwa bez wsparcia licznych sponsorów. -Chcia?bym szczególnie podzi?kowa? Starostwu Powiatowemu w Mielcu, które wspar?o ?rodkami wyjazd do Nowego Targu.- powiedzia? instruktor Goryczka.

Modelarnia dzia?a od 2013 roku. W lutym wesz?a w struktury M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”, stworzonej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Micha? Krawiec


Rusza MAUT. To ju? drugi rok dzia?alno?ci „Leonarda” Wraz z rokiem szkolnym ruszy? sezon na ró?nego rodzaju zaj?cia dodatkowe, na których m?odzie? mia?aby okazj? rozwija? swoje umiej?tno?ci i talenty. W pi?tek 2 pa?dziernika w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania zainaugurowano 2. rok szkolny dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”. >>


 

Wraz z rokiem szkolnym ruszy? sezon na ró?nego rodzaju zaj?cia dodatkowe, na których m?odzie? mia?aby okazj? rozwija? swoje umiej?tno?ci i talenty. W pi?tek 2 pa?dziernika w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania zainaugurowano 2. rok szkolny dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.

M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpocz??a dzia?alno?? w lutym br. Podczas zaj?? w Akademii M?odzie? w wieku szkolnym bra?a udzia? w zaj?ciach z zakresu m.in. fotografii, projektowania komputerowego 2D i 3D, modelarstwa lotniczego i kosmicznego czy robotyki.

Kolejny sezon dzia?alno?ci MAUT „Leonardo” rozpocz??a konferencja dla instruktorów prowadz?cych poszczególne zaj?cia. W jej trakcie zabra? g?os dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzis?aw Nowakowski oraz koordynator MAUT Artur Bodziony, którzy przedstawili cele Akademii, jej za?o?enia na kolejny rok szkolny i krótko opowiedzieli o jej funkcjonowaniu. Nast?pnie odby?y si? spotkania z uczniami, którym zaprezentowano program poszczególnych kursów.

Przez pierwsze 15 tygodni prowadzone b?d? nast?puj?ce zaj?cia: Zapis Konstrukcji z Elementami Wspomagania Projektowania 2D i 3D, Zaj?cia Modelarskie dla Pocz?tkuj?cych Uczniów Szkó? Podstawowych, Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych, Laboratorium Budowy i Programowania Robotów, Wirtualne Loty nad Mielcem- Kurs Pilota?u, Praktyczne Podstawy Fotografii i Grafiki Cyfrowej oraz Obs?uga i Programowanie Obrabiarek CNC HAAS. Zaj?cia w Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych b?d? trwa?y 3 godziny tygodniowo, pozosta?e 2. Jak powiedzia? dyrektor CKPiDN Zdzis?aw Nowakowski, w miar? mo?liwo?ci finansowych w nast?pnym pó?roczu ma zosta? poszerzona oferta zaj??, cho?by nawet o zaj?cia z zakresu dziennikarstwa, a tak?e maj? zosta? organizowane liczne wyjazdy, szkolenia i konkursy przeznaczone dla s?uchaczy MAUT „Leonardo”.

-Staramy si? prowadzi? kursy na takim poziomie, aby uczniowie mogli dobrze rozwija? swoje talenty oraz naby? okre?lone umiej?tno?ci, np. robienia zdj??, projektowania w programach graficznych czy pilotowania modeli samolotów. Zale?y nam tak?e, by przygotowywa? m?odzie? do konkursów lokalnych i krajowych, za? w przypadku modelarzy równie? mi?dzynarodowych- powiedzia? dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzis?aw Nowakowski- Mam tak?e  nadziej?, ?e nasi nieco starsi uczniowie b?d? mieli u?atwiony start w doros?e ?ycie, g?ównie przez lepsze mo?liwo?ci znalezienia pracy w bran?y technicznej w Mielcu.

Udzia? w zaj?ciach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” w Mielcu jest bezp?atny.

Micha? Krawiec


"LEONARDO" - REKRUTACJA Rekrutacja do M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych LEONARDO rozpoczyna si? 05 wrze?nia 2016 r. (poniedzia?ek) od godziny 16:00.


 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja do M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych LEONARDO dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B rozpoczyna si? 05 wrze?nia 2016 r. (poniedzia?ek) od godziny 16:00.

Formularz rekrutacyjny dost?pny b?dzie od godziny 16:00 na stronie g?ównej www.ckp.edu.pl - obowi?zuje kolejno?? zg?osze?.

Zaj?cia dla uczniów s? bezp?atne, rozpoczynaj? si? 16 wrze?nia 2016 r. i odbywaj? si? w ka?dy pi?tek od godziny 16:00 w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Mielec ul. Wojska Polskiego 2B.

 

Lp.

Nazwa zaj??

Liczba godzin

Czas trwania kursu

1.

Laboratorium budowy i programowania robotów dla uczniów szkó? gimnazjalnych

60

roczny

2.

Zaj?cia modelarskie dla pocz?tkuj?cych uczniowie szkó? podstawowych

30

pó?roczny

3.

SCRATCH - kreatywno?? i logika  dla uczniów w wieku 12 - 15 lat

30

pó?roczny

 

W celu zapisania si? na zaj?cia kliknij w link do zaj??, na które chcesz si? zapisa?:

 

Zaj?cia modelarskie dla pocz?tkuj?cych uczniowie szkó? podstawowych >>zapisy<<

 

 

Laboratorium budowy i programowania robotów dla uczniów gimnazjów >>zapisy<<

 

 

SCRATCH - kreatywno?? i logika  dla uczniów w wieku 12 - 15 lat >>zapisy<<

 

Kilka s?ów o MAUT „Leonardo”

 

M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpocz??a dzia?alno?? w lutym 2014 r. Staramy si? prowadzi? kursy na takim poziomie, aby uczniowie mogli dobrze rozwija? swoje talenty oraz naby? okre?lone umiej?tno?ci, np. projektowania i budowy modeli statków powietrznych czy programowania robotów. Zale?y nam tak?e, by skutecznie przygotowywa? m?odzie? do konkursów lokalnych i krajowych, za? w przypadku modelarzy równie? mi?dzynarodowych. Dowodem naszego zaanga?owania s? wyró?nienia w wojewódzkich konkursach z robotyki czy mistrzowie ?wiata i europy w modelarstwie. Wi?cej informacji o dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” znajduje si? na stronie: www.leonardo.ckp.edu.pl

 

ZAPRASZAMY

. . . pobudzaj swoj? wyobra?ni? . . .

. . . rozwijaj swoj? kreatywno?? . . .

. . . zdob?d? nowe umiej?tno?ci . . .

Rekrutacja


Rekrutacja MAUT "LEONARDO" http://null Informujemy, ?e nie ma ju? wolnych miejsc na bezp?atne zaj?cia pozalekcyjne w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych "LEONARDO". Zapraszamy w przysz?ym pó?roczu!