Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

http://leonardo.ckp.edu.plPuchar Polski Modeli Kosmicznych we W?oc?awku z sukcesem!!! Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca rozpocz?li sezon zawodów modeli kosmicznych udzia?em w Zawodach Pucharu Polski Modeli Kosmicznych, które odby?y si? w dniach 27-30.04.2017 we W?oc?awku


Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” z Mielca rozpocz?li sezon zawodów modeli kosmicznych udzia?em w Zawodach Pucharu Polski Modeli Kosmicznych, które odby?y si? w dniach 27-30.04.2017 we W?oc?awku. Dla modelarzy reprezentuj?cych Mieleckie Towarzystwo Rakietowe by?y to niezwykle wa?ne zawody - po ich zako?czeniu Trener Kadry Narodowej Jerzy Boniecki poda? sk?ad reprezentacji na sierpniowe Mistrzostwa Europy, które odb?d? si? równie? we W?oc?awku.

Na zawody wraz z trenerem Grzegorzem Goryczk? wyruszy?o sze?ciu modelarzy: Eryk Halaburda, Wojciech Koszelski, Mateusz Czerkies, Przemys?aw ?urawski, Andrzej Rusinowski, Kacper Krempa i czterech debiutantów: Karol Wójcik, Micha? Dusza, Kornelia Goryczka i Jakub Kukie?ka. Mielec reprezentowa?o równie? troje s?dziów chronometra?ystów. Sportowcy rywalizowali na lotnisku Aeroklubu W?oc?awskiego, co by?o niezmiernie wa?ne dla przygotowa? do Mistrzostw Europy.

 

W pierwszym dniu zawodów organizatorzy przegrali z pogod? - obfite opady nie pozwoli?y rozegra? konkurencji. Zawodnicy sp?dzili ten dzie? na spotkaniach z trenerem Kadry Narodowej i s?dziami technicznymi. Omówiono zmiany w przepisach FAI odnosz?ce si? dla modeli kosmicznych oraz ustalono taktyk? na Mistrzostwa Europy.

 

Dobra pogoda w sobot? pozwoli?a rozegra? cztery konkurencje. Pierwsz? by?y rakietoplany klasyczne S4A. S? to niewielkie modele szybowców nap?dzanych silnikiem rakietowym, gdzie zawodnik musi uzyska? w trzech lotach jak najlepszy czas. Znakomicie powiod?o si? Karolowi Wójcikowi, który wygra? t? konkurencj? i wspaniale otworzy? nam zawody.

Nast?pn? konkurencj? by?y modele rakiet z opadaniem wirowym S9A. Model rakiety po locie silnikowym ma opa?? na wiruj?cym ?migle. W tej konkurencji równie? modelarze walcz? o jak najd?u?szy czas lotu. I tu niestety si? nie uda?o. Mimo pe?nego zaanga?owania konkurencj? wygrali modelarze z Grudzi?dza i Krakowa. Mielczanie musz? dopracowa? jeszcze wiele elementów, aby zacz?? si? liczy? w tej konkurencji.

Nast?pn? konkurencj? rozgrywan? ju? po po?udniu by?y modele rakiet czasowych opadaj?cych po locie silnikowym na ta?mie hamuj?cej S6A. Znakomicie spisa?a si? Kornelia Goryczka, która dzi?ki pomocy kolegów z dru?yny wygra?a t? konkurencj?. Drugie miejsce zaj?? Marek Arasimowicz ze ?widnika, a na trzecim miejscu uplasowa? si? trener Mielczan Grzegorz Goryczka.

Ostatni? konkurencj? dnia by?y rakietoplany zdalnie sterowane S8D, w których startuj? tyko juniorzy.

Nie zawiód? Eryk Halaburda, który zaj?? ostatecznie drugie miejsce, a tu? za podium by? Mateusz Czerkies. Eryk startowa? rezerwowym modelem, gdy? najlepszy model rozbi? podczas regulacji i mieli?my obawy czy rezerwowy model wytrzyma start.

Sobot? ko?czyli?my w dobrych humorach.

W niedziel? przysz?y w ko?cu nasze koronne konkurencje czyli modele rakiet kosmicznych S7 i rakietoplany zdalnie sterowane S8E/P.

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej konkurencji modelarze walczyli o miejsca w reprezentacji na Mistrzostwa Europy.

 

W kategorii rakietoplanów do ?cis?ego fina?u wesz?o dwóch Mielczan: Andrzej Rusinowski i Eryk Halaburda. W finale polecieli koncertowo zajmuj?c ostatecznie drugie i trzecie miejsce, ulegaj?c tylko utytu?owanemu Leszkowi Ma?mydze z Zielonej Góry.

Ostatnia konkurencja przynios?a nam równie? sukces w postaci drugiego miejsca Andrzeja Rusinowskiego i trzeciego miejsca Kacpra Krempy. Po zako?czeniu zawodów odby?a si? ceremonia wr?czenia nagród i og?oszenie sk?adu reprezentacji na Mistrzostwa Europy.

 

Mielec w Mistrzostwach Europy Seniorów b?d? reprezentowa?: Andrzej Rusinowski, Bartosz Ka?mierski i Grzegorz Goryczka. W Mistrzostwach Europy Juniorów wezm? udzia? Wojciech Koszelski, Eryk Halaburda, Przemys?aw ?urawski i debiutant Kacper Krempa.

Na ten moment udzia? zg?osi?o dziesi?? reprezentacji narodowych.

 

Dzi?kujemy Panu Prezydentowi Mielca Danielowi Kozd?bie za sfinansowanie wyjazdu na zawody Pucharu Polski.

 

Grzegorz Goryczka