Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

http://leonardo.ckp.edu.plSportowe dwa weekendy  Trzeciego i czwartego czerwca 2017 roku modelarze z MAUT Leonardo uczestniczyli w zawodach Pucharu ?wiata i Pucharu Polski Modeli Kosmicznych w Krakowie >>>


3 i 4 czerwca 2017 roku modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych "Leonardo" przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu uczestniczyli w zawodach Pucharu ?wiata i Pucharu Polski Modeli Kosmicznych w Krakowie. W sobot? wystartowali w konkurencjach klasycznych i tu jedynie instruktorowi uda?o si? stan?? na podium w klasie modeli rakiet z opadaniem wirowym S9A. Grzegorz Goryczka zaj?? trzecie miejsce i jak powiedzia? w konkurencjach klasycznych startujemy po to, aby opracowa? konstrukcje na przysz?y rok szkolny dla pocz?tkuj?cej grupy modelarzy z Leonardo. M?odzi modelarze od wrze?nia b?d? przygotowywa? sie do startu w Mistrzostwach Polski Modeli Kosmicznych, które odb?d? si? w 2018 roku. W niedziele mielczanie wystartowali w swoich koronnych konkurencjach. W klasie rakietoplanów zdalnie sterowanych zwyci??y? Eryk Halaburda, co by?o bardzo dobrym wynikiem, gdy? Eryk jest jeszcze juniorem a wygra? z seniorami Leszkiem Ma?myg? z Zielonej Góry i Zdenkiem Kotlarem ze S?owacji. Eryk wygra? klasyfikacje zawodów Pucharu Polski i otrzyma? wyró?nienie jako najlepszy junior. Z Erykiem na podium Pucharu Polski uplasowa? si? równie? Andrzej Rusinowski, który zaj?? trzecie miejsce w kategorii rakietoplanów zdalnie sterowanych. Obydwaj zawodnicy uzyskali bardzo dobry wynik, co napawa optymizmem przed zbli?aj?cymi si? Mistrzostwami Europy Modeli Kosmicznych. W niedziele równie? startowali modelarze buduj?cy repliki rakiet kosmicznych S7 i w tej kategorii równie? na podium Pucharu Polski stan?? Mielczanin Przemys?aw ?urawski, który zaj?? trzecie miejsce. Przemek równie? zosta? wyró?niony, jako najlepszy junior w tej kategorii modeli. Zawodnicy w dobrych humorach wrócili do Mielca,  gdzie mieli tylko pi?? dni na przygotowanie si? do kolejnego startu.

10 czerwca w sobot? mielecka ekipa pojecha?a do Warszawy na mistrzostwa Polski modeli szybowców zdalnie sterowanych F3K. Jest to nowoczesna konkurencja, której powstanie umo?liwi? rozwój nowoczesnych materia?ów z w?ókien w?glowych. Szybowce w tej konkurencji wyrzucane s? za hak na ko?cówce skrzyd?a, najlepsi zawodnicy miotaj? modele na wysoko?? 70-90 metrów. Wyrzut modelu jest bardzo zbli?ony do rzutu dyskiem. Podczas mistrzostw zawodnicy mieli do rozegrania czterna?cie kolejek lotów, w czasie których wykonuj? ró?ne zadania. Po pi?ciu kolejkach rozegranych w sobot? do po?udnia w mistrzostwach Polski Juniorów prowadzi? Eryk Halaburda pozostali Mielczanie byli poza podium. W sobot? rozegrano jeszcze cztery kolejki lotów, po których pojawi?a  si? szansa na drugi  medal dla mielczan. Po dziewi?ciu kolejkach  prowadzi? Eryk Halaburda, na drugie miejsce wskoczy? Wojciech Koszelski, a  na trzecim miejscu plasowa? si?  Kacper Chrószcz z Rybnika. Znakomita pogoda pozwoli?a rozegra? w niedziele pozosta?e pi?? kolejek lotów, w których doskonale spisa? si? Przemys?aw ?urawski rzutem na ta?m?, zdobywaj?c br?zowy medal. Ostateczny wynik mistrzostw Polski Juniorów to zwyci?stwo Eryka Halaburdy, drugie miejsce Wojciecha Koszelskiego i br?zowy medal Przemys?awa ?urawskiego. O ogromnym pechu mo?e powiedzie? natomiast Kacper Krempa, który w drugiej kolejce lotów rozbi? swój najlepszy model i walk? o medale musia? toczy? du?o gorszym zapasowym modelem. Kacper ostatecznie zosta? sklasyfikowany na pi?tym miejscu, szóste miejsce zaj?? ostatni Mielczanin Mateusz Czerkies.

Zawodnicy chcieliby szczególnie podzi?kowa? Prezesowi firmy Eurotech panu Januszowi Michalczewiczowi za zakup serwomechanizmów wykonawczych do modeli szybowców, dzi?ki którym osi?gn?li tak znakomity wynik. W Mistrzostwach Polski  Juniorów szybowców zdalnie sterowanych F3K Mielczanie uczestniczyli po raz pierwszy.

 

Zobacz film z zawodów >>