Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

http://leonardo.ckp.edu.plModelarze podsumowuj? swoje sukcesy i dzi?kuj? za okazane im wsparcie  Modelarze na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych we W?oc?awku zdobyli kilkana?cie medali. Spotkanie, które odby?o si? 31 sierpnia 2017 r. w RCTNTW, by?o okazj? do podzi?kowania wszystkim, którzy wspieraj? ich nie tylko podczas zawodów, ale przede wszystkim w bie??cej dzia?alno?ci.


Modelarze na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych we W?oc?awku zdobyli kilkana?cie medali. Spotkanie, które odby?o si? 31 sierpnia 2017 r. w RCTNTW, by?o okazj? do podzi?kowania wszystkim, którzy wspieraj? ich nie tylko podczas zawodów, ale przede wszystkim w bie??cej dzia?alno?ci.

 

Jest nam mi?o poinformowa? o donios?ych sukcesach modelarzy z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”, którzy po raz kolejny godnie reprezentowali nasze miasto i region na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych we W?oc?awku w dniach 21-25 sierpnia 2017 r.

 

Wielkim bohaterem naszej dru?yny by? Wojciech Koszelski, zdobywca dwóch z?otych medali indywidualnie i dwóch z?otych medali dru?ynowych. Medale zdobyli tak?e: Przemys?aw ?urawski, Kacper Krempa, Eryk Halaburda, Bartosz Ka?mierski, Andrzej Rusinowski oraz instruktor modelarzy, a jednocze?nie zawodnik - Grzegorz Goryczka.

W tym miejscu chcieliby?my zaznaczy? tak?e donios?? rol? naszych sta?ych korespondentów – redaktorów pasjonatów modelarstwa Micha?a Krawca oraz Tomasza Ka?mierskiego, którzy z ogromnym zaanga?owaniem relacjonuj? zawody oraz bie??c? dzia?alno?? modelarzy.

 

Z relacji, któr? przekaza? Instruktor Grzegorz Goryczka wynika, i? modelarze jechali na Mistrzostwa Europy z pewn? doz? niepewno?ci, czy uda si? wywalczy? zaszczytne tytu?y. Szczególnie wzi?wszy pod uwag? fakt, ?e Rosjanie b?d?cy mocn? ekip?, po dwuletniej przerwie w mistrzostwach pretendowali do zebrania wi?kszo?ci laurów. Na szcz??cie okaza?o si?, ?e wielomiesi?czne przygotowania zaowocowa?y medalami. Reasumuj?c w du?ym skrócie; dru?yna polska i rosyjska „podzieli?y mi?dzy siebie worek medali”, pozostawiaj?c w tyle reprezentacje z innych krajów.

 

Modelarze-konstruktorzy, a za razem sportowcy skupieni wokó? Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych dzia?aj?cego przy CKPiDN w Mielcu, specjalizuj? si? w budowie modeli rakiet wysoko?ciowych, replik rakiet kosmicznych oraz rakietoplanów.

 

Spotkanie by?o doskona?? okazj? do podzi?kowania sponsorom i wszystkim tym, którzy poprzez ró?norodne formy wsparcia istotnie przyczynili si? do zdobycia tak zaszczytnych trofeów. Sukcesy, które odnosz? modelarze, to nie tylko ich ogromne osobiste osi?gniecie, ale tak?e godna promocja lotniczego Mielca na arenie polskiej i mi?dzynarodowej.

 

Pan Janusz Michalcewicz – Prezes Eurotech Sp. z o.o., w s?owach skierowanych do naszej instytucji napisa?: „Potwierdzili?cie Pa?stwo, ?e kluczem do sukcesu jest ambitny zespó? pasjonatów z dobrymi prowadz?cymi i opiek? instytucji (CKPiDN)”. Dzi?kujemy za s?owa uznania, ale trzeba podkre?li?, ?e gdyby nie wsparcie sponsorów, wielu ambitnych i innowacyjnych rozwi?za? w modelarskich konstrukcjach nie uda?oby si? zrealizowa?. Serdecznie dzi?kujemy firmom i samorz?dom, które mi?dzy innymi sfinansowa?y wyjazd, przekaza?y materia?y i urz?dzenia do budowy modeli, a tak?e wspiera?y technicznie pasjonatów lotnictwa. S? to mi?dzy innymi: Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. Oddzia? w Mielcu, Eurotech Sp. z o.o., Sieros?awscy Group, Firma Tarapata Sp. z o.o., Urz?d Miasta Mielca i Starostwo Powiatowe w Mielcu. Dzi?kujemy tak?e wszystkim pozosta?ym firmom, które na co dzie? rzeczowo i finansowo wspieraj? dzia?alno?? M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”: Bury Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Husqvarna Poland Sp. z o.o.

 

Dzi?kujemy tak?e mediom, które poprzez sprawowanie patronatu medialnego nad MAUT „Leonardo”, w tym tak?e nad modelarzami, wspieraj? nasz? dzia?alno??. S? to: Tygodnik Regionalny KORSO, Portal hej.mielec.pl, Radio Leliwa.

 

Zarówno Pan Zbigniew Tymu?a – Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Pan Jan My?liwiec – Wiceprezydent Miasta Mielca pogratulowali sportowych sukcesów, podzi?kowali za godne reprezentowanie miasta oraz powiatu. Zadeklarowali tak?e kolejne ?rodki finansowe na dzia?alno?? MAUT „Leonardo”.  Pan Starosta zapewni? o zarezerwowaniu ?rodków w przysz?orocznym bud?ecie na dzia?alno?? Akademii, natomiast Pan Prezydent zadeklarowa? wol? podtrzymywania i rozwijania systemu stypendialnego dla zdolnych modelarzy.

 

Spotkanie podsumowuj?ce najnowsze sukcesy modelarzy by?o tak?e okazj? do wr?czenia presti?owego w ?rodowisku lotniczym wyró?nienia „Dedal”, które trafi?o do M?odego Twórcy - Wojciecha Koszelskiego. Na tablicy pami?tkowej wr?czonej Wojciechowi  znalaz? si? nast?pj?cy zapis: "Za wybitne osi?gni?cia w dziedzinie innowacyjnych konstrukcji modeli samolotów i rakiet kosmicznych oraz za mi?dzynarodowe i krajowe sukcesy w sportach modelarskich". Prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa Pan Kazimierz Szaniawski skierowa? gratulacje i s?owa uznania nie tylko do wyró?nionego, ale tak?e do wszystkich pasjonatów lotnictwa, ?ycz?c im dalszych sukcesów.

 

Pan Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu zapowiedzia? inicjatyw? utworzenia Stowarzyszenia MAUT „Leonardo”, które b?dzie wspiera?o m?odych, ambitnych, kreatywnych i pe?nych pasji m?odych ludzi. Dalsze informacje na ten temat przeka?emy Pa?stwu wkrótce.

 

/JL/

 

 

PODSUMOWANIE OSI?GNI?? MODELARZY NA MISTRZOSTWACH EUROPY

MODELI KOSMICZNYCH WE W?OC?AWKU

 

JUNIORZY

  • Klasa modeli rakiet wysoko?ciowych S1A:

Wojciech Koszelski

z?oty medal, wynik 413 metrów

Kacper Krempa

br?zowy medal, wynik 369 metrów

Wojciech Koszelski, Kacper Krempa

z?oty medal dru?ynowo

  • Klasa modeli replik rakiet kosmicznych S7:

Wojciech Koszelski

z?oty medal

Przemys?aw ?urawski

srebrny medal

Wojciech Koszelski, Przemys?aw ?urawski i Eryk Halaburda

z?oty medal dru?ynowo

  • Klasa modeli rakietoplanów zdalnie sterowanych S8D:

Eryk Halaburda

br?zowy medal dru?ynowo

 

SENIORZY

 

  • Klasa modeli rakiet wysoko?ciowych S1B:

Andrzej Rusinowski

br?zowy medal, wynik 685 metrów

Andrzej Rusinowski

z?oty medal dru?ynowo

  • Klasa modelu rakietoplanów zdalnie sterowanych S8E/P:

Bartosz Ka?mierski, Andrzej Rusinowski

br?zowy medal dru?ynowo

 

  • Klasa modeli replik rakiet kosmicznych S7:

Andrzej Rusinowski

srebrny medal dru?ynowo

 

Na osobny w?tek zas?uguj? sukcesy Instruktora Grzegorza Goryczki, który dzieli si? swoim talentem, dopinguje i zara?a m?odych Modelarzy  ogromn? pasj? do lotnictwa:

 

Grzegorz Goryczka

srebrny medal indywidualnie w konkurencji seniorów w klasie modeli rakiet wysoko?ciowych S1B z wynikiem 715,5 m

z?oty medal dru?ynowo w klasie modeli rakiet wysoko?ciowych S1B

br?zowy medal indywidualnie w klasie modeli replik rakiet kosmicznych S7

srebrny medal dru?ynowo w klasie modeli replik rakiet kosmicznych S7

srebrny medal dru?ynowo w klasie modeli replik rakiet wysoko?ciowych S5C

 

 

>>> Pos?uchaj rozmowy z p. Grzegorzem Goryczk? <<<