Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

http://leonardo.ckp.edu.plMAUT LEONARDO - zaj?cia Rozpoczynamy zaj?cia w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych LEONARDO dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu >>>


Zaj?cia dla uczniów s? bezp?atne, rozpoczynaj? si? 15 wrze?nia 2016 r. i odbywaj? si? w ka?dy pi?tek od godziny 16:00 w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Mielec ul. Wojska Polskiego 2B.

 

Jedynym wyj?tkiem s? zaj?cia z Robotyki dla grupy pocz?tkuj?cej (w tabeli poni?ej kurs nr 1), które rozpoczynaj? si? o godz. 15.00 i b?d? prowadzone w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y ”KANA” przy ul. Ks. Arczewskiego 7. Wszystkie kursy trwaj? od wrze?nia 2017 roku do lutego 2018 roku.

 

 

Lp.

Nazwa zaj??

Liczba godzin

1.

Laboratorium budowy i programowania robotów dla pocz?tkuj?cych (uczniowie w wieku 11 do 14 lat)

30

2.

Laboratorium budowy i programowania robotów dla zaawansowanych (uczniowie powy?ej 12-go roku ?ycia)

45

3.

Laboratorium nauki programowania poprzez zabaw? – gra „Scottie Go!” oraz roboty „mBot” (dla dzieci z klas I-IV)

30

4.

„Kreatywno?? i logika” - laboratorium nauki programowania w programie Scratch (dla uczniów powy?ej 10-go roku ?ycia)

30

5.

Zaj?cia modelarskie dla pocz?tkuj?cych (dla uczniów klas I-V)

30

 

Uwaga: dziecko z klasy I, które chcia?oby uczestniczy? w zaj?ciach Laboratorium nauki programowania poprzez zabaw? – gra „Scottie Go!” oraz roboty „mBot”  powinno umie? czyta? oraz dodawa? i odejmowa? w zakresie 10.

 

 

W ramach MAUT Leonardo w najbli?szym pó?roczu prowadzone b?d? równie? zaj?cia modelarskie dla ?redniozaawansowanych i zaawansowanych (grupa mistrzowska), na które nie przewidziana jest rekrutacja, gdy? s? to kontynuacje prowadzonych w zesz?ym roku zaj??. Zaplanowana jest równie? organizacja zaj?? z Zapisu konstrukcji (rysunek techniczny) dla uczniów liceów ogólnokszta?c?cych, na które rekrutacja prowadzona b?dzie w poszczególnych szko?ach.

 

Osoby które zapisa?y si? na zaj?cia otrzyma?y wiadomo?? sms na telefon podany w formularzu zg?oszeniowym. Je?eli do kogo?nie dotar? sms z informacj? o rozpocz?ciu zaj?? prosz? o kontakt e-mail na adres: a.mikula@ckp.edu.pl

 

 

Kilka s?ów o MAUT „Leonardo”

M?odzie?owa Akademia Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpocz??a dzia?alno?? w lutym 2014 r. Staramy si? prowadzi? kursy na takim poziomie, aby uczniowie mogli dobrze rozwija? swoje talenty oraz naby? okre?lone umiej?tno?ci, np. projektowania i budowy modeli statków powietrznych czy programowania robotów. Zale?y nam tak?e, by skutecznie przygotowywa? m?odzie? do konkursów lokalnych i krajowych, za? w przypadku modelarzy równie? mi?dzynarodowych. Dowodem naszego zaanga?owania s? wyró?nienia w wojewódzkich konkursach z robotyki czy mistrzowie ?wiata i Europy w modelarstwie. Wi?cej informacji o dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” znajduje si? na stronie: www.leonardo.ckp.edu.pl