Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

http://leonardo.ckp.edu.pl?wi?towali niepodleg?o?? z medalami Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy CKPiDN Mielec wzi?li udzia? w Ogólnopolskich Niepodleg?o?ciowych Zawodach Szybowców Zdalnie Sterowanych F3K >>>


Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wzi?li udzia? w Ogólnopolskich Niepodleg?o?ciowych Zawodach Szybowców Zdalnie Sterowanych F3K zaliczanych do Pucharu Polski, które rozegrano w Krakowie. Podczas rywalizacji ?wietnie spisa? si? Eryk Halaburda, wyprzedzaj?c zarówno zawodników juniorskich, jak i seniorów.

 

Pokona? wszystkich

Zawody w kategorii F3K polegaj? na wykonaniu lotu zdalnie (radiowo) sterowanym modelem szybowca startuj?cym poprzez wyrzucanie „z r?ki”. Modelarz musi zmierzy? si? z sze?cioma trudnymi zadaniami (np. w ci?gu 10 minut czasu startowego zawodnik musi wykona? loty o d?ugo?ci 1, 2, 3 oraz 4 minut). Zadanie, za które startuj?cy otrzyma najmniejsz? ilo?? punktów nie jest brane pod uwag? w klasyfikacji ko?cowej.

Podczas krakowskich zawodów panowa?y bardzo niesprzyjaj?ce warunki pogodowe – wia? silny wiatr, co utrudnia?o loty. Zniszczeniu uleg?o a? 15 modeli! Nie przeszkodzi?o to mielczaninowi Erykowi Halaburdzie, który jako junior ma prawo startowa? zarówno w kategoriach m?odzie?owych, jak i seniorskich. Eryk „pozamiata?”, deklasuj?c rywali zarówno w?ród juniorów, jak i seniorów, pokonuj?c tym samym wielu cenionych modelarzy.

Warto doda?, ?e udany wyst?p zaliczy? równie? Przemys?aw ?urawski, który zaj?? 12. miejsce, co jest du?ym sukcesem w zawodach o tym poziomie i randze.

 

Udane rakietoplany

Kolejn? cz??? zawodów niepodleg?o?ciowych stanowi?a rywalizacja w konkurencji rakietoplanów zdalnie sterowanych S8E/P. W tej klasie model szybowca nap?dzany silnikiem du?ej mocy startuje pionowo (jak rakieta), po czym traci nap?d i w powietrzu „staje si?” szybowcem. Na wynik w seniorskiej konkurencji S8E/P sk?adaj? si? dwa czynniki. Pierwszy to czas lotu, gdzie 6 minut jest maksymalnym wynikiem. Zarówno czas krótszy, jak i d?u?szy skutkuje utrat? punktów. Drugim czynnikiem decyduj?cym o punktacji jest celno?? l?dowania, która cz?sto przewa?a o wyniku konkurencji.

Trzecie miejsce w seniorskiej kategorii rakietoplanów zaj?? Wojciech Koszelski, który - podobnie jak Eryk wcze?niej – pokona? wielu du?o bardziej do?wiadczonych zawodników. Niestety, Eryk Halaburda z powodu nieudanego l?dowania znalaz? si? poza podium, zajmuj?c „dopiero” czwarte miejsce.

 

Niespodzianki na koniec

Na zako?czenie zawodów odby?o si? podsumowanie generalnej klasyfikacji Pucharu Polski 2017 w kategorii S8E/P. Drugie miejsce zaj?? Eryk Halaburda, za? na trzecim uplasowa? si? inny modelarz z MAUT „Leonardo” – Andrzej Rusinowski. Jednak to nie wyniki Pucharu Polski by?y najwi?kszym zaskoczeniem dla zawodników z Mielca.

- Eryk Halaburda, Wojtek Koszelski, Przemek ?urawski, Mateusz Czerkies i Kacper Krempa otrzymali powo?ania do kadry narodowej w kategorii F3K. Pokazuje to, ?e ro?nie nasz poziom nie tylko w kategoriach modeli kosmicznych, ale równie? w innych klasach – nawet tak trudnych, jak F3K – komentuje Grzegorz Goryczka, trener modelarzy z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.