Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

Kwalifikacyjny kurs zawodowy b?dzie finansowany z subwencji o?wiatowej co oznacza, ?e uczestnicy kursu nie b?d? wnosi? op?aty. Dotyczy to równie? absolwentów zasadniczych szkó? zawodowych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych do poziomu technika lub innej kwalifikacji zasadniczej szko?y zawodowej. Powy?sze kursy b?d? prowadzone wed?ug programu nauczania uwzgl?dniaj?cego now? podstaw? programow? kszta?cenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba godzin kszta?cenia na kursie kwalifikacyjnym jest równa minimalnej liczbie godzin kszta?cenia okre?lonej w podstawie programowej. Ponadto kwalifikacyjne kursy zawodowe ko?czy? si? b?d? egzaminem potwierdzaj?cym kwalifikacje zawodowe.

 

Uko?czenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umo?liwi przyst?pienie do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okr?gow? komisje egzaminacyjn? oraz uzyskanie ?wiadectwa potwierdzaj?cego kwalifikacj? w zawodzie. Osoby, które zda?y egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodr?bnionych w danym zawodzie oraz posiadaj? poziom wykszta?cenia wymagany dla danego zawodu b?d? mog?y otrzyma? dyplom potwierdzaj?cy kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

 

W zawodach: operator obrabiarek skrawaj?cych, mechanik-monter maszyn i urz?dze?, technik mechanik, technik informatyk, monter mechatronik.

 

B?d?c uczestnikiem kursu jak i po jego uko?czeniu istnieje mo?liwo?? zatrudnienia w zak?adach pracy ze SSE z którymi CKPiDN utrzymuje sta?y kontakt: BURY Sp. z o.o, Husqvarna Poland Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o.,  Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

 

 

Dysponujemy najnowocze?niejsz? baz? dydaktyczn? do kszta?cenia

zawodowego w Mielcu

 

ZAPISY >>>

 

Infomumjemy, ?e nie prowadzimy zapisów na kurs z zakresu kwalifikacji M44 z powodu braku wolnych miejsc.


M19 U?ytkowanie obrabiarek skrawaj?cych 


Nowy bezp?atny system kszta?cenia zawodowego dla doros?ych!

 

ZAPISY >>>

 

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kszta?cenia osób doros?ych i bezp?atny sposób na :

 

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupe?nienie swojego wykszta?cenia,
 • udoskonalenie swoich umiej?tno?ci,

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mog? uczestniczy? wszystkie zainteresowane osoby , które uko?czy?y  gimnazjum lub 8-letni? szko?? podstawow? oraz 18-ty rok ?ycia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZP?ATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie nast?puj?cych kwalifikacji:

 

II. ORGANIZACJA

U?ytkowanie obrabiarek skrawaj?cych, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kszta?cenia

M19

722307

Operator obrabiarek

skrawaj?cych

690 godz.

 

Kurs prowadzony b?dzie w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotycz?cego) zagadnie? teoretycznych). Czas trwania kursu M19 przewidziany jest na 4 semestry.

Uko?czenie tego kursu umo?liwia przyst?pienie do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okr?gow? komisje egzaminacyjn?. Zdobycie tej kwalifikacji M19 wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykszta?cenia ogólnego oznacza? b?dzie zdobycie zawodu potwierdzonego dyplomem.

 

III. UMIEJETNO?CI

 

W programie przewidziana jest realizacja nast?puj?cych modu?ów dydaktycznych:

 • M1. Przygotowanie do wykonywania prac operatorskich
 • M2. Przygotowywanie obrabiarek skrawaj?cych do obróbki
 • M3. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych
 • M4 Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • M5. Przygotowanie do wej?cia na rynek pracy +Praktyka

 

S?uchacz powy?szej kwalifikacji powinien by? przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada? zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawaj?cych konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawaj?cych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 

IV. OPIS  ZAWODU

Operator obrabiarek skrawaj?cych nale?y do zawodów bardzo cz?sto spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominuj?cym uk?adem czynno?ci w zawodzie s? prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik  zajmuj?cy  si? wytwarzaniem  cz??ci maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych  i obrabiarkach  sterowanych numerycznie. S?uchacze  tego  zawodu  znajduj? zatrudnienie  przede  wszystkim  w  przedsi?biorstwach  przemys?u metalowego  i maszynowego,  przedsi?biorstwach  obs?ugowo-naprawczych,  a  tak?e  w  innych  dzia?ach gospodarki,  zajmuj?cych  si?  wytwarzaniem.

 

 


M44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz?dze? 


Nowy bezp?atny system kszta?cenia zawodowego dla doros?ych!

 

ZAPISY >>>

 

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kszta?cenia osób doros?ych i bezp?atny sposób na :

 

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupe?nienie swojego wykszta?cenia,
 • udoskonalenie swoich umiej?tno?ci,

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mog? uczestniczy? wszystkie zainteresowane osoby , które uko?czy?y  gimnazjum lub 8-letni? szko?? podstawow? oraz 18-ty rok ?ycia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZP?ATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie nast?puj?cych kwalifikacji:

 

II. ORGANIZACJA

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz?dze?

M44

311504

Technik mechanik

120 godz. + 140 godz. praktyki

 

Kurs prowadzony b?dzie w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotycz?cego) zagadnie? teoretycznych). Czas trwania kursu M44 przewidziany jest na 1 semestr.

Uko?czenie tego kursu umo?liwia przyst?pienie do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okr?gow? komisje egzaminacyjn?. Zdobycie kwalifikacji M44 oraz M19 wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykszta?cenia ogólnego oznacza? b?dzie zdobycie zawodu technika mechanika potwierdzonego dyplomem.

 

III. UMIEJETNO?CI

 

W programie przewidziana jest realizacja nast?puj?cego modu?u:

 

 • Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji + praktyka zawodowa

 

S?uchacz powy?szej kwalifikacji powinien by? przygotowany do wykonywania zada? zawodowych polegaj?cych na organizowaniu procesu produkcji.

 

IV. OPIS  ZAWODU

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo d?ugiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasi?giem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urz?dze? i mechanizmów, wytwarzanie  cz??ci maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych  i obrabiarkach  sterowanych numerycznie Technicy mechanicy mog? podejmowa? prac? w ró?nych ga??ziach przemys?u o ró?nym stopniu organizacji produkcji i us?ug, w bran?y mechanicznej w przemy?le maszynowym, budownictwie, transporcie.


E3 Monta? urz?dze? i systemów mechatronicznych 


Nowy bezp?atny system kszta?cenia zawodowego dla doros?ych!

 

ZAPISY >>>

 

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kszta?cenia osób doros?ych i bezp?atny sposób na :

 

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupe?nienie swojego wykszta?cenia,
 • udoskonalenie swoich umiej?tno?ci,

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mog? uczestniczy? wszystkie zainteresowane osoby , które uko?czy?y  gimnazjum lub 8-letni? szko?? podstawow? oraz 18-ty rok ?ycia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZP?ATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie nast?puj?cych kwalifikacji:

 

II. ORGANIZACJA

Monta? urz?dze? i systemów mechatronicznych, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kszta?cenia

E.3

742114

Monter mechatronik

600 godz.

(210 godz. + 390 godz.)

 

U?ytkowanie urz?dze? i systemów mechatronicznych

E.4

742114

Monter mechatronik

100 godz.

 

Kursy prowadzone b?d? od wrze?nia 2017 roku w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotycz?cego) zagadnie? teoretycznych). Czas trwania kursu E.3 przewidziany jest na 3 semestry, kursu E.4 - 1 semestr (po uko?czeniu kursu E3).

Uko?czenie kursów umo?liwia przyst?pienie do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okr?gow? komisje egzaminacyjn?. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (E.3, E.4) sk?adaj?cych si? na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykszta?cenia ogólnego oznacza? b?dzie zdobycie zawodu potwierdzonego dyplomem.

 

III. UMIEJETNO?CI

 

W programie przewidziana jest realizacja nast?puj?cych modu?ów dydaktycznych:

 1. Wykonywanie pomiarów w uk?adach elektrycznych i elektronicznych;
 2. Badanie konstrukcji mechanicznych;
 3. Montowanie elementów, urz?dze? i systemów mechatronicznych;
 4. Eksploatacja urz?dze? i systemów mechatronicznych.

 

S?uchacz powy?szych kwalifikacji powinien by? przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada? zawodowych:

 • montowania urz?dze? i systemów mechatronicznych (w tym: monta? elementów i podzespo?ów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych);
 • wykonywania rozruchu urz?dze? i systemów mechatronicznych (w tym: monta? elementów i podzespo?ów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych);
 • wykonywania konserwacji urz?dze? i systemów mechatronicznych (w tym: monta? elementów i podzespo?ów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych).

 

IV. OPIS  ZAWODU

Monter mechatronik mo?e wykonywa? prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urz?dze? i systemów mechatronicznych, oraz operatora maszyn manipulacyjnych g?ównie w dobrze wyposa?onych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach.

 

 


E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 


Nowy bezp?atny system kszta?cenia zawodowego dla doros?ych!

 

ZAPISY >>>

 

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kszta?cenia osób doros?ych i bezp?atny sposób na :

 

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupe?nienie swojego wykszta?cenia,
 • udoskonalenie swoich umiej?tno?ci,

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mog? uczestniczy? wszystkie zainteresowane osoby , które uko?czy?y  gimnazjum lub 8-letni? szko?? podstawow? oraz 18-ty rok ?ycia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZP?ATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie nast?puj?cych kwalifikacji:

 

II. ORGANIZACJA

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kszta?cenia

E.13

351103

Technik informatyk

380 godz.

(200 godz. + 180 godz.)

 

 

Kurs prowadzony b?dzie od wrze?nia 2017 roku w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotycz?cego) zagadnie? teoretycznych). Czas trwania kursu E.13 przewidziany jest na 2 semestry.

Uko?czenie kursu umo?liwia przyst?pienie do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okr?gow? komisje egzaminacyjn?.

 

III. UMIEJETNO?CI

 

W programie przewidziana jest realizacja nast?puj?cych modu?ów dydaktycznych:

 

 1. projektowanie lokalnych sieci komputerowych;
 2. konfigurowanie urz?dze? sieciowych;
 3. administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

 

S?uchacz powy?szej kwalifikacji powinien by? przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada? zawodowych:

 • projektowania okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, doboru urz?dze? sieciowych, komputerów, medium transmisyjnego oraz oprogramowania systemowego i narz?dziowego;
 • montowania elementów lokalnej sieci komputerowej;
 • instalowania i konfigurowania urz?dze? sieciowych i sieciowych systemów operacyjnych, pod??czenia sieci lokalnej do Internetu i zabezpieczenia przep?ywu danych w sieci;
 • diagnozowania i naprawy  awarii wyst?puj?cych w lokalnej sieci komputerowej.

 

IV. OPIS  ZAWODU

Technik informatyk to bardzo nowoczesny i dynamicznie rozwijaj?cy si? zawód. Wykorzystywany jest niemal we wszystkich sferach naszego ?ycia od nauki poprzez  przemys?u sko?czywszy na rozrywce. Absolwenci tego kierunku mog? podejmowa? prac? we wszystkich firmach, w których s? komputery, sieci komputerowe, witryny czy sklepy internetowe. Technicy informatycy uzyskuj? wiedz? i umiej?tno?ci w trzech obszarach bran?y informatycznej: monta? i eksploatacja komputerów, urz?dze? peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych.

 

 

 


E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych  


Nowy bezp?atny system kszta?cenia zawodowego dla doros?ych!

 

ZAPISY >>>

 

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kszta?cenia osób doros?ych i bezp?atny sposób na :

 

 

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupe?nienie swojego wykszta?cenia,
 • udoskonalenie swoich umiej?tno?ci,

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mog? uczestniczy? wszystkie zainteresowane osoby , które uko?czy?y  gimnazjum lub 8-letni? szko?? podstawow? oraz 18-ty rok ?ycia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZP?ATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie nast?puj?cych kwalifikacji:

 

II. ORGANIZACJA

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kszta?cenia

E.14

351103

Technik informatyk

440 godz.

(270 godz. + 140 godz.)

 

 

Kurs prowadzony b?dzie od wrze?nia 2017 roku w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotycz?cego) zagadnie? teoretycznych). Czas trwania kursu E.14 przewidziany jest na 2 semestry.

Uko?czenie kursu umo?liwia przyst?pienie do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okr?gow? komisje egzaminacyjn?.

 

III. UMIEJETNO?CI

 

W programie przewidziana jest realizacja nast?puj?cych modu?ów dydaktycznych:

 

 1. tworzenie stron internetowych;
 2. tworzenie i administrowanie baz danych;
 3. tworzenie aplikacji internetowych.

 

S?uchacz powy?szej kwalifikacji powinien by? przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada? zawodowych:

 

 

 • projektowania i  wykonania stron internetowych, sklepów internetowych, systemów zarz?dzania tre?ci?, budowy dynamicznych witryn wykorzystuj?cych internetowe bazy danych i us?ugi zdalnych serwerów;
 • worzenia aplikacji, skryptów i apletów wykonywanych po stronie klienta oraz serwera;
 • administrowania aplikacjami i witrynami internetowymi;
 • projektowania i tworzenia bazy danych.

 

IV. OPIS  ZAWODU

Technik informatyk to bardzo nowoczesny i dynamicznie rozwijaj?cy si? zawód. Wykorzystywany jest niemal we wszystkich sferach naszego ?ycia od nauki poprzez  przemys?u sko?czywszy na rozrywce. Absolwenci tego kierunku mog? podejmowa? prac? we wszystkich firmach, w których s? komputery, sieci komputerowe, witryny czy sklepy internetowe. Technicy informatycy uzyskuj? wiedz? i umiej?tno?ci w trzech obszarach bran?y informatycznej: monta? i eksploatacja komputerów, urz?dze? peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych.

 

 

 

 


Rekrutacja