zamknij
zamknij
RCTNTW
Kursy i szkolenia
Operator zewnętrzny
Aktualności
Wirtualny spacer po RCTNTW
Wyposażenie
Laboratorium modelarstwa
MAUT "Leonardo"
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Edukacja dla przemysłu – dbamy o dobrą markę polskiej edukacji

Edukacja dla przemysłu – dbamy o dobrą markę polskiej edukacji

 

Edukacja dla przemysłu – dbamy o dobrą markę polskiej edukacji – pod takim hasłem 12 września 2014 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odbyła się konferencja zorganizowania przez Agencję Rozwoju Przemysłu  S.A. Oddział w Mielcu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Konferencja zgromadziła zaszczytne grono osób i instytucji wyrażających gotowość do włączenia się w tworzenie nowoczesnej mieleckiej edukacji zawodowej. Wśród gości znalazły się władze rektorskie i dziekańskie AGH w Krakowie (reprezentanci 10 wydziałów), władze samorządowe miasta i powiatu, mieleccy przedsiębiorcy, dyrektorzy mieleckich szkół oraz wiele innych osób mających realny wpływ na kształt mieleckiej edukacji zawodowej i technicznej. Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być mielecka edukacja zawodowa, aby mogła w pełni odpowiadać potrzebom mieleckiego przemysłu.

 

Pierwszym z prelegentów zabierających głos podczas konferencji był prof. dr hab. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. nauki AGH w Krakowie. Przedstawił on dane liczbowe dotyczące Akademii Górniczo-Hutniczej. Zdaniem profesora największą przeszkodą dla innowacyjności firm nie jest już finansowanie, lecz brak wykwalifikowanych pracowników, którzy stanowią dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw podporę ich sukcesu. Polski przemysł potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów w dyscyplinach technicznych. Szacuje się, że w Polsce brakuje obecnie blisko 80 000 inżynierów. Aktualnie AGH kształci na 57 kierunkach studiów. Współpraca z przemysłem stanowi dla uczelni jeden z głównych kierunków działania. Dlatego też powołano Konwent AGH, który jest organem doradczym uczelni skupiającym w swych szeregach ścisłe władze województw oraz menedżerów wielu przedsiębiorstw. Część nauczycieli akademickich AGH ma za sobą doświadczenie pracy w przemyśle. Uczelnia stara się konsultować programy studiów z otoczeniem gospodarczym, a także zapraszać do prowadzenia zajęć inżynierów – praktyków. Ponadto uczelnia sukcesywnie rozwija system praktyk przemysłowych. Od 1999 r. przy AGH z sukcesem działa Centrum Karier powołane do nawiązywania i podtrzymywania współpracy pomiędzy uczelnią a sektorem gospodarczym. Podsumowując, Rektor Z. Kąkol zaznaczył, że prawdziwym i ciągłym wyzwaniem dla uniwersytetów technicznych jest znalezienie właściwych proporcji i równowagi pomiędzy kształceniem i badaniami w zakresie nauk podstawowych i stosowanych.

 

Krzysztof Ślęzak, Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu przedstawił historię Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, od której wszystko w Mielcu zaczęło się na nowo. Lata 90. przyniosły w Mielcu upadek lokalnego przemysłu. Strukturalne bezrobocie, brak ofert pracy i zbędny  majątek produkcyjny po WSK były jedynym, co pozostało po latach świetności regionu. Należało podjąć szereg celowych działań zmierzających do poprawy sytuacji Mielca. Między innymi z tych pobudek w 1995 roku powołano w Mielcu Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, która była pierwszą strefą ekonomiczną utworzoną w Polsce. Jej celem było utworzenie wielu miejsc pracy oraz pozyskanie nowych inwestycji. Przy ogromnej monokulturze przemysłowej miasta, szczególnie ważna okazała się  dywersyfikacja branżowa, którą udało się przeprowadzić z dużym powodzeniem. Obok od lat wiodących w Mielcu branż pojawiły się nowe;  poligrafia i opakowania, produkcja elementów dla budownictwa, elektronika, a także branża IT.  Obserwując mieleckie szkolnictwo zawodowe, dochodzimy do wniosku, że w zasadzie udaje się w naszym mieście kształcić specjalistów, których profil edukacyjny odpowiada dywersyfikacji branżowej. Jednakże rozwój gospodarczy regionu stawia mieleckie szkolnictwo zawodowe przed nowymi wyzwaniami. Obecnie SSE zatrudnia 29 566 pracowników (w tym 17 074 w Mielcu) i stała się źródłem ożywienia gospodarczego podkarpacia. Trzeba nieustannie dostosowywać ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy i kształcić kadry w sposób przemyślany i umiejętny.

 

Z danych, które przedstawił Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – Zdzisław Nowakowski wynika, że oświata w Mielcu dostosowuje się do wymagań tutejszego rynku pracy. Młodzież w powiecie mieleckim wybiera w dużej mierze kształcenie w technikach i szkołach zawodowych. Tendencja ta jest odmienna w stosunku do wyborów młodych ludzi obserwowanych w kraju, a także województwie. Przegląd wniosków poprojektowych dotyczących szeroko rozumianego kształcenia, zrealizowanych przez CKPiDN w Mielcu na przestrzeni kilku lat, uwypukla myśl, iż realnym i słusznym działaniem jest konieczność organizacji staży dla uczniów i nauczycieli w zakładach pracy. Ponadto koniecznym wydaje się zaangażowanie pracowników przedsiębiorstw – kadry inżynieryjno-technicznej do prowadzenia zajęć realizowanych, na przykład w ramach bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla osób dorosłych. Wybierając kształcenie w ramach KKZ zyskuje się możliwość łatwego i przejrzystego budowania ścieżki zawodowej odpowiadającej potrzebom rynku pracy. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, iż sukcesywnie wdrażane zmiany w kształceniu zawodowym w Polsce pozwalają na bardziej adekwatne dostosowywanie profilu i modelu kształcenia do potrzeb danego regionu. Dyrektor Z. Nowakowski przypomniał także wielokrotnie podnoszony postulat mówiący o tym, że Ministerstwo Gospodarki należy uczynić współodpowiedzialnym za rozwój polskiego szkolnictwa technicznego na równi z Ministerstwem Edukacji Zawodowej.

 

Na sesji plenarnej „Kształcić nowocześnie” prelegenci - prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Krzysztof Ślęzak oraz Zdzisław Nowakowski uznali, iż istnieje silna potrzeba kształcenia technicznego na poziomie średnim, ale także wyższym. Ponadto ważnym postulatem wydaje się konieczność przeprowadzenia celowej, pogłębionej analizy rynku pracy, która w dalszej perspektywie da odpowiedź, jakiej wiedzy, kompetencji i umiejętności oczekują mieleccy przedsiębiorcy od absolwentów szkół, zarówno szczebla średniego, jak i wyższego. Tworzony w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Krakowie w pełni odpowiada potrzebom mieleckiej gospodarki, a więc kształceniu związanemu z lotnictwem, przemysłem samochodowym, mechaniką i przetwórstwem materiałów. Nie do przecenienia okazują się także partnerskie działania przedstawicieli przemysłu oraz edukacji zmierzające do wypracowania wartościowego i celowego programu nauczania będącego realną odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki.

 

Ponadto podczas konferencji wręczono pięć kolejnych nominacji JM Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki nowym Członkom Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu. Obecnie Rada Liczy trzydziestu dwóch członków reprezentujących przedsiębiorców, władze oświatowe i samorządowe.

 

Liczna delegacja władz AGH po zakończeniu pierwszej sesji plenarnej zwiedziła przedsiębiorstwa zlokalizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Wśród firm, które odwiedzili goście znalazły się: Polskie Zakłady Lotnicze a Sikorsky Company, KIRCHHOFF Polska oraz BURY Technologies. Ostatnim z punktów programu dla delegacji z Krakowa było zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktycznej Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

 

Podczas drugiej sesji plenarnej „Kształcenie zawodowe w nowej perspektywie finansowej UE” głos zabrał Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który mówił na temat „Wsparcia szkolnictwa zawodowego w RPO WP 2014-2020”.

 

Trzecia sesja plenarna pt. „Jakość kształcenia” była prezentacją wyników egzaminów zawodowych. Prezentacji dokonała Pani  Elżbieta Araminowicz, Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

 

Joanna Lichota

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Aktualności

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991