zamknij
zamknij
RCTNTW
Kursy i szkolenia
Operator zewnętrzny
Aktualności
Wirtualny spacer po RCTNTW
Wyposażenie
Laboratorium modelarstwa
MAUT "Leonardo"
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Konsorcjum AGH i INNOAGH operatorem zewnętrznym RCTNTW

W dniu 31 stycznia 2014 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie reprezentowaną przez Prorektora ds. Kształcenia Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Tytkę oraz Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH reprezentowanym przez Członka zarządu dr. inż. Dominika Kowala, a Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu reprezentowanym przez Dyrektora Zdzisława Nowakowskiego. Konsorcjum zostało wybrane w drodze postępowania przetargowego.

 

Umowa ta dotyczy wyboru operatora zewnętrznego RCTNTW, a tym samym udostępnienia na okres 5 lat laboratoriów, w których konsorcjum AGH oraz INNOAGH będzie prowadzić działalność dydaktyczną i badawczą skierowaną do lokalnych przedsiębiorstw. Ponadto RCTNTW stanie się także bazą dydaktyczno-laboratoryjną dla studentów AGH w Mielcu. Z racji przeznaczenia laboratoriów i ich wyposażenia obszar tematyczny oferowanych kursów, szkoleń i badań będzie dotyczył głównie branży mechanicznej, materiałowej, mechatronicznej, lotniczej oraz informatycznej.

 

Za sprawą podpisanej umowy zostaną wypełnione wszystkie wymagania, jakie dotyczą projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki” – zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 3. Regionalny system innowacji. Założenia programu obejmują:

  • Organizowanie przez CKPiDN zajęć praktycznych dla uczniów mieleckich szkół zawodowych oraz osób dorosłych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych – ta działalność jest finansowana z budżetu państwa, w ramach przyznawanej przez Powiat Mielecki subwencji oświatowej;
  • Organizowanie przez Operatora zewnętrznego, którym od dnia 31 stycznia 2014 r. jest AGH oraz INNOAGH szkoleń oraz badań. Jest to już działalność odpłatna. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby była ona prowadzona także w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Podpisana umowa szczególnego znaczenia nabiera w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, gdzie wyraźnie zaznacza się potrzeba podniesienia jakości edukacji, rozwój usług cyfrowych, przedsiębiorczości, rozwój działalności badawczej oraz transferu do gospodarki.

 

Podpisanie umowy połączone było z konferencją prasową, podczas której przedstawiono informacje na temat planów dalszego rozwoju uczelni AGH w Mielcu oraz szeroko rozumianego otoczenia społeczno – biznesowego miasta i regionu.

 

Dyrektor CKPiDN Zdzisław Nowakowski podkreślił, że podpisany dokument to nie tylko kolejny krok w zacieśnianiu kontaktów z renomowaną uczelnią, jaką jest AGH, ale jest on także konkretnym instrumentem do realizacji celów wyznaczonych przez programy operacyjne nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ponadto możliwe staje się rozwijanie powiązań i synergii między mieleckimi przedsiębiorstwami, a pracownikami naukowymi AGH. Współpraca ta może przełożyć się na wspólne projekty badawcze w zakresie transferu nowych technologii do przemysłu. W tym modelu to przedsiębiorca zgłasza swoje potrzeby, a uczelnie wyższe włączają się w ten proces.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko odniósł się także do powstającej w Mielcu Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu. W założeniu jest to ciało doradcze, którego zadaniem ma być między innymi określanie kierunków kształcenia w odniesieniu do potrzeb przemysłu oraz rynku pracy. W tym kontekście bardzo ważna staje się rola przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Konsultacyjnej, gdyż to oni mogą wspierać proces edukacyjny organizując staże i praktyki. Rada Konsultacyjna pomoże także w prawidłowym funkcjonowaniu RCTNTW – właściwie określając jego kierunki rozwoju.

 

Warto zaznaczyć, iż związki biznesu – przedsiębiorstw ze światem nauki są ogromne. Istnieje swoisty rodzaj symbiozy między nimi i tylko adekwatnie i racjonalnie prowadzony rozwój tych dwóch może sprzyjać szeroko rozumianemu sukcesowi, zarówno nauki, jak i gospodarki. Dr inż. Dominik Kowal powiedział, że AGH jest uczelnią otwartą na współpracę z przemysłem, przedsiębiorstwami i biznesem. Można ją nazwać Uniwersytetem III Generacji. Spółka INNOAGH, której właścicielem jest sama uczelnia została zawiązania właśnie po to, aby zbliżyć uczelnię do przemysłu. Reprezentant INNOAGH zapowiedział, że spółka jako lider konsorcjum dołoży wszelkich starań, aby transfer technologii przyniósł wymierne korzyści w Mielcu i regionie.

 

Mielecki przemysł chce zatrudniać naszych absolwentów, a naszą podstawową rolą jest właśnie uczenie i to uczenie takie, jakiego oczekuje przemysł. Dzisiaj okazuje się, że potrafimy to robić i chcielibyśmy to robić jeszcze lepiej – powiedział prof. Andrzej Tytko, dodając, że AGH nieustannie modernizuje kierunki studiów, między innymi pod kątem Mielca. To miasto jest dla nas niezwykle ważne – dodał. Zdaniem Prorektora ds. Kształcenia „obszar Mielca charakteryzuje się specyficzną kulturą polegającą przede wszystkim na doskonałej współpracy. Tutaj nie ma kłótni, nie ma źle rozumianej konkurencji, jest współpraca. AGH znakomicie czuje się w tej obecności”.

 

Przedstawiciele AGH podziękowali także za aprobatę i zaufanie jakim cieszy się uczelnia w lokalnym środowisku, dodając, że uczelnia jest wtedy ważna, gdy jej absolwenci znajdują zatrudnienie, a pomysły rodzące się w murach uczelni są wdrażane do przemysłu.

 

Prof. dr hab. inż. Bolesław Karwat zapowiedzieli, iż rozpoczął się już proces przekształcenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu w Wydział Zamiejscowy AGH, mający kształcić w systemie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Jest już wydana pozytywna opinia władz AGH tej sprawie. Teraz należy czekać aż proces legislacyjny dobiegnie końca, co prawdopodobnie nastąpi 1 października 2015 roku. Inicjatywę stworzenia Wydziału Zamiejscowego AGH w Mielcu i jego kierunki rozwoju należy wesprzeć badaniami statystycznymi i konsultacjami opisującymi zainteresowanie nowo powstającym przedsięwzięciem. Mieleccy samorządowcy zaproszeni na konferencję popierają te działania, uważając, że za ich sprawą przemysł w regionie stanie się nowoczesny i konkurencyjny.

 

Zarówno Starosta Powiatu Mieleckiego – Andrzej Chrabaszcz, jak i Prezydent Miast Mielca – Janusz Chodorowski, zabierając głos w sprawie wysunęli na pierwszy plan czynnik ludzki, mający doniosłe znaczenie w powodzeniu realizacji tego typu inicjatyw i projektów. Oddanie do użytku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania stało się bazą, gdzie można świadomie kształcić młodych ludzi lub doskonalić kwalifikacje doświadczonych pracowników. Rozwój gospodarczy regionu zależy w dużej mierze od stopnia wykwalifikowania pracowników oraz od tego, jakie szanse rozwoju nowych technologii zaistnieją na danym terenie.

 

Podpisana umowa i wszelkie działania oscylujące wokół niej wpłyną na rozwój technologii mieleckiego przemysłu i na atrakcyjność regionu.

J.L.

 

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Aktualności

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991