Świat zdalnej edukacji

Świat zdalnej edukacji

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizuje projekt „Świat zdalnej edukacji” w ramach Projektu Grantowego: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Program Edukacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

 

Termin realizacji:

1 marca – 30 listopada 2021 r.

Cel projektu:

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalna edukacje w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Kwota wsparcia: 140 848 zł

 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele ze szkół: ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) wszystkich poziomów kształcenia w powiecie mieleckim

Pierwszeństwo w rekrutacji: osoby niepełnosprawne i nieposiadające formalnego przygotowania do prowadzenia zajęć w formie zdalnej

 

Moduły szkoleń – 5 do wyboru:

      I.          Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godz.)

    II.          Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godz.)

  III.          Metodyka edukacji zdalnej (5 godz.) - obowiązkowy

  IV.          Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godz.)

    V.          Przegląd wybranych narzędzi edukacji zadanej (4 godz.)

  VI.          Zintegrowana platforma edukacyjna (5 godz.) - obowiązkowy

VII.          Zoom (5 godz.)

VIII.          Microsoft Teams (5 godz.)

  IX.          Google Meet (5 godz.)

    X.          Multimedialne zasoby edukacyjne (3 godz.)

  XI.          Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godz.)

XII.          Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godz.)

 

Działania konsultacyjno-doradcze:

Ø Wsparcie w doborze strategii, metod i technik w pracy z uczniem w systemie zdalnym;

Ø Pomoc w opracowaniu i dostosowaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

Ø Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Ø Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów;

Ø Dostosowanie sposobów monitorowania i oceniania postępów uczniów do specyfiki pracy zdalnej;

Ø Wsparcie w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z uczniem w systemie zdalnym.

 

 

 

Aktualności:


27.05.2021 r.

W ramach projektu będą organizowane nieodpłatne szkolenia (realizacja wrzesień – październik), na które składa się 5 modułów do wyboru z 12-tu. Nauczyciele biorą udział w dwóch modułach obowiązkowych: Metodyka edukacji zdalnej (5 godz.), Zintegrowana platforma edukacyjna (5 godz.) i wybierają dodatkowe trzy moduły (szczegóły w zgłoszeniu): Zgłoszenia>>>


Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. 17 788 51 94, fax 17 788 51 95

www.ckp.edu.pl

Zespół projektowy

Lider projektu

Anna Mikuła

Tel.: 17 250 64 85

Mail: a.mikula@ckp.edu.pl

Moderator projektu

Danuta Zdonek

Tel.: 17 250 64 84

Mail: d.zdonek@ckp.edu.plCKPiDN Mielec