zamknij
zamknij
Aktualności
IT2edu
Kontakt
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...


Zarządzanie zmianą gospodarczą w społeczeństwie wiedzy

 

W trakcie uroczystości Prezydent Janusz Chodorowski wręczył JM Rektorowi Prof. Antoniemu Tajdusiowi akt przekazania budynku. Była to także wyśmienita okazja uhonorowania Pana Rektora medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” – za zasługi w pomnażaniu potencjału intelektualnego młodzieży, a przy tym za wybitny wkład na rzecz rozwoju naszego miasta w dziedzinie nowoczesnego szkolnictwa wyższego oraz za przydawanie prestiżu uczelni macierzystej także Zamiejscowemu Ośrodkowi Dydaktycznemu AGH w Mielcu. Poświęcenia budynku dokonał Ksiądz Prałat Kazimierz Czesak – proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Uroczystość zaszczycili ponadto:

 • Parlamentarzyści – Krystyna Skowrońska oraz Krzysztof Popiołek
 • ­Marszałek województwa podkarpackiego – dr Mirosław Karapyta
 • ­Prorektor AGH ds. Kształcenia AGH –  prof. Zbigniew Kąkol
 • ­Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH – prof. Janusz Kowal
 • ­Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH – prof. Zbigniew Pasek
 • ­Dyrektor Centrum e-Learningu AGH –  prof. Jan Kusiak
 • ­Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu – dr inż. Bolesław Karwat
 • ­Radni Sejmiku województwa podkarpackiego – Zdzisław Nowakowski oraz Jan Tarapata
 • ­Starosta powiatu mieleckiego – Andrzej Chrabąszcz oraz Wicestarosta Andrzej Bryła
 • ­Wiceprezydenci Mielca – Bogdan Bieniek oraz Mieczysław Wdowiarz
 • ­Przewodniczący Rady Miasta Mielca – Jan Myśliwiec
 • ­Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie –  Jacek Posłuszny
 • ­Prezes PZL Mielec A Sikorsky Company – Janusz Zakręcki
 • ­Dyrektor Oddziału ARP w Mielcu – Mariusz Błędowski
 • ­Prezes „MARR” S.A. – Zdzisław Klonowski
 • ­Przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i inne zaproszone osoby

 

Krakowska uczelnia już kolejny rok kształci studentów w Mielcu. Organizuje je Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz na unikatowej w skali kraju inżynierii mechanicznej i materiałowej. Do tej pory zajęcia odbywały się w gościnnych progach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz w II Liceum Ogólnokształcącym. W najbliższym semestrze zajęcia będą prowadzone w nowym budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Aula może pomieścić nawet 140 osób. Ćwiczenia i laboratoria będą prowadzone w siedmiu salach dydaktycznych. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane. Remont budynku został w całości sfinansowany przez samorząd miasta w kwocie 2 ml 200 tysięcy złotych.

 

W drugiej części uroczystości odbyło się seminarium „Zarządzanie zmianą gospodarczą w społeczeństwie wiedzy” zorganizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. „Nie da się zarządzać zmianą gospodarczą bez stworzenia lokalnego partnerstwa skupiającego: przemysł, samorząd, edukację oraz partnerów społecznych. W Mielcu mamy wolę, aby to nastąpiło” –  tymi słowami rozpoczął seminarium dyrektor CKPiDN Zdzisław Nowakowski. Powiedział także, że impulsem zmian jest nauka, która jest źródłem nowej wiedzy oraz innowacyjnych zachowań w obszarze stosowania nowych technologii, nowych metod zarządzania oraz nowych systemów dydaktycznych. Stąd taki a nie inny dobór prelegentów oraz ich krótkich wystąpień.

 

Działalność naukowo-dydaktyczną w Auli ZOD AGH w Mielcu zainaugurował JM Rektor AGH prof. Antoni Tajduś. W swoim wystąpieniu „Transfer technologii z uczelni do przemysłu” zwrócił uwagę, że „konieczne jest zbudowanie środowiska i warunków do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o technologie wypracowane na uczelni.” W relacjach biznes – nauka istnieje wiele barier i dlatego należy je niwelować. Między innymi 20% polskich przedsiębiorców nie ma wiedzy o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym, 40% firm nie wie jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowanych komercjalizacją badań. Z kolei 62% naukowców deklaruje, że są autorami rozwiązań, które można wdrożyć do przemysłu. Jak radzi sobie z tym AGH? Przede wszystkim utworzyła w 2007 roku dwie jednostki pozawydziałowe:  Centrum Transferu Technologii oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Działają one w obszarze marketingu nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz obsługi finansowania i transferu technologii. Propagują wśród studentów, absolwentów i pracowników postawy przedsiębiorczości. Świadczą bezpośrednią pomoc w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Ponadto AGH rozwija Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH i jest partnerem w Krakowskim Parku Technologicznym. Plany na przyszłość, to skorzystanie z doświadczeń amerykańskiej Doliny Krzemowej, które opierają się na współpracy w triadzie: nauka – biznes – administracja. „Jednak sekret tkwi w ludziach – potrzebni są odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach, to jest co najmniej połowa sukcesu. Trzeba umieć znajdować odpowiednich ludzi” – powiedział prof. A.Tajduś.

 

Zdzisław Klonowski rozwinął tematykę „IN-TECH – nowy model współpracy przedsiębiorców, nauki i samorządu”. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. realizuje projekt zatytułowany Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego. Podczas wystąpienia Prezes przedstawił jego założenia i funkcje jakie ma spełniać.

 

O Lean Management tzw. odchudzonym zarządzaniu w restrukturyzacji przedsiębiorstwa mówił niezmiernie interesująco Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec A Sikorsky Company. Firma ta jest idealnym przykładem wprowadzenia narzędzi lean, które istotnie wpływają na usprawnienie produkcji i zarządzania.  „Na osiągnięcie operacyjnej doskonałości firm należących do United Technologies Corporation składają się trzy elementy: kultura organizacji, narzędzia (TQM i Lean Management) oraz  kompetencje ludzi” powiedział J. Zakręcki.

 

Kolejne wystąpienie zatytułowane „Nowe innowacyjne metody do tłoczenia blach” dotyczyło tłoczenia blach na gorąco. Przedstawił je w przystępny sposób Władysław Chorzępa z Kirchhoff Polska. Prelegent stwierdził między innymi, że w samochodach pojawia się coraz więcej części tłoczonych na gorąco, co istotnie obniża ich ciężar. Ciekawostką w tej innowacyjnej metodzie jest to, że po nagrzaniu materiału do temperatury 950 0C i jego tłoczeniu musi nastąpić bardzo szybkie chłodzenie – co najmniej 27 0C na sekundę.

 

Następnie głos zabrali prof. Jan Kusiak oraz Zdzisław Nowakowski. Temat wspólnego wystąpienia brzmiał: „mielec.edu.pl – wspólny CeL AGH w Krakowie oraz CKPiDN w Mielcu”. Od kilku już lat trwa bardzo udana współpraca obu instytucji w obszarze upowszechniania nowej metody nauczania, jaką jest e-learning (kształcenie na odległość). U podstaw wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest utworzenie „mieleckich otwartych zasobów edukacyjnych” znajduje się wiele obiektywnych zewnętrznych (światowych oraz krajowych) uwarunkowań. Przede wszystkim aktualne są następujące meta trendy globalnej edukacji:

 1. Postępująca ewolucja w sposobie komunikacji pomiędzy ludźmi i maszynami.
 2. Wspólne dzielenie się i tworzenie wiedzy.
 3. Trójwymiarowe aplikacje komputerowe.
 4. Łączenie się ludzi poprzez sieci.
 5. Gry jako platformy pedagogiczne.
 6. Przesunięcie procesu tworzenia treści edukacyjnych do ich użytkowników.
 7. Ewolucja wszechobecnych platform.

„Sala lekcyjna już nie jest jedynym miejscem, w którym uczeń zdobywa wiedzę.  Można zatem oczekiwać, że w szkole 2.0 będziemy przetwarzać swoje dane w chmurze  internetowej, udostępniającej konkretne aplikacje, a także zapewniającej możliwość zapisywania danych, bezpieczeństwo i prywatność” – powiedział Z. Nowakowski.

Wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz aktualnie realizowane przez CeL AGH projekty: „Rok zerowy”, „Notatki w Internecie”, „Wirtualne Koło Zainteresowań”, „Open AGH – repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych”, to najlepsze rekomendacje dla naszej lokalnej inicjatywy.

 

Seminarium zakończyło wystąpienie dyrektora WUP w Rzeszowie Jacka Posłusznego, który uzasadnił znaczenie partnerstw lokalnych na rzecz zarządzania zamianą gospodarczą. Było to naturalne przejście do kolejnego punktu uroczystości, jaką było podpisanie „Deklaracji współpracy na rzecz powstanie lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania zamianą gospodarczą”. Deklaracja zakłada opracowanie trwałego systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą pozwalającego na:

 

 • ­prognozowanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje zawodowe i dostosowanie programów nauczania do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie;
 • ­wspieranie procesów transferu innowacyjnych technologii i wiedzy oraz ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do potencjału badawczego oraz intelektualnego;
 • ­propagowanie stosowania i korzystania z usług on-line, szczególnie poprzez działania na rzecz podnoszenia umiejętności informatycznych i dostępu do Internetu;
 • ­dążenie do zapewnienia komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje, zmierzających do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków.

 

Deklarację podpisali:

 • Prezydent Mielca – Janusz Chodorowski
 • Starosta Powiatu Mieleckiego – Andrzej Chrabąszcz
 • Kierownik ZOD AGH w mielcu – dr inż. Bolesław Karwat
 • Dyrektor Oddziału ARP w Mielcu – Mariusz Błędowski
 • Prezes „MARR” S.A. – Zdzisław Klownowski
 • Dyrektor PUP w Mielcu  - Stanisław Stachowicz
 • Dyrektor CKPiDN w Mielcu – Zdzisław Nowakowski

 

Inicjatywa środowiska mieleckiego uwieńczona w utworzeniem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH spotkała się z gratulacjami w okolicznościowych wystąpieniach gości.

 

W swoich okolicznościowych wystąpieniach gratulacje złożyli: Posłanka na Sejm RP Krystyna Skowrońska oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta. Samorząd województwa, doceniając znaczenie powstania Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, przyznał dotację na jego rozwój w wysokości 150 tysięcy złotych.

 

Ostatnim punktem uroczystości był wykład dr. Jacka Gądeckiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tytuł wykładu brzmiał: „Socjologia domu: dom i zamieszkiwanie we współczesnym świecie”.

 

Dyrekcja oraz pracownicy CKPiDN czują się wyróżnieni, że od początku mogą uczestniczyć i pomagać władzom AGH w organizowaniu w Mielcu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego. Słowa te kierujemy w szczególności do prof. Zbigniewa Kąkola, prof. Jana Kusiaka oraz dr. Bolesława Karwata – osób, z którymi najczęściej kontaktujemy się. Swoją wiedzą i życzliwością osoby te wzbogacają także działalność dydaktyczną naszej placówki.

 

>> Zobacz pełny tekst deklaracji


Pliki do pobrania:
  Prof. Antoni Tajduś - Transfer technologii z uczelni do przemysłu
  Zdzisław Klonowski - Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech
  Janusz Zakręcki - Lean Management w nowoczesnym przedsiębiorstwie
  Władysław Chorzępa - Tłoczenie blach na gorąco
  Prof. Jan Kusiak - Cel AGH
  Zdzisław Nowakowski - mielec.edu.pl
Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991