Działalność

 FILMY CKPiDN MIELEC >>>

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest zespołem dwóch placówek: istniejącego od 1997 roku Centrum Kształcenia Praktycznego, które w 2020 roku zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego oraz powołanego uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego w 2003 roku Powiatowego Ośrodka Metodycznego.

Cele i zadania CKPiDN określa Statut:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje zadania z zakresu praktycznej i teoretycznej nauki zawodu dla uczniów mieleckich szkół w następujących zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik grafiki i poligarfii cyfrowej, technik robotyki, operator obrabiarek skrawających, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu oraz prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla dorosłych. Prowadzi także kształcenie ustawiczne osób dorosłych w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
  • Powiatowy Ośrodek Metodyczny realizuje zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szcze­gólnym uwzglę­dnie­niem doradztwa metodycz­nego. Ośrodek organizuje powiatowy system doradztwa pedagogicznego w drodze wzajemnych porozumień: pomiędzy organami prowadzącymi szkoły w powiecie mieleckim i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją, w tym wyższymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w Polsce oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi. Ośrodek kładzie szczególny nacisk na wsparcie nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod i technik informacyjno-komunikacyjnych stosowanych w procesie nauczania.

Powiatowy Ośrodek Metodyczny otrzymał akredytację decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nr WSA.021-23/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. oraz z dnia 15 lipca 2020 r.

Centrum podejmuje własne inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, współpracując na zasadach partnerstwa z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne, placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi, podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Jedną z kluczowych inicjatyw Centrum (wpisujących się promocję i popularyzację nauki) jest organizowanie od 2011 roku Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Uczestnicy Akademii Leonardo uzyskują międzynarodowe sukcesy w modelarstwie lotniczym i kosmicznym oraz w programowaniu robotów.

Ważnym wyróżnikiem działalności Centrum jest zrealizowanie w latach 2009–2020 ponad trzydziestu projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy europejskich.  Największym z nich był projekt Mielec stawia na zawodowców, który dotyczył powiązania szkolnictwa zawodowego z mieleckim rynkiem pracy.

W celu sprostania oczekiwaniom mieleckich przedsiębiorców, Powiat Mielecki i jego jednostka organizacyjna, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wybudowała w 2013 roku od podstaw nowoczesny ośrodek kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Jest to Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, które zostało wyposażone w dziesięć nowoczesnych laboratoriów. Inwestycja została w 2013 roku wyróżniona przez Marszałka Województwa Podkarpackiego „Unijną Perłą Podkarpacia”.

Misją CKPiDN jest zapewnienie wysokiego poziomu działalności edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli oraz pozostałych osób dorosłych, a także potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

PROGRAM ROZWOJU CKPIDN NA LATA 2012 – 2018 (materiał archiwalny)

 

Filmy o CKPiDN Mielec:

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu >>>

Nowoczesny Ośrodek Kształcenia Zawodowego >>>

Spełniamy marzenia MAUT Leonardo >>>

Mielec stawia na zawodowców >>>

W mielcu kształcimy techników robotyki >>>

Tu rozwijają się skrzydła >>>

 

 

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700