ZP – 29/CKP/2021/MSNZ2/U

OGŁOSZENIE - O zamówieniu - pobierz > > >

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (W SKRÓCIE: SWZ) - pobierz > > >

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz > > >

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wstępnego - pobierz > > >

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług - pobierz > > >

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu personelu - pobierz > > >

Załącznik nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - pobierz > > >

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pobierz > > >

Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania FOTOWOLTAIKA - pobierz > > >

Załącznik nr 10 - Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - pobierz >>>

Informacja z sesji otwarcia - pobierz >>>

Mielec 03.11.2021

ZP – 29/CKP/2021/MSNZ2/U

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podst. art. 253 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu trybie podstawowym na: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu budowy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla grupy 10 osób (nauczycieli Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu) realizowanego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców – edycja II dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów określonych w SWZ i za taką uznana została oferta złożoną przez Firmę: JOKER GEOSYSTEM Sp. z o.o., Ul. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk za cenę ofertową: 30 000,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Pozostałe oferty uzyskały następująca liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą.

LP.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium

Termin płatności

Łączna liczba pkt

  1.  

Eco-Doradztwo Tomasz Sumera

33-150 Wola Rzędzińska 2c

Oferta odrzucona

  1.  

JOKER GEOSYSTEM Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk

60,00

10,00

70,00

  1.  

ML System S.A.

Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie

51,34

10,00

61,34

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700