Zaproszenie na panel: Kompetencje na rynku pracy w czasach rewolucji sztucznej inteligencji – perspektywa roku 2030

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu działając wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza na Panel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Kompetencje na rynku pracy w czasach rewolucji sztucznej inteligencji – perspektywa roku 2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 maja w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B.

Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i edukacji, sektora B+R+I oraz instytucji otoczenia biznesu.

Formularz rejestracyjny

Kontekst

W opublikowanych w styczniu br. rekomendacjach Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk silny nacisk położono na potrzebę przygotowania rekomendacji dla szkół oraz uczelni odnoszących się do korzystania ze sztucznej inteligencji w procesach kształcenia. Wpływ rozwiązań AI na kształt oświaty ma charakter przełomowy w skali globalnej i lokalnej, wieloaspektowo i głęboko wykraczający poza sferę dotychczasowych, substytucyjnych na ogół zastosowań narzędzi cyfrowych dla celów edukacyjnych. W najbliższych latach rozwiązania AI zmienią szkołę i jej otoczenie tak w warstwie dydaktycznej oraz organizacyjnej, jak i społecznej, wymuszając odejście od modelu odziedziczonego po drugiej połowie XX wieku na rzecz „szkoły kompetencji przyszłości” – czytamy w dokumencie.

Niedostatek reakcji władz publicznych na coraz bardziej powszechne korzystanie z AI może już w niedalekiej przyszłości silnie negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez niedostosowanie kompetencji nabywanych przez uczniów w szkołach do potrzeb rynku pracy w czasach Przemysłu 4.0.

Autorzy rekomendacji zwrócili m.in. uwagę na konieczność podjęcia następujących działań strategicznych:

 • opracowanie oraz wprowadzenie systemowych regulacji organizacyjnych i prawnych dotyczących wykorzystania AI w procesach dydaktycznych i organizacyjnych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym standardów jakości kształcenia i uczciwości naukowej (etyka, aspekty moralne i prawne)
 • zapewnienie możliwości zdobywania przez uczniów i studentów szerokiego wykształcenia, wykraczającego poza sztywne ramy podstaw programowych, obejmującego w znaczącym stopniu kompetencje transwersalne przydatne na rynku pracy Przemysłu 4.0
 • realizację programów głębokiej transformacji dydaktycznej szkół, ukierunkowanej na:
  • zmianę generalnego celu pracy szkoły: ze zdobywania wiedzy na nabywanie kompetencji
  • zmianę paradygmatu dydaktycznego szkoły – upowszechnienie aktywizujących metod nauczania – uczenia się, odchodzenie od jednokierunkowego, odtwórczego przekazu informacji
  • mobilizację uczniów do kreatywności i definiowania swych ścieżek rozwoju osobistego oraz poszanowania dla własności intelektualnej
  • wzmacnianie empatii, współpracy i interakcji w trakcie nauki
  • otwarcie się na partnerów zewnętrznych: np. organizacje pozarządowe, firmy sektora ICT i inne i szkoły wyższe, a także popularyzację krytycznego myślenia w analizach treści edukacyjnych.
 • podjęcie prac nad ich aktualizacją, konkretyzacją i doprecyzowaniem podstaw programowych wielu przedmiotów z uwzględnieniem kontekstu sztucznej inteligencji
 • monitoring i systematyczne badania dotyczące skuteczności dydaktycznej i organizacyjnej, a także wpływu sztucznej inteligencji na psychospołeczną tkankę szkoły, kluczowym bowiem elementem zmian opartych na AI powinna być orientacja na nauczyciela i ucznia.

Celem Panelu jest identyfikacja konkretnych działań, jakie powinny podjąć w skali regionu władze województwa, samorządy i inne organy prowadzące szkoły oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół, by wykorzystać upowszechnienie dostępu do rozwiązań sztucznej inteligencji dla modernizacyjnej transformacji szkół w środowisku cyfrowym, zapewniającej skuteczne nabywanie przez uczniów „kompetencji przyszłości” (cyfrowych i transwersalnych), niezbędnych w pracy w erze Przemysłu 4.0.  Działania te winny stać się podstawą regionalnych programów transformacji oświaty z perspektywą roku 2030.

Agenda :

9.30 – 10.00: Rejestracja, serwis kawowy

10.00 – 11.45: Wprowadzenie w tematykę panelu – prowadzący Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

 1. Dr hab. Aleksandra Przegalińska, Prof. Akademii Leona Koźmińskiego – Sztuczna inteligencja jako megatrend kształtujący edukację
 2. Dr Krzysztof Patkowski, Collegium da Vinci, Poznań – Wyprawka kompetencyjna pokolenia alfa w roku 2030 w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji
 3. Dr Dominika Kaczorowska- Spychalska, Uniwersytet Łódzki – Kompetencje cyfrowe pracowników Przemysłu 4.0 i 5.0
 4. Dr hab. inż. Dominik Strzałka, Politechnika Rzeszowska – Krajobraz technologii cyfrowych Anno Domini 2030 
 5. Dr hab. Jacek Gądecki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków – Transformacja polskiego systemu edukacji jako odpowiedź na rewolucję sztucznej inteligencji
 6. Dr Noemi Zabari – Sztuczna inteligencja w przemyśle kosmicznym

11.45 – 12.15: Przerwa kawowa

12.15 – 13.15: Dyskusja z udziałem prelegentów oraz uczestników spotkania nt. „Sztuczna inteligencja w edukacji – szanse czy zagrożenia”

13.15 – 14.00: Lunch

 

SYLWETKI PRELEGENTÓW:

Krzysztof Głomb

strateg rozwoju cyfrowego i ekspert w zakresie „kompetencji przyszłości”. Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący jego Sekcji Edukacji Cyfrowej, członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Pomysłodawca i koordynator największego w Europie projektu integracji cyfrowej osób 50+ Polska Cyfrowa Równych Szans. Koordynator programowy projektu wsparcia transformacji cyfrowej szkół w Małopolsce: HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej. Dyrektor programowy 27 edycji Konferencji „Miasta w Internecie” – forum debaty nad rozwojem cyfrowym polskich samorządów.   

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

jest dyrektorem Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji. Pasjonuje ją wpływ AI na zachowania człowieka, w tym w szczególności konsumenta oraz zakres i charakter interakcji między nimi. Fascynują ją także nowe modele edukacji w świecie cyfrowym, zwłaszcza w kontekście wykorzystania systemów GenAI.  Była w grupie specjalistów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”, a w 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Jest dwukrotną laureatką konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju - Naukowiec Przyszłości. Dąży do intensyfikacji współpracy między światem naukowo-badawczym a jego otoczeniem społeczno-gospodarczym na rynku krajowym i międzynarodowym, za co otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Edukacji.

Dr Krzysztof Patkowski

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych w Collegium Da Vinci, manager edukacji z wieloletnim doświadczeniem, tutor, wykładowca akademicki oraz trener.

Od kilkunastu lat pracuje na styku edukacji i biznesu kreując we współpracy z pracodawcami nowoczesne i praktyczne rozwiązania edukacyjne pozwalające studentom, jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy. Tworzy unikatowe w skali kraju praktyczne kierunki studiów – produkty będące odpowiedzią nie tylko na to, jak zmienia się globalna gospodarka i rynek pracy, ale też zmiany te wyprzedzające.

Autor i współautor licznych badań i publikacji dotyczących edukacji i kompetencji przyszłości m.in. „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”, czy „Polska edukacja w cieniu AI”.

Dr hab. Aleksandra Przegalińska

Profesorka Akademii Leona Koźminskiego, doktorka habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorką ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2022 rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi. 

Dr hab. inż. Dominik Strzałka

profesor Politechniki Rzeszowskiej. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz. Pracownik badawczo-dydaktyczny PRz od 2003 r. Członek Senatu PRz, Kierownik Zakładu Systemów Złożonych, ekspert NCBiR, MEiN, GACR. Autor ponad 40-u publikacji naukowych indeksowanych w bazach WoS oraz SCOPUS. Associate Editor IEEE Access. Redaktor Naczelny Advances in IT and Electrical Engineering. Koordynator projektów: CRI-Net - Critical Network SDN Security System - System bezpieczeństwa sieci SDN dla infrastruktury krytycznej, InCyT – Interdyscyplinary Cyber Training, AICY – AI-based Cybersecurity Training with Gamification Techniques, RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, Akademia CYBER.MIL. Zainteresowania naukowe: systemy złożone, systemy wspierania podejmowana decyzji, cyberbezpieczeństwo, technologie VR/AR.

Dr  hab. Jacek Gądecki 

socjolog i antropolog społeczno-kulturowy związany z Katedrą Studiów nad Społeczeństwem i Technologią na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Jego zainteresowania badawcze obejmują studia miejskie oraz badania na styku nauki, technologii i społeczeństwa. Prowadził badania m.in. w Fundacji Bauhaus Dessau i City University of New York (Fulbright Junior Research Award 2005/06). Obecnie zajmuje się badaniami nad zagadnieniami związanymi z inteligentnym miastem, przestrzeniami innowacji (dzielnicami innowacji) i przestrzeniami pracy, w tym fablabami i makerspace'ami. 

Dr Noemi Zabari

astrofizyk, lider, kierownik projektu badawczo-rozwojowego łączącego środowisko naukowe i biznesowe. W 2023 roku została uznana za Silną Kobietę w IT, w 2024 otrzymała nagrodę Kazimiery Bujwidowej. Ukończyła doktorat z Astrofizyki w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Wcześniej studiowała równocześnie matematykę stosowaną na AGH  i fizykę techniczą na Politechnice Krakowskiej. Podczas działań akademickich, pracowała w firmie tworzącej konstelację nanosatelit w celu realizacji sieci telekomunikacyjnej. Zainspirowana rozważaniami naukowymi i działalnością w firmie związaną z tematyką wpływu pogody kosmicznej na podsystemy elektorniczne satelit, założyła i jest prezeską firmy Astroteq.ai zajmującej się badaniami nad promieniowaniem kosmicznym w odniesieniu do trzęsień ziemi. Jest również współliderem grupy badań kosmo-sejsmicznych projektu CREDO (credo.science) oraz członkiem polskiego klastra technologii kosmicznych. Jest pasjonatem technologii, innowacji i tego jak mogą one polepszyć nasze życie. Fanka dynamicznego i pozytywnego podejścia do życia. 

 

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie 

rsi

logo 2024 768x63

 

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700