Przetarg nieograniczony ZP-42/2018/MSNZ

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

SIWZ

Załączniki

Pytania i Odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 12 czerwca 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:  ZP - 42/2018/MSNZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 23 600,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

23 591,40

1 dzień

36 m

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

BARATO Dawid Cebulak

Ul. Kolejowa 27

39-200 Dębica

23 500,00

1 dzień

36 m

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700