ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

ORGANIZACJA

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kształcenia

ELE.02

741103

Elektryk

472 godz. + 140 godz. praktyki

Kurs prowadzony będzie w systemie zaocznym z pewnymi elementami e-learningu (dotyczącego) zagadnień teoretycznych). Czas trwania kursu ELE.02 przewidziany jest na 3 semestry.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Zdobycie tej kwalifikacji ELE.02 wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego oznaczać będzie zdobycie zawodu potwierdzonego dyplomem.

UMIEJETNOŚCI

W programie przewidziana jest realizacja następujących modułów dydaktycznych:

 • 02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • 02.2. Podstawy elektrotechniki.
 • 02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych.
 • 02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • 02.5. Język obcy zawodowy.
 • 02.6. Kompetencje personalne i społeczne.

Słuchacz powyższej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

OPIS  ZAWODU

Elektryk montuje i demontuje urządzenia elektryczne oraz zajmuje się ich konserwacją. Do typowych zadań elektryka zakładowego zalicza się: wykonywanie i przebudowywanie instalacji elektrycznych do 1 kV oraz wykrywanie i usuwanie uszkodzeń tych instalacji. Elektryk zakładowy wykonuje oględziny, badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemienia instalacji odgromowej.

Coraz to nowsze rozwiązania w dziedzinie instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych wymagają podnoszenia kwalifikacji. Elektrycy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup na rynku pracy.

Elektryk znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się nowoczesnymi technologiami, oświetleniem, naprawą maszyn i urządzeń oraz w wielu innych branżach

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700