Podsumowanie XIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

Odbywający się w dniach 25-27 maja 2023 roku XIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki przechodzi do historii. Jego organizatorami było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO. Parterami Festiwalu byli: Agencja Rozwoju Przemysłu, Oddział Mielec, Polskie Zakłady Lotnicze PZL Mielec oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Patronat nad Festiwalem objęli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Jacek Wiśniewski – Prezydent Mielca.

W tym roku sformułowaliśmy następujące cele Festiwalu:

 • Prezentacja nowych trendów w kształceniu zawodowym i nabywaniu kwalifikacji rynkowych, stanowiących odpowiedź na wymagania nowoczesnej gospodarki;
 • Prezentacja innowacyjnych metod uczenia się nakierowanych na nabywanie kompetencji przyszłości;
 • Uczczenie pamięci Mikołaja Kopernika w 550-rocznicę Jego urodzin.

Tym samym wydarzenia festiwalowe skierowaliśmy do przedsiębiorców – głównie z branży lotniczej i robotycznej, pracowników nauki, nauczycieli, uczniów szkół średnich oraz podstawowych, a także w ramach dnia otwartego do mieszkańców Mielca.

W opinii wielu osób Festiwal był bardzo bogaty w wydarzenia – jedynie hasłowo wymieńmy je tutaj: gala wręczenia statuetek „Leonardo”, panel specjalistyczny „Kadry dla przemysłu lotniczego”, sesja popularno-naukowa z okazji 550-rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, rowerowa wycieczka edukacyjna „Lotnicza historia Mielca”, konkurs o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie operator obrabiarek skrawających (zrealizowany wspólnie z ZST w Mielcu), próbny egzamin w zawodzie technik robotyk (zrealizowany we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną), konferencja i warsztaty dla nauczycieli poświęcone robotyce i metodom nauczania opartym na STEAM, podsumowania projektów edukacyjnych dedykowanych mieleckim przedsiębiorcom, ale przede wszystkim wystawy, prezentacje i warsztaty przygotowane dla uczniów.

Zacytujmy przesłaną nam opinię wyrażoną przez prof. dr. hab. Roberta Kamińskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – prelegenta na sesji kopernikańskiej: „Spośród wielu festiwali i pikników naukowych, w których biorę udział ten był wyjątkowy. Dobrze przygotowany, kompleksowy oraz szeroki tematycznie i wiekowo. Najważniejsze, że nie miał charakteru akcyjnego, jednostkowego. Zauważyłem, że jest zanurzony w szerszy program kontynuowany od lat. To przynosi efekty. Oby więcej było takich festiwali, nie tylko w Mielcu. Bardzo chętnie będę kontynuować kontakty, służę swoją wiedzą i czasem”.

Wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Horacy Dębowski, również przekazał kilka miłych słów: "dziękujemy... za możliwość udziału w ważnych dyskusjach o polskim systemie kształcenia zawodowego, w tym rozwijaniu kwalifikacji rynkowych. Byliśmy pod wrażeniem warstwy merytorycznej oraz atmosfery tego przedsięwzięcia. Liczymy na współpracę z Państwem przy projektowaniu egzaminów zawodowych."

Bardzo miłe były także słowa skierowane do organizatorów przez Krystynę Wróblewską – Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie: „Jestem przekonana, że właśnie Mielec jest miejscem stworzonym do organizacji wydarzenia poświęconego takiej tematyce. Dla miasta, będącego jednym z ośrodków przemysłowych na mapie województwa podkarpackiego, kojarzonego przez wszystkich Polaków z przemysłem lotniczym za sprawą Polskich Zakładów Lotniczych, którego lokalizacja została wybrana jeszcze w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego w dwudziestoleciu międzywojennym, Państwa Festiwal jest wizytówką i przykładem tego, że kwestie dotyczące nauk ścisłych i rozwoju technologicznego są tak samo obecnie, jak i u samych historycznych początków, niezwykle istotne, znajdując się w centrum uwagi mieszkańców tego wyjątkowego miejsca”.

Jednakże Festiwal nie miałby tego rozmachu, gdyby nie zaangażowanie wielu instytucji i organizacji współpracujących od lat z CKPiDN. Bardzo serdecznie dziękuję: Polskim Zakładom Lotniczym PZL Mielec, Podkarpackiemu Centrum Nauki „Łukasiewicz”, Podkarpackiemu Centrum Innowacji, Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Stowarzyszeniu Miasta w Internecie, Polimedia Rzeszów, Kole Naukowemu Euroavia z Politechniki Rzeszowskiej, Polish Intelligent Logic Controlers (PILC), Obserwatorium Astronomicznemu w Radomyślu Wielkim oraz lokalnym pasjonatom lotnictwa – Andrzejowi Kobie, Andrzejowi Jemioło oraz Andrzejowi Toporowi. Dziękuję także partnerom merytorycznym CKPIDN, z którymi współpracujemy przy tworzeniu nowoczesnej bazy dydaktycznej dla zawodu technik robotyk. A są to: Kuka Polska, Astor oraz Tomsystem. Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu wybitnych prelegentów.

Jednak najbardziej dziękuję swoim współpracownikom z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu: pracownikom administracji, obsługi i nauczycielom, którzy przez wiele tygodni angażowali się w przygotowania, w ostatnich trzech dniach w sprawny przebieg Festiwalu. DZIĘKUJĘ.

Zdzisław Nowakowski – dyrektor CKPiDN

 

Wybrane wydarzenia Festiwalu

 

Panel specjalistyczny – „Kadry dla przemysłu lotniczego”

XIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki zainaugurował panel specjalistyczny „Kadry dla przemysłu lotniczego” – realizowany przez CKPiDN wspólnie z Departamentem Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

We wprowadzeniu do panelu dyr. Zdzisław Nowakowski powiedział: „Kształcenie kadr dla przemysłu lotniczego i kosmonautyki wymaga najwyższych standardów jakościowych, to w istocie wyznaczanie standardów dla innych gałęzi światowego, polskiego i regionalnego rynku pracy. Lotnictwo i kosmonautyka to bodaj najbardziej interdyscyplinarna dziedzina, która łączy prawa fizyki, materiały, unikatowe technologie wytwarzania, elektronikę, informatykę, bezpieczeństwo, poszanowanie dla zielonego ładu…, także wysokich kompetencji pracowniczych. Technologie można kupić, ale ludzi do pracy trzeba przygotować. Tu nie wystarczy tylko edukacja szkolna. Tu potrzeba permanentnych szkoleń w oparciu o programy  uzgodnione z przedsiębiorcami, a w konsekwencji wpisanie ich w Polską Ramę Kwalifikacji – tzw. kwalifikacje rynkowe. To jest główną przesłanką realizowanego w Mielcu za 15,5 miliona złotych projektu unijnego Branżowe Centrum Umiejętności – kadry dla przemysłu lotniczego. Obejmuje on rozbudowę istniejącego już obiektu CKPiDN, utworzenie nowych pracowni technicznych oraz zorganizowanie w trójkącie wiedzy szkoła-uczelnia-pracodawcy działalności szkoleniowej dedykowanej osobom pracującym w przemyśle, nauczycielom zawodu oraz uczniom mieleckich szkół zawodowych”.

Gościem panelu była Małgorzata Jarosińska Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która omówiła fundusze europejskie w obecnej perspektywie finansowej dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Tutaj jedynie hasłowo przybliżamy dwie prezentacje poświęcone technologiom przyszłości stosowanym w przemyśle lotniczym (Prof. Jarosław Sęp, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej i dr inż. Tomasz Gałaczyński, PZL Mielec) oraz analizie potrzeb kadrowych przemysłu lotniczego w aspekcie poziomu wykształcenia oraz kompetencji (Marta Rokoszak, członek Zarządu, dyrektor personalny PZL Mielec oraz Magdalena Winiarska-Kopacz, Pratt&Whitney Aero Space).

Jakie to technologie? Wytwarzanie struktur bezłącznikowych, technologie przyrostowe, stosowanie kompozytów, nowoczesne materiały, napędy elektryczne, wodorowe i hybrydowe, automatyzacja i autonomia.  Z kolei obszarze technologii cyfrowych – sztuczna inteligencja, cyfrowy bliźniak, systemy autonomiczne, przemysłowy internet rzeczy, analityka big data, chmura obliczeniowa, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, systemy czasu rzeczywistego, coboty, cyberbezpieczeństwo.

Jakie potrzeby kadrowe? Także hasłowo – mechanik lotniczy, elektromonter lotniczy, monter płatrowców, konstruktor 3D, konstruktor przyrządowy, konstruktor awionik, operator CNC. W dyskusji panelowej zwrócono również uwagę na niezbędne kompetencje miękkie, a wśród nich na język angielski, umiejętności cyfrowe, pracę zespołową i projektową, krytyczne myślenie, przywództwo i inicjatywę, kreatywność, radzenie sobie w szybko zmieniających się okolicznościach.

W opinii wielu osób wysoko został oceniony dobór prelegentów (świat nauki, polityki, przedsiębiorcy, nauczyciele) oraz dobór tematów. Bardzo mocno wybrzmiało kilka kwestii:

 • mnogość nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle lotniczym i jej reprezentatywność dla innych gałęzi przemysłu;
 • konieczność wdrażania kwalifikacji rynkowych, ponieważ sformalizowane systemy edukacji formalnej nie nadążają za dynamiką zmian w gospodarce;
 • konieczność współpracy w trójkącie wiedzy „szkoła-uczelnia-pracodawcy" - dobrymi mechanizmami mogą tutaj być: branżowy kontrakt dla przemysłu lotniczego oraz tworzone w Mielcu Branżowe Centrum Umiejętności, a także elektroniczna platforma wymiany informacji pomiędzy nauką w przemysłem, o czym mówił dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – były prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wielką pomoc w merytorycznym przygotowaniu panelu okazali członkowie Stowarzyszenia Inżynierów, Mechaników i Techników Polskich (SIMP) dr hab. inż. Włodzimierz Adamski oraz dr inż. Bogdan Ostrowski. Dziękujemy. Także podziękowania kierujemy do Marty Rokoszak, członka Zarządu PZL za okazywaną nieustającą życzliwość i pomoc w realizacji wielu różnych inicjatyw edukacyjnych CKPiDN.

 

 

Gala wręczenia statuetek Leonardo

Najbardziej oficjalną i uroczystą odsłoną XIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki była Gala wręczenia statuetek „Leonardo”, która odbyła się w Hotelu Iskierka w obecności ok. 100 zaproszonych gości. Nagrodzeni zostali:

Jan Wanatowicz, absolwent II LO Mikołaja Kopernika w Mielcu w kategorii „MIELECKI TALENT” za wybitne wyniki w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych o zasięgu ogólnopolskim, koleżeńską postawę wyrażającą się organizacją wielu wydarzeń naukowych skierowanych do uczniów mieleckich szkół;

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp z Politechniki Rzeszowskiej w kategorii „Nauka” za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, technologiczne i innowacyjne w rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce;

Mediprintc sp. z o.o. , firmy z terenu SSE EURO-PARK MIELEC, w kategorii „PRZESIĘBIORSTWO” za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, produktów i usług w sektorze medycznym, za unikatowe rozwiązania, które mają na celu odmienić sposób leczenia urazów i złamań.

Kirchhoff Polska, firmy z terenu SSE EURO-PARK MIELEC, w kategorii „SPOŁECZNA ODOPOWIEDZIALNOŚĆ” za tworzenie nieprzerwanie od 25 lat relacji ze środowiskiem lokalnym oraz wspieranie społecznych inicjatyw mających wpływ na rozwój edukacji technicznej, sponsorowanie lokalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, za wrażliwość społeczną wyrażającą się pomocą finansową rodzinom ukraińskim oraz młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.

Galę uświetniły występy Kwartetu Instrumentalnego pod kierunkiem Zdzisława Szymczyka z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza oraz Zespołu Summer Voice z Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Dziękujemy.

Galę pro publico bono już od czterech lat prowadzą wyśmienicie Anna Mokrzcka i Piotr Wyzga. Współpraca z Wami jest dla nas zaszczytem. Dziękujemy.

  

 

Sesja popularno-naukowa z okazji 550-rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Jak prosto i ciekawie mówić o Wszechświecie i po prostu zainspirować się kosmosem? Wszak motto Festiwalu "Per aspera ad astra" zobowiązuje do podejmowania tematyki kosmicznej. Taki cel postawiliśmy sobie organizując wspólnie z młodzieżą II LO im. Mikołaja Kopernika sesję popularno-naukową z okazji 550-rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.  A wszystko to za sprawą dwóch wykładów przygotowanych przez wybitnych polskich naukowców: prof. dr. hab. Roberta Kaminskiego z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, dr. Noemi Zabari – astrofizyczki i prezeski firmy Astrotectonic oraz uczniów II LO: Konrada Ogórka, Wiktorii Klich (która pełniła także rolę osoby prowadzącej Sesję) i Piotra Żmudy.

Uczniowie mogli dowiedzieć się:

 • jak każdy z nas korzystając ze smartfonu oraz aplikacji mobilnej Credo Detector może włączyć się w obserwację promieniowania kosmicznego docierającego do ziemi;
 • jak analiza tego promieniowanie pozwala przewidzieć trzęsienia ziemi;
 • jakimi przyrządami posługiwał się Mikołaj Kopernik tworząc teorię heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego;
 • jakie obecnie możliwości obserwacji kosmosu stwarzają nam teleskopy kosmiczne Hubble’a oraz Webba;
 • co można zobaczyć na niebie własnymi oczyma, czy np. możemy zobaczyć ile księżyców ma Jowisz.

 

  

Rowerowa wycieczka edukacyjna „Lotnicza historia Mielca”

Uczniowie wzięli także udział w rowerowej wycieczce edukacyjnej pod patronatem Janusza Zakręckiego – Prezesa Polskich Zakładów Lotniczych PZL Mielec „Lotnicza historia Mielca”. Formuła wycieczki została oparta na ogólnopolskiej inicjatywie „Podróżowanie z qustem”. Czym jest Quest? Jest grą terenową – idź lub jedź na rowerze, czytaj wierszowane wskazówki, rozwiązuj zagadki. A oto pierwszy werset wierszowanej wskazówki:

„Witamy Cię dzisiaj na mieleckiej ziemi,

Historia lotnicza – nic się nie zmieni!

Młody Antek Ci tutaj doradzi,

A rower do celów doprowadzi”.

W wycieczce uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej i II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Mielcu. Rajd rozpoczął się na terenie Państwowych Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Uczniowie zapoznali się z historią lotnictwa w Mielcu od czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego, poprzez czasy Polski Ludowej po współczesność. Z przewodnikiem przeszli do wszystkich modeli samolotów produkowanych w Mielcu i wysłuchali wielu ciekawych historii z wdrażania ich do produkcji. Później przejechali do bramy głównej i stamtąd ruszyli w miasto w poszukiwaniu obiektów związanych z lotnictwem w Mielcu. Rajd zakończył się w Parku Oborskich, gdzie uczniowie zwiedzili wystawę „Mielec w PRL – czasy, ludzie, wydarzenia”. Koncepcję gry opracowali doradcy metodyczni z CKPiDN, któremu liderowała Bogumiła Dziekan-Gąbka. Dziękujemy. To piękna inicjatywa, którą będziemy dalej rozwijać. Łączy ona bowiem dwie wspaniałe pasje: ruch na świeżym powietrzu oraz poznawanie historii i pięknych zakątków ziemi mieleckiej. Godne podkreślenia jest również to, że gra jest realizowana w zespole. To zdecydowanie pogłębia pozytywne relacje pomiędzy uczniami i ich szkolnymi opiekunami.

 

 

Konkurs o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie operator obrabiarek skrawających CNC

W trakcie Festiwalu w CKPiDN odbył się także finał szkolnego  konkursu „Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”. Wzięło w nim udział 6 uczniów. Zadania konkursowe wymagały od finalistów realizacji zadania praktycznego, które polegało na wykonaniu części zgodnie z otrzymanym rysunkiem technicznym. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności i o ustaleniu ostatecznych wyników rywalizacji decydowały  niewielkie różnice punktowe i czasowe. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w gronie finalistów, organizatorów, nauczycieli i przedstawicieli Sponsorów. Miejsca „na podium” zajęli:

I miejsce – Lubera Michał kl. 3AZ,

II miejsce – Guła Adam kl. 3AZ,

III miejsce – Kularz Jakub kl. 3 BZ,

A wyróżnieni finaliści to: Kusek Jakub kl. 3BM, Kędzior Oskar kl. 3BZ, Tabor Bartosz kl. 3BM.

Z rąk Dyrektorów: CKPiDN – Zdzisława Nowakowskiego oraz ZST – Arkadiusza Gałkowskiego finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wiele cennych nagród i upominków.

Podziękowania należą się wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie konkursu oraz sponsorom: WALDREX, ASTOR, TOMSYSTEM, ITATools, Abplanap,  KUKA.

  

 

 

Konferencja dla nauczycieli

Nieodzownym elementem festiwalu jest konferencja dla nauczycieli w terenu powiatu mieleckiego. Tegoroczna edycja to możliwość zapoznania się z prezentacją autorstwa Sylwestra Paterka i Pawła Skowrona pn. Roboty edukacyjne (i nie tylko) w akcji, podczas której przedstawiona została „rodzina” robotów edukacyjnych wykorzystywanych w mieleckich szkołach. Przypomniane zostało jak wiele korzyści wynika z nauki robotyki, ponieważ wpływa na rozwój logicznego myślenia, rozwija umiejętności społeczne i zwiększa motywację uczniów do nauki. W najbliższym czasie umiejętności programowania będą kluczowymi na rynku pracy. Sylwester Paterek podzielił się z nauczycielami swoimi doświadczeniami w nauce programowania robotów edukacyjnych wynikającymi z jedenastu lat pracy w edukacji w tym zakresie. Zwrócił uwagę na dobre wyposażenie szkół w roboty edukacyjne i niedostateczne ich wykorzystanie wynikające m. in. z niewystarczających umiejętności nauczycieli w przekazywaniu wiedzy praktycznej z wykorzystania robotów na lekcjach. Prelegent podkreślił, że w najbliższym czasie, właśnie na polu edukacji, należy się skupić na metodyce nauczania robotyki w szkołach. Utrzymując się w tematyce robotyki w edukacji, kolejnym zaproszonym gościem była Ewa Faszczewska-Rak, wicedyrektor ds. regionalnego programu robotyki edukacyjnej z Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Przedstawiła ona  założenia i podstawowe zasady uczestnictwa w Regionalnym projekcie edukacyjnym na rzecz rozwoju nauczania robotyki z elementami programowania, kierowanym do uczniów szkół podstawowych. Podczas festiwalu dużą atrakcją wśród odwiedzających była wystawa mobilna Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Taka wystawa to tylko fragment bogatej oferty programowej PCN w Jasionce. Goszczący na Festiwalu  Dyrektor PCN, Tomasz Michalski, zaprezentował w jakich aktywnościach mogą wziąć udział uczniowie i zaprosił nauczycieli do organizowania wycieczek i odwiedzania PCN.  

Następnie nauczyciele mogli wziąć udział w jednym z dwóch równoległe odbywających się warsztatów:

 • STEAM w Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii. Trudno wyobrazić sobie współczesną szkołę bez wykorzystania nowoczesnej technologii. Szkoła w coraz większym stopniu staje się szkołą cyfrową, zmierzającą także do kształcenia interdyscyplinarnego w opozycji do tradycyjnego nauczania przedmiotowego w oparciu o metodologię tzw. STEAM. Metodologia ta łączy naukę (S-science), technologię (T-technology), inżynierię (E-engineering), sztukę (A-Arts) oraz matematykę (M-Maths). Warsztaty z wykorzystaniem STEAM przeprowadzili Marcin Mechla i Konrad Mleczko ze Stowarzyszenia Miasta w Internecie;
 • Eksperymentarium 3Z – Zobacz, Zbuduj, Zademonstruj, na których to nauczyciele dowiedzieli się jak przygotować sobie warsztat i samodzielnie zbudować pomoce naukowe i urządzenia do demonstracji różnych zjawisk na lekcjach szkolnych do przeprowadzania eksperymentów. Te ciekawe zajęcia warsztatowe poprowadzili Paweł Pasterz i Małgorzata Wilczak z firmy Polimedia Rzeszów.

  

 

Ale to, co jest nieprzerwanie obecne od I Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki…

Zawsze najważniejszymi uczestnikami spotkań z nauką byli i są uczniowie mieleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Z myślą o nich przygotowane zostały wykłady popularno-naukowe, wystawy, prezentacje oraz warsztaty tematyczne. Po raz pierwszy w Mielcu uczniowie zobaczyli wystawę mobilną Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Jest to zbiór piętnastu eksponatów opisujących „Świat wokół nas”, czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne. Poprzez zabawę z eksponatami takimi jak: „Cykl życia drzewa”, „Jakie to drewno”, „Tlen” będzie można poznać ciekawostki związane z drzewami i drewnem, a także tlenem.

Równie ekscytujące były prezentacje m.in. Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza (stoisko RoboLab oraz symulator lotu), Podkarpackiego Centrum Innowacji (technologia druku 3D), Stowarzyszenia Miasta w Internecie (mobilna Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii), Polskich Zakładów Lotniczych (symulator lotu), Polish Intelligent Logic Controlers (symulator skoku ze spadochronem), Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Rzeszowskiej EuroAvia oraz Akademii Leonardo (modele rakiet i samolotów).

Dla 10-12 osobowych grup uczniów zostały zorganizowane warsztaty tematyczne, w trakcie których uczniowie w praktycznym działaniu sprawdzali swoje umiejętności lub też odkrywali nowe pasje i zainteresowania. Tegoroczna propozycja warsztatów to: Zabawki Mikołaja Kopernika, Eksperymentarium 3Z – Zobacz, Zbuduj, Zademonstruj, Oglądamy kosmos dzięki technologii VR, Budujemy latające modele rakiet i samolotów, Technologie druku 3D, Roboty w akcji, ale także to co bardzo ekologiczne, czyli… Tajemnice życia pszczół.

Jak tradycja mieleckich festiwali nakazuje, nie zapomniano o wykładach popularno-naukowych. Przede wszystkim wspólnie z II Liceum im. Mikołaja Kopernika przygotowano sesję z okazji 550-rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Wykładowcami byli wybitni astrofizycy prof. Robert Kamiński z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz dr Noemi Zabari, prezeska firmy Astrotectonic. W kolejnej części sesji popularno-naukowej głos zabrali uczniowie II Liceum  Mikołaja Kopernika w Mielcu: „Z jakich przyrządów korzystał Mikołaj Kopernik w badaniach heliocentrycznych” – Konrad Ogórek, klasa IIc; „Teleskopy kosmiczne do obserwacji nieba” – Wiktoria Klich, klasa IIIb; „Niebo Twoimi oczami” – Piotr Żmuda, klasa IIIb. Z kolei dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych przygotowane i zaprezentowane zostały dwa wykłady: „Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – Krzysztof Ślęzak, współtwórca SSE w Mielcu i SSE w Kobierzycach oraz „Sterowanie automatyczne pilotem” – dr inż. Józef Grzybowski, PILC, Politechnika Rzeszowska.

Z myślą o przedsiębiorcach, nauczycielach oraz uczniach przygotowano stanowiska dydaktyczne partnerów merytorycznych CKPiDN – kształcącej mielecką młodzież w zawodach opartych na nowoczesnych technologiach z wykorzystaniem m.in. obrabiarek sterowanych numerycznie oraz robotach przemysłowych. Zaproszenie na Festiwal przyjęli: Kuka Polska (roboty przemysłowe wraz z rozwiązaniami dydaktycznymi), Astor (roboty przemysłowe wraz z rozwiązaniami dydaktycznymi), TomSystem (roboty spawalnicze), Abplanalp (obrabiarki CNC), Kirchhoff (automotive), ITA Tools (narzędzia do obróbki), EcoPlus (instalacje fotowoltaiczne).

W oddzielnej sesji dedykowanej pracownikom firmy Bury, podsumowany został roczny kurs „Bury Soft Akademia”. To unikatowy projekt edukacyjny, którego celem było przeprowadzenie kilkusetgodzinnego kursu „Programista systemów wbudowanych”. Wykłady do uczestników kursu wygłoszą pracownicy naukowi AGH: prof. Tadeusz Uhl oraz prof. Robert Stala.

Współczesna szkoła w coraz większym stopniu staje się szkołą cyfrową, stosującą w nauczaniu nowoczesne technologie, zmierzającą także do kształcenia interdyscyplinarnego w opozycji do tradycyjnego nauczania przedmiotowego. Dlatego też do udziału w Festiwalu zaproszono nauczycieli, aby przybliżyć im nauczanie przez doświadczenie w oparciu o metodologię STEAM. Czym jest STEAM?  To nowe podejście dydaktyczne, które łączy: naukę (S-science), technologię (T-technology), inżynierię (E-engineering), sztukę (A-Arts) oraz matematykę (M-Maths). Pozytywnym i zachęcającym uczniów do tej metody pracy jest robotyka, dlatego też zaprezentowany został regionalny projekt edukacyjny na rzecz rozwoju nauczania robotyki z elementami programowania, kierowany do uczniów szkół podstawowych.

Ostatni dzień Festiwalu to Dzień Otwarty dla wszystkich chcących przybliżyć spotkania z nauką. Modelarnia działająca w ramach Akademii Leonardo przeprowadzały warsztaty i pokazy swoich modeli samolotów i rakiet. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również piękne modele samolotów przygotowane przez: Andrzeja Topora, Andrzeja Kobę oraz Andrzeja Jemioło. Dla społeczności mieleckiej umożliwione zostało zapoznanie się z wystawą mobilną Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz, oraz spróbowanie swoich sił na symulatorze lotu oraz wiele innych atrakcji.

Opracowanie:
Zespół

  

 

plakat Marta 11 05 23

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700