Projekty zrealizowane

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość  realizacji projektów edukacyjnych,  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Oto krótkie zestawienie, które pokazują jak działalność CKPiDN wpisuje się w ideę budowy społeczeństwa uczącego się.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządzał projektem „Mielec stawia na zawodowców”, który był realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

Projekt powstał na podstawie Indywidualnych Diagnoz Szkolnych zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Powiatu z 5 stycznia 2016 r. (Uchwała nr 49/304/2016).

Okres realizacji projektu: VI 2016 – X 2019

 Strona www projektu


Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządzał projektem „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”, który był realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Okres realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie.

 Strona www projektu


 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

 Działanie 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i ich możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

 „Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami e-learningu

- Okres realizacji: styczeń – grudzień 2005

- Liczba benficjentów: 225

- Projekt był skierowany do osób pracujących

 „E-społeczeństwo – szkolenia informatyczne i językowe wspomagane technikami e-learningowymi i multimedialnymi”

- Okres realizacji: październik 2005 – październik 2007

- Liczba beneficjentów: 1 276

- Projekt był skierowany do osób pracujących

 „Akademia Umiejętności –szkolenia informatyczne i zawodowe”

- Okres realizacji: wrzesień 2006 – marzec 2008

- Liczba beneficjentów: 204

- Projekt był skierowany do osób pracujących

 „Chce się uczyć i pracować – organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego”

- Okres realizacji: czerwiec 2005 –wrzesień 2007

- Liczba beneficjentów: 150

- Projekt był skierowany do uczniów mieleckich szkół zawodowych

Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (SPORZL)

Działanie 2.3a. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

„Nowa jakość w zarządzaniu firmą”

- Okres realizacji: styczeń 2006 – listopad 2006

- Liczba beneficjentów: 509 pracowników z 8 przedsiębiorstw z powiatu mieleckiego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

 Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie”

„Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy”

- Okres realizacji: luty – grudzień 2009

- 40 nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych województwa podkarpackiego

Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

 „Pierwszy Nauczyciel – program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych”

- Okres realizacji: lipiec 2009 –maj 2010

- 95 nauczycieli ze szkół powiatu mieleckiego

 „Twórczy e-Nauczyciel w szkole podstawowej”

- Okres realizacji: lipiec 2009 – maj 2010

- 84 nauczycieli ze szkół powiatu mieleckiego

 „Jakościowy rozwój szkół wsparty finansowymi środkami unijnymi”

- Okres realizacji: lipiec 2009 – maj 2010

- 144 nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół powiatu mieleckiego

„Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki

opartej na wiedzy”

- Okres realizacji: październik 2009 – sierpień 2010

- 35 nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych województwa podkarpackiego

Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

„Wiedza to potęga – przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki”

- Okres realizacji: sierpień 2009 – lipiec 2011

- 1 699 miejsc szkoleniowych dla pracowników PZL Mielec oraz Kirchhoff Polska

„Zawody z przyszłością – technologie informacyjne wsparciem kompetencji pracowniczych”

- Okres realizacji: kwiecień 2010 – grudzień 2011

- 300 miejsc szkoleniowych dla osób pracujących w powiecie kieleckimi zamieszkujących województwo podkarpackie

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

„Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i internet w nauczaniu przedmiotowym”

- Okres realizacji: grudzień 2009 – sierpień 2012

- 1 200 uczniów oraz 150 nauczycieli z 15 szkół powiatu mieleckiego (6 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalnej)

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

 „Twórczy e-nauczyciel z terenów wiejskich”

- Okres realizacji: styczeń – grudzień 2012

- 48 miejsc szkoleniowych dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkujących woj. podkarpackie i zatrudnionych na terenie wiejskim powiatu mieleckiego

„Pierwszy Nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych z terenów wiejskich”

- Okres realizacji: styczeń 2012  – czerwiec 2013

- 120 miejsc szkoleniowych dal nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zamieszkujących woj. podkarpackie i zatrudnionych w placówce oświatowej na terenie wiejskim powiatu mieleckiego

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

„Nauka i praca wspólna sprawa”

- Okres realizacji: styczeń 2012  – grudzień 2013

- 250 uczniów zasadniczych i średnich szkół zawodowych w powiecie mieleckim

„Podkarpacie stawia na zawodowców” – projekt partnerski – lider projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
-Okres realizacji: lipiec 2012 – październik 2014

- zorganizowanie stażu w zakładach pracy dla 400 uczniów oraz zajęć pozalekcyjnych dla 650 uczniów szkół zawodowych

Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

„Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim”

- Okres realizacji: lipiec 2013  – czerwiec 2015

- Wsparcie 30 szkół z powiatu mieleckiego w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz utworzenie 10 sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z powiatu mieleckiego

Akademia Kwalifikacji Zawodowych edycja II

- Okres realizacji:  lipiec 2018 r. –  czerwiec 2019 r.

- Wzrost kwalifikacji zawodowych 75 osób, szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego i powiatów ościennych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700