Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach

Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach

(tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, autyzm, pedagogika leczniczo-terapeutyczna

ok. 1980 zł za semestr

4 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Studia są realizowane w systemie mieszanym: zajęcia stacjonarne (w placówce edukacyjnej na terenie Mielca) i zajęcia zdalne

Ogólna liczba godzin: 642

Praktyka zawodowa: 300 godzin (obserwacyjna, asystencka, asystencko-pedagogiczna)

Adresaci studiów:

  • osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć
    a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowych specjalnościach w zakresie pedagogiki specjalnej

Celem studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie kwalifikacji do pracy z osobami: z niepełnosprawnością intelektualną, autystycznymi, z wadami słuchu, z wadami wzroku oraz przewlekle chorymi;
  • przygotowanie do organizowania pracy edukacyjno–wychowawczej oraz rewalidacyjnej w szkołach specjalnych, integracyjnych, masowych z oddziałami integracyjnymi, szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie włączające, szkołach przyszpitalnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno–pedagogicznych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów, efektów kształcenia i wymaganej ilości punktów ECTS oraz  złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów.  Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi: średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700