Autyzm i zespół aspergera - edukacja i rehabilitacja - kwalifikacje nauczycielskie

AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA - EDUKACJA I REHABILITACJA - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

1840 zł za semestr

3 semestry

Studia są realizowane w systemie mieszanym: zajęcia stacjonarne (w placówce edukacyjnej na terenie Mielca) i zajęcia zdalne

Opłata wpisowa: 200 zł

 

Adresaci studiów:

 • Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
  i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 
 • Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz oligofrenopedagodzy pracujący
  w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, planujący podniesienie kwalifikacji do pracy z osobami potrzebującymi wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem
  i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.

Celem studiów podyplomowych jest:

 • przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • umiejętne dostosowanie sprawdzianów i egzaminów do wiedzy i możliwości ucznia, wypracowanie elastyczności nauczyciela i terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, w formie praktycznych rozwiązań terapeutycznych;
 • uzyskanie kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno - terapeutycznej i edukacyjnej dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, umiejętność planowania działań profilaktyczno – wspomagających.

 Kwalifikacje:

 • Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz 1450), który może podjąć pracę zarówno
  w szkołach jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych  i rewalidacyjnych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów, efektów kształcenia i wymaganej ilości punktów ECTS oraz  złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń i egzaminów.  Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi: średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700